Nyheter från SKR
 
 
Snabb ökning av digitala vårdtjänster
De första månaderna 2020 har användningen av regioners egna digitala tjänster nästan tiodubblats. Det visar en ny sammanställning från SKR.
Digitalisering en viktig del av omställningen till nära vård
 
Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden
SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor är överens om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet omfattar 1,2 miljoner anställda och gäller från den 1 maj 2020.
Bredda, specialisera eller skifta medarbetarnas kompetens
 
Överenskommelse mellan SKR och Famna om vägledning
SKR och Famna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för kommuner, regioner och idéburna välfärdsföretags samverkan.
De idéburna välfärdsföretagen utgör en viktig resurs i omsorgen
 
Ramavtal för bristvaror till kommuners vård och omsorg
SKL Kommentus har tagit fram ett särskilt ramavtal om bristvaror till vård- och omsorgsverksamheter. Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av covid-19 blivit bristvara.
Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020
 
Ekonomirapporten
Vårens Ekonomirapport innehåller bland annat beskrivningar av hur coronaviruset påverkar ekonomin i kommuner och regioner. Vi utgår från ett tämligen positivt scenario där vi antar att pandemin kommer att avklinga under sommaren, och vårt samhälle därefter kan börja återgå till
ett normalläge.
Ekonomirapporten maj 2020 i webbversion
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar
Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.
Välkommen 2 oktober
 
Kommuner och regioners samverkan med sociala företag
Webbsändning som ger en aktuell bild med kreativa exempel på samverkan som initierats på grund av coronaviruset. Men även blickar framåt: hur vi bevarar samverkan och skapar hållbara strukturer.
Välkommen 27 maj
 
Nytt från omvärlden
 
 
Inget undantag för idéburna offentliga partnerskap i upphandlingslagstiftningen
Det finns inga särskilda regler eller undantag för idéburna offentliga partnerskap (IOP) i den svenska upphandlingslagstiftningen. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande om utredningen Idéburen välfärd.
Positivt att det skapas bättre förutsättningar för idéburna organisationer - Konkurrensverket
 
Konkurrensverkets yttrande över ändringar i upphandlingsförordningen
Konkurrensverket har yttrat sig över de ändringar som föreslås i upphandlingsförordningen med anledning av det nya regelverket om upphandlingsstatistik.
Skyldigheten att efterannonsera bör begränsas till kontrakt och ramavtal - Konkurrensverket
 
Ny lag om upphandlingsstatistik träder i kraft 1 juli
Snart träder den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft och vi blir statistikmyndighet. Det innebär bland annat att vi får uppdrag att besluta om de föreskrifter som reglerar vilka uppgifter för statistikändamål som annonsdatabaser ska lämna samt när och hur det ska göras. Föreskrifterna är nu ute på remiss och det är möjligt att komma in med svar till och med den 10 juni 2020.
Nya regler för innehållet i upphandlingsannonser - Upphandlingsmyndigheten
 
Förslag om förändringar med anledning av utökad beslutanderätt
På regeringens uppdrag har Konkurrensverket undersökt om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska förändringar inom Konkurrensverket.
Konkurrensverkets beslut ska fattas av ett kollegialt beslutsorgan - Konkurrensverket
 
Digitala tjänster som fungerar för alla - livsviktigt i pandemin
Digitaliseringen av samhället går just nu mycket fort. Därför är det viktigt att de 20 procent av befolkningen som har en funktionsnedsättning inte glöms bort. Det kan vara livsavgörande i en kris som covid-19 pandemin. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är tydlig.
Varor och tjänster som köps in ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga - Upphandlingsmyndigheten
 
Ny vägledning för tuffare miljökrav
En uppdaterad vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter har tagits fram inom ramen för sexlänssamarbetet Fossilfritt 2030. Satsningen presenterades på ett webbinarium av samverkansorganisationen Biodriv Öst.
I projektet samverkar fem regioner, sex länsstyrelser och runt 40 kommuner - Upphandling 24
 
Uppskattning av värde och kvantitet
Vilken skyldighet har en upphandlande myndighet att uppskatta det förväntade värdet och kvantiteten av kommande avrop från ett ramavtal mot bakgrund av en dom från Kammarrätten i Jönköping?
Inte godtagbart att använda historiska värden - Inköpsrådet
 
Aktuell debatt
 
 
"Vem ska bygga och driva de nya skolor som behövs i Sverige?"
Den politiker somvill förändra hur svensk skola ska finansieras och vilka villkor som ska gälla är också svaret skyldig till hur ekvationen ska gå ihop, skriver Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella Engelska Skolan.
Det är våra elever som driver oss i vårt uppdrag - Dagens Samhälle
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se