Vi är överens – så ska äldreomsorgen lyftas
 
Regeringen, SKR och Kommunal har kommit överens om en satsning som ska ge 10 000 nya anställda – och fasta jobb inom äldreomsorgen. Syftet är att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen – ett omsorgslyft. Satsningen hålls ihop genom en särskild överenskommelse mellan SKR och Kommunal för den grupp som omfattas samt en statlig satsning om ca 2,2 miljarder kronor. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, i en gemensam debattartikel i Aftonbladet. 
Viktig satsning för att stärka äldreomsorgen
 
Vd-krönika
 
 
Distansundervisning är ett nödvändigt och bra komplement
 
Skolan som fysisk plats är central för elevernas studier och känsla av sammanhang. Det har blivit extra tydligt när gymnasier och andra skolformer tvingats stänga på grund av covid-19. Men det finns också positiva erfarenheter att ta med sig från undervisningen online.
 
Besked om ytterligare generella statsbidrag
 
Regeringen och dess samarbetspartier har gett besked om ytterligare sex miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner för 2020.
− I vår Ekonomirapport, som vi presenterade i förra veckan, visade vi tydligt att regionerna och många kommuner nu har en mycket ansträngd ekonomi till följd av coronapandemin. Den extra förstärkningen blir därför ett viktigt tillskott, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Sex miljarder extra i generella statsbidrag
 
Ungas etablering på arbetsmarknaden behöver säkras
 
Det är positivt att regeringen uppmärksammar ungas situation i spåren av covid-19. Men fler åtgärder krävs för att förbättra ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
− Det finns en stor risk att färre ungdomar fullföljer grundskolan samt får behörighet till gymnasiet, och att färre fullföljer sina gymnasiestudier, säger Per-Arne Andersson, SKR.
Unga behöver en bra start på vuxenlivet
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Exempelvis finns information om förutsättningarna för distansdeltagande i fullmäktige och nämnder, och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Säkra att deltidsbrandmännen kan få a-kassa
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna uppmanar idag regeringen att tillfälligt under 2020 undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa.
Hemställan om arbetslöshetsersättning för beredskapsbrandmän
 
Stöd för "sommarkommuner" att neka hemtjänst
Det är inte möjligt för alla kommuner att kunna erbjuda hemtjänst för semesterbesökare. I brist på tydligare besked från regeringen har SKR nu tagit fram ett arbetssätt till kommuner.
– Vi vägleder hemkommuner att inte bevilja sina invånare hemtjänst i de sommarkommuner som inte har möjlighet att ge det, säger Åsa Furén-Thulin, SKR.
Vägledning om hemtjänst i vistelsekommuner
 
Ny lag om stängning av restauranger kräver mer resurser
SKR tillstyrker regeringens förslag till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, men anser att kostnaderna för kommunerna underskattas.
− De föreslagna lagändringarna kommer att göra tillsynsarbetet mer effektivt, men det finns samtidigt en risk för att resurserna inte kommer att räcka, säger Gunilla Glasare, SKR.
Kommunerna måste kompenseras för tillsynen fullt ut
 
Överenskommelse mellan SKR och Famna om vägledning
SKR och Famna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för kommuner, regioner och idéburna välfärdsföretags samverkan. Vägledningen är ett stöd för idéburna aktörer att kunna bidra med personal eller andra resurser inom vård och omsorg under den pågående pandemin.
Gemensam överenskommelse om vägledning mellan SKR och Famna
 
Tre vårdförlopp godkända
Nu har tre personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Målet med vårdförloppen är att skapa en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård i hela landet.
Vårdförlopp inom tre områden godkända
 
Kritik mot polska kommuners agerande mot HBTQ-personer
De europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMR uppmanar polska kommuner och regioner att stå upp för mänskliga rättigheter för HBTQ-personer.
Öppet brev från CEMR till polska lokala och regionala myndigheter
 
Agneta Jöhnk lämnar SKR
Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, lämnar SKR. Hon kom till Sveriges Kommuner och Regioner 2008 och har varit chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik sedan dess. Agneta Jöhnk lämnar SKR den 1 september och rekryteringen av en ny avdelningschef inleds inom kort.
 
Bloggar från SKR
 
 
Önskelistan delvis uppfylld
Efter att Ekonomirapporten presenterades har det kommit positiv respons och förståelse för behovet av resurser hos kommuner och regioner. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
Regeringen har presenterat en kompetenssatsning för äldreomsorgen som bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Vi behöver få en mer nyanserad bild av äldreomsorgen
I media är äldreomsorgen coronapandemins stora syndabock. Men äldreomsorgen i Stockholm och Sörmland har på kort tid gjort stora omställningar för att skydda de äldre. Och i övriga landet är det förebyggande arbetet i full gång, skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila. Det är alla helt överens om, skriver Jeanette Hedberg, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av det nya coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information och frågor och svar om smittspridning av coronavirus. Myndigheten har även publicerat en ny vägledning om smittfrihet efter covid-19.
Information och rekommendationer om covid-19
 
Regeringen föreslår 120 miljoner kronor till lovskola
För att underlätta för elever som under coronapandemin har fått det svårare att nå skolans kunskapskrav föreslår regeringen att 120 miljoner kronor ska avsättas till lovskola. Förslaget bygger både på att nya medel tillförs och att existerande medel ska omfördelas och syftet är att utöka det statsbidrag som huvudmän kan söka för lovskola till elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. 
Medel ska öronmärkas för lovskola
 
Vägledning om undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader
Boverket har publicerat en vägledning till de nya regler som regeringen har beslutat om undantag från plan- och bygglagen, PBL, för tillfälliga vårdbyggnader med anledning av covid-19. De nya reglerna trädde ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.  
Ny vägledning om undantag i PBL med anledning av covid-19
 
Coronavirusets ekonomiska konsekvenser för regionerna
Tillväxtverket har undersökt hur coronapandemins effekter på ekonomi och näringsliv kan se ut utifrån tre olika scenarier. I en ny publikation från myndigheten undersöks coronavirusets regionalekonomiska påverkan för att visa på vilka konsekvenser smittspridningen kan leda till när det gäller produktionsbortfall och minskad sysselsättning.
Coronas konsekvenser för regionerna
 
Information
 
 
Bedrägeriförsök via mejl
Vi på SKR, som många andra organisationer, är just nu är extra utsatta för attacker i form av nätfiskemejl, så kallad phishing, och andra bedrägeriförsök via mejl. Om du har fått mejl från SKR där du uppmanas klicka på en länk, försäkra dig om att det inte är ett försök till bedrägeri. Om du är osäker på om mejlet verkligen kommer från SKR bör du kontrollera med avsändaren. SKR vidtar alla möjliga tekniska åtgärder och har polisanmält händelsen.
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 26 maj
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00