Nyheter från SKR
 
 
Möjligheter till digital vård inom nationella taxan
SKR välkomnar regeringens beslut om att möjliggöra digital vård inom den nationella taxan. Nu ska SKR och de fackliga organisationerna skyndsamt ta fram förslag till ersättningsnivåer.
Ta fram ett förslag på ersättningsnivåer för digital vård till regionerna
 
Stöd för ”sommarkommuner” att neka hemtjänst
Det är inte möjligt för alla kommuner att kunna erbjuda hemtjänst för semesterbesökare. I brist på tydligare besked från regeringen har SKR nu tagit fram ett arbetssätt till kommuner.
Begärt att lagstiftningen tillfälligt ska ändras
 
SKR delar inte Konkurrensverkets bedömning kring ickeval
SKR anser att ett ickevalsalternativ i valfrihetssystemet kan innehålla kriterier som geografisk närhet och turordning. Konkurrensverkets, KKV, ställningstagande är inte bindande för kommuner och regioner.
Felaktig övertolkning av rättsfall från EU-domstolen
 
Klart för kommuner att beställa skyddsutrustning
Kommunerna kan nu beställa skyddsutrustning som saknats i till exempel äldreomsorgen. SKL Kommentus har beställt det som saknas genom OneMed som nu kan försäljas via företagets webbutik.
Det här visar att kommuner och regioner tar ansvar
 
Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin
Cirkuläret sammanfattar de överenskommelser som har tagits fram i syfte att förstärka bemanningen i hårt ansträngda verksamheter inom kommuner och regioner. Personal som arbetar hos andra arbetsgivare och som till följd av coronapandemin inte har full sysselsättning, kan förstärka bemanningen i kommuner och regioner där det finns behov av personal.
Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar
Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.
Välkommen 2 oktober
 
Nytt från omvärlden
 
 
Utmanar tillsammans för innovativa gröna lösningar
Nordiska städer och kommuner har gått samman i en beställardialog om utsläppsfria leveranser av varor och tjänster. Målet är att tillsammans utmana marknaden för att få fram innovativa gröna lösningar inom området.
Ett sätt att på bred front efterfråga nya lösningar - Upphandlingsmyndigheten
 
Tillåtet att styra prissättningen i anbud
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare konstaterat att det inte är tillåtet med så kallade golvpriser som obligatoriskt krav i upphandlingar. Att styra hur leverantörerna prissätter sina anbud är dock tillåtet under vissa förutsättningar.
Det framgår av ett nytt avgörande från HFD - Upphandlingsmyndigheten
 
Konkurrensverket välkomnar möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn
Konkurrensverket välkomnar de möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn som föreslås i departementspromemorian Konkurrensverkets befogenheter, och tillstyrker att Konkurrensverket får besluta om konkurrensskadeavgift och utredningsskadeavgift.
Effektiva verktyg i form av ändamålsenliga regleringar - Konkurrensverket
 
Ersättning för digital vård inom nationella taxan
Regeringen har beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter. Syftet är att reducera antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök, och därigenom minska risken för spridning av covid-19.
Välfungerande och effektiva digitala vårdlösningar bör just nu nyttjas i största möjliga mån - Regeringen
 
Uppdrag att utvärdera överenskommelsen om digitalisering inom äldreomsorgen
Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att utvärdera överenskommelsen mellan staten och SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Utvärderingen ska genomföras utifrån ett patient-, brukar- och personalperspektiv. Den ska innehålla en bedömning av hur digitaliseringen av äldreomsorgen bidrar till verksamhetsutveckling med särskilt fokus på kostnadseffektivitet.
Fokus på stöd och modellkommunernas roll - Regeringen
 
Så ändrar du avtalet med kommunen i kristider
Företag som tecknar avtal med en kommun kan få lättnader eller leveransbefrielse i kristider. ”Det finns ett gummiband i lagstiftningen, så ha en dialog med era leverantörer och fortsätt köp”, uppmanar upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
EU-direktivet ger myndigheter möjligheter att göra ändringar i avtal - Fplus
 
Aktuell debatt
 
 
”Stryp inte valfriheten för att lösa coronakrisen”
Fem entreprenörer: Gå i stället vidare med en satsning på ökat företagande och stärkt valfrihet i välfärden. Det kan ske genom att göra LOV obligatorisk för välfärdssektorn i hela landet.
Marknads­ekonomin har skapat vårt välstånd - DN Debatt
 
"Vård måste levereras även efter pandemin – vårdskulden växer"
Det råder osäkerhet om idéburna och privata aktörer ska få ta del av de två miljarder som ska kompensera merkostnader kopplade till pandemin. Det vore förödande om inte dessa verksamheter kan fortsätta leverera vård och omsorg, skriver Antje Dedering, Vårdföretagarna, och Ulrika Stuart Hamilton, Famna.
Alla aktörer behövs - Altinget
 
"Ett steg framåt och två tillbaka – den eviga dansen om likvärdiga villkor"
Det klassiska uttrycket ”ett steg framåt och två tillbaka” har väl aldrig varit mer sant än idag. Knappt har nödvändiga och efterfrågade satsningar i pandemins kölvatten presenterats förrän Vårdföretagarna tvingas gå till storms för att all vård och omsorg ska omfattas.
Sverige bygger just nu upp en mycket stor vårdskuld till landets patienter - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se