Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om fastighetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset, inspiration från en medlem, information arrangemang och utbildningar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Fastighetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom
I en ny lagrådsremiss föreslås att regeringen, genom en ändring i plan- och bygglagen, ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom såsom den pågående spridningen av Covid-19. Undantag från bl.a. bygglovsplikt ska kunna meddelas för exempelvis fältsjukhus och andra åtgärder som behövs för att tillgodose behovet av vård. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020 men regeringens föreskrifter ska kunna gälla retroaktivt från och med den 15 mars.
Läs mer

Förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
Förordningen SFS 2020:237 som reglerar det tillfälliga hyresstödet finns att läsa på Svensk författningssamlings webbplats. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med att samordna länsstyrelsernas kommande hantering av stödet.
Förordningen SFS 2020:237
Läs mer på webbplatsen för länsstyrelsen i Västra Götaland

SKR:s FAQ uppdaterad om ”Statligt stöd för sänkta lokalhyror med anledning av coronaviruset”
SKR:s juridiska avdelning har lagt upp kompletterande information till kommuner och regioner med anledning av det tillfälliga statliga stödet till utsatta branscher.
SKR:s FAQ ”Statligt stöd för sänkta lokalhyror med anledning av coronaviruset”

Upphandlingsmyndighetens stöd för förändringar av avtal på grund av Covid-19-pandemin
På grund av coronapandemin finns det ett behov av att göra ändringar i upphandlade avtal för att anpassa villkoren till den rådande situationen. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning om hur avtal kan ändras utifrån de bestämmelser som finns i lagstiftningen.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

SNS-webbinarium 7 maj 2020 – Coronakrisen: Hur påverkas hyres- och fastighetsmarknaden?
SNS bjuder in kommuner och regioner, oavsett medlemskap i SNS, att ta del av webbseminariet om hur hyres- och fastighetsmarknaden påverkas av omständigheterna kring spridningen av det nya coronaviruset. Deltagandet under webbinariet är avgiftsfritt.
Dag och tid: 7 maj kl. 10-11.
Mer information och anmälan på SNS-webbinariets webbsida
 
Inspiration från en medlem
 
Utveckling av bullerkarta i 3D
Stockholms stad har utvecklat sin bullerkarta dels som traditionell 2D-karta dels som 3D-karta där även fasadnivåer går att utläsa. Bullerkartan visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm. Ljudnivåerna baseras på stadens senaste strategiska bullerkartläggning. Kartan omfattar faktiska registrerade trafikflöden samt modellberäknad data för de gator där trafikmätningar inte gjorts.
Stockholms bullerkarta
 
 
Pågående FoU-projekt
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.

Beslut om pilotstudie om hur verksamhetslokaler och särskilda boenden påverkas av Nära vård
Styrelsen för SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor beslöt den 28 april 2020 att finansiera och genomföra en pilotstudie tillsammans med Chalmers Centrum för vårdens arkitektur. Målet är att ta fram en nationell översikt avseende hur kommunerna arbetar, eller inte, med konsekvenser av den s.k. ”omställningen till nära vård” för behov och användning av lokaler och byggnader. I detta ingår också att kartlägga dels samverkan mellan kommuner och regioner och dels kommunernas eget arbete i den adresserade frågan. Syftet är att bidra till kommunernas strategiska lokalförsörjningsarbete parallellt med omställningen till nära vård. Projektet avser inte att studera omställningens konsekvenser för vårdprocesser och arbetssätt i de fall de inte bedöms ha någon effekt på lokalutnyttjande.

Pilotstudien kommer att genomföras under perioden hösten 2020 - våren 2021.

Kontaktperson inom fastighetsgruppen för pilotstudien är Helén Örtegren, helen.ortegren@skr.se.

Om din kommun har något lärande exempel kopplat till hur utvecklingen till Nära vård påverkar era verksamhetslokaler och/eller särskilda boenden som ni vill dela med er av, skicka då gärna kort information om detta via e-post till Helén Örtegren alternativt direkt till Göran Lindahl, goran.lindahl@chalmers.se, som är centrumföreståndare och kontaktperson för pilotstudien inom Chalmers Centrum för vårdens arkitektur.

Parallellt med pilotstudien om kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden, har SKR:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor, kallad Fastighetsrådet, beslutat om att finansiera Chalmers Centrum för vårdens arkitekturs motsvarande studie om hur utvecklingen till Nära vård påverkar behoven och utformningen av regionernas hälso- och sjukvårdsbyggnader.
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur
 
Arrangemang och utbildning
 
 
Platser kvar på KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Det finns fortfarande platser kvar på kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor. Citat från några av deltagarna 2019:
”Mycket bra och givande!”
”Bra innehåll som gav en bredd.”
”Utrymme för diskussion vilket ger ytterligare en dimension i lärandet”
Läs mer och anmäl dig till kursen här

Kursen kommer genomföras under förutsättning att läget normaliserats efter Covid-19 samt att vi får tillräckligt många deltagare.

Innovationsveckan – en arena för inspiration och gränslöst lärande
Den 5-9 oktober 2020 är det åter dags för Innovationsveckan – en vecka för att väcka intresse för och sprida kännedom om det innovationsarbete som pågår inom kommuner, regioner, myndigheter, akademi och ideell sektor. Det går nu att anmäla aktiviteter för att sprida det som görs.
Läs mer om innovationsveckan på SKR:s webbplats
Anmäl aktiviteter på Innovationsveckan.se

Webbsänt seminarium om Allaktivitetshusen i Malmö som bryter barriärer för ökad social hållbarhet
Tre allaktivitetshus har skapats i Malmö utifrån en ambition att utgöra en positiv motkraft i ett område präglat av brist på lokalt föreningsliv, med låga skolresultat och en hög upplevd otrygghet såväl i skolan som i det omkringliggande området.

Tid: 19 maj 2020 15.00-16.00
Målgrupp: Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.
Kostnad: Webbinariet är kostnadsfritt
Mer information om seminariet i SKR:s kalendarium

Hör Said Mekahal, sektionschef Kulturförvaltningen i Malmö stad, i en tidigare intervju berätta om vad som är bra att tänka på vid uppstart av ett allaktivitetshus och hur man får med tjejer i verksamheten.
Intervju

Save the date – Välkommen till Branschdagarna 2021, 11-12 maj, Hotel Clarion Stockholm
Sveriges Kommuner och Regioner, genom FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, anordnar årligen den självklara mötesplatsen för förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive kommunala fastighetsbolag.

Nätverkskonferensen Branschdagarna i mars, som ställdes in med anledning av covid-19-situationen, skulle ha slagit rekord i flera avseenden om den genomförts som planerat i slutet av mars. Vi vill därför gärna rikta ett stort tack till alla er som skulle deltagit på konferensen.
Nu ställer vi in siktet på våren 2021, så glöm inte att reservera tiden i kalendern.
 
Mer från SKR
 
 
Ersättning för skäliga merkostnader
Regeringens vårbudget innehåller ett redan aviserat stödpaket till kommunsektorn. SKR bedömer det dock som tveksamt att de ytterligare miljarderna ens täcker de uteblivna skatteintäkterna.
SKR kräver ersättningsgaranti

Boverkets remiss om individuell energimätning i flerbostadshus
Boverkets förslag att hantera Energieffektiviseringsdirektivets krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme, kyla och tappvarmvatten i flerbostadshus har varit på remiss. SKR hade flera invändningar: Energiberäkningen borde göras enligt de nya mer teknikneutrala byggreglerna som nu är på EU-notifiering. Kraven på IMD borde kunna förenklas ytterligare. Dessutom anser SKR att tillsynsansvaret för kraven på befintligt bostadsbestånd inte bör ligga på byggnadsnämnden, utan på Boverket som redan har ansvaret för energideklarationerna.
SKR svarar på remiss om individuell energimätning i flerbostadshus

Yttrande Klimatdeklaration för byggnader
SKR har lämnat yttrande avseende förslaget till klimatdeklaration för byggnader. Av yttrandet framgår att SKR anser att klimatdeklarationer är ett angeläget verktyg för att minska byggnaders klimatpåverkan, eftersom en mycket stor andel av denna påverkan kommer från andra skeden än energianvändningen vid drift av byggnaden.
  • SKR anser att det finns risk för suboptimering i byggskedet när kraven om klimatdeklaration endast gäller detta skede och inte byggnadens hela livscykel.
  • SKR avstyrker förslaget om att byggnadsnämnden kan meddela slutbesked först efter att byggherren lämnat in klimatdeklaration.
  • SKR anser att byggherren inför startbesked ska rapportera in den kommande byggnaden i Boverkets register.
  • SKR anser att föreslagen gräns om att klimatdeklaration ska lämnas in för byggnader med bruttoarea större än 50 kvadratmeter bör ändras till 1000 kvadratmeter.
  • SKR anser slutligen att det inte finns motiv för att industrianläggningar och verkstäder ska undantas från kravet på klimatdeklarationer.
Hela yttrandet på SKR:s webbplats
Klimatdeklarationer för byggnader (Ds 2020:4) på Regeringskansliets webbplats

Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor är överens om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet omfattar 1,2 miljoner anställda och gäller från den 1 maj 2020. De grundläggande principerna fanns på plats redan i november, och under våren har parterna tillsammans arbetat för att komma överens om detaljerna i avtalet.
Nytt avtal för att möta kommande behov på arbetsmarknaden

Ekonomirapporten presenteras 11 maj
Vårens ekonomirapport från SKR kommer bland annat att beskriva hur coronaviruset påverkar ekonomin i kommuner och regioner. Rapporten publiceras den 11 maj och slutsatserna presenteras samma dag i en direktsänd webbsändning med SKR:s ordförande Anders Knape och SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomirapporten maj 2020
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Uppdaterade hållbarhetskriterier för att främja bra inomhusklimat
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram uppdaterade hållbarhetskriterier för att främja bra inomhusklimat. Kriterierna består av funktionskrav som ska säkra god luftkvalitet och rätt inomhustemperatur i olika typer av byggnader.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Slutbetänkande från utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (OPS)
Särskilda utredaren Sofia Wallström har utrett besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i regioner och i avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och företag och organisationer. Utredaren har kartlagt hur process- och organisationsstöd använts i detta sammanhang.
  • Utred hur förutsättningar för utbildning och forskning kan säkerställas vid strukturförändringar inom hälso- och sjukvården
  • Utveckla tillsynen inom hälso- och sjukvården
  • Säkerställ långsiktighet och helhetssyn vid större strukturförändringar och investeringar samt
  • Konsekvensanalyser bör ingå vid införande av nya styrmodeller och organisationsförändringar
Läs mer
Slutbetänkandet ”Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS” SOU 2020:15

Belok
SKR och flera av våra medlemmar är med i Belok som är ett av flera nätverk för energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar.
Den 14 maj anordnas ett seminarium inom Beloks fördjupningsområde Resurseffektiv livsmedelshantering. Under förmiddagen diskuteras projektering och dimensionering av storkök och på eftermiddagen miljömärkningar och certifieringar av livsmedelsbutiker. Det går bra att vara med hela dagen eller ett av passen. Det kommer även ges möjlighet att lämna idéer för framtida förstudier och projekt
Läs mer och anmäl dig till seminariet här

Belok har även ett projekt på gång för att se om det finns förutsättningar för att genomföra teknikupphandling av avloppsvärmeåtervinning. Just nu görs en intressekoll som de gärna vill ha inspel till från lokalfastighetsägare.
Svara på intressekollen här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se