Samverkan har aldrig varit viktigare
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Samverkan har aldrig varit viktigare
 
Mats Bojestig
Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara systemet och våra nätverk för att möta utmaningen av pandemin?

Det är när det ställs extra stora krav som det är speciellt viktigt att ta tillvara att vi kan hjälpa varandra och göra saker tillsammans. Samtidigt blir det väldigt lätt att vi tycker att vi inte har tid och rusar var och en för sig och försöker lösa samma problem. Jag tror att vi alla upplever att förändringar som normalt tar år nu får på dagar. I allt förbättringsarbete talas om "urgency to change" och nu kan vi verkligen se det i vardagen. Jag hör från många håll att flera NPO, NAG och samverkansgrupper har avstämningar varje vecka och delar med sig av erfarenheter och tips. Nu kan vi dra nytta av våra upparbetade kontaktvägar och samarbetsformer för en snabb och effektiv samverkan och verkligen utnyttja kunskapsstyrningssystemets fulla potential.

Tack för alla värdefulla inspel vi fick inför vårt styrgruppsmöte. Aktivitetsnivån är hög. Vi jobbar med att se hur vi på bästa sätt kan stödja er i de olika aktiviteter ni ser att vi har nytta av att samordnas i. Många av er förde fram att det just nu är flera aktörer som agerar med kunskapsstöd, rekommendationer och liknande gällande covid-19, och att det kan vara svårt att veta vad som egentligen gäller. Innan rekommendationer används i vården har styrgruppen (SKS) beslutat att rekommendationer och liknande som är framtagna av andra ska vara förankrade i berörda NPO:er. Läs mer i artikeln nedan om de beslut som togs i styrgruppen.

I Svenska Dagbladet den 21 april skrev NPO hjärt- kärlsjukdomar om sin oro över att hjärtsjuka inte söker vård på grund av rädsla för covid-19 och för att inte belasta vården. Flera av er har påtalat er oro för att personer som är i behov av vård avstår från att söka. Att patienter inte söker vård i tid kan i förlängningen leda till ytterligare belastning på vården. Detta är ett exempel av flera som visar på behovet att ni håller blicken på ert område så att ingen patientgrupp glöms bort. Samverkansgruppen för uppföljning och analys har påbörjat ett arbete för att beskriva undanträngningseffekter av pandemin.

Vi har ett mycket bra samarbete med myndigheterna vi har ingått partnerskap med, och vi har korta återkommande avstämningar. Det tas nu fram enkla riktlinjer i en takt vi aldrig har sett tidigare och många av er är inblandade i detta. Socialstyrelsen är mycket tacksamma för era insatser. I det tempo som arbetet nu går, behöver vi också vara öppna för göra löpande justeringar. Vi lär oss hela tiden nya saker.

Det är nu vi lär tillsammans och inte bara efteråt! Lyft behov av stöd, hjälp, samordning med mera till stödfunktionen.

Jag önskar er alla en fin om än annorlunda valborg och första maj-helg. Många av oss kommer att behöva jobba även den här helgen – men vi vet att det gör skillnad och vi vet att det är bara genom att samverka som vi kan ta oss igenom den här krisen.

Mats Bojestig
Styrgruppsordförande
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
 
 
Stämma av rekommendationer för covid-19
 
Rekommendationerna för behandling av covid-19 är många. Det är viktigt att avsändaren är tydlig och att rekommendationerna stäms av på rätt sätt. Regionerna som vårdgivare ska kunna stå bakom att de används i vården. Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har därför beslutat att följande gäller för rekommendationer och liknande som kommer från andra aktörer än myndigheterna:
  • Rekommendationer för att skydda personal ska ha regionerna som avsändare, och stämmas av med ansvariga för vårdhygien i regionerna.
  • Rekommendationer för att bedriva god vård ska stämmas av med de nationella programområdena.
Rekommendationer för covid-19, avsändare och avstämning
 
Arbetet med vårdförloppen fortsätter med anpassad fart
 
Styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) har beslutat att arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen fortsätter, men takten ska anpassas efter situationen med covid-19. Den 15 maj planerar styrgruppen att ta beslut om några av de klara vårdförloppen ska antas. Resterande vårdförlopp som har varit ute på remiss planerar styrgruppen att ta beslut om den 25 september.
Tidsplan för arbetet med vårdförlopp
 
Patientkontrakt föreslås bli del i lagstiftningen
 
I varje region finns projektledare och team som ansvarar för att stödja införandet av patientkontrakt i vården. Ett exempel där patientkontrakt kommer att bli en viktig del är i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. I Anna Nergårds huvudbetänkande ”En god och nära vård”, som just nu är ute på remiss, föreslås patientkontrakt ingå i lagstiftningen och omfatta en utökad individuell plan och fast vårdkontakt.
Patientkontrakt
 
Lärandeträff 12 maj
 
I stället för en fysisk träff blir det ett webbmöte via Zoom klockan 10.00-12.00. Program och länk kommer att skickas ut ungefär en vecka innan mötet.
Anmäl dig här

Lärandeträffen den 2 november planeras att flyttas till Stockholm.
 
Nya ordförande i nationella samverkansgrupper
 
Forskning och life science
Jan Kilhamn, forsknings- och utbildningschef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen.

Stöd för utveckling
Ordförande: Göran Henriks, utvecklingsdirektör och chef för utvecklingsenhet Qulturum i region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen.
Biträdande ordförande: Marie Blom Niklasson, SKR.
Revidering av Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 
 
Revideringen av nationella rekommendationer i Nationellt kliniskt kunskapsstöd fortsätter. I mitten av varje månad publiceras 5–8 rekommendationer. Nästa publiceringsdatum är 12 maj. Hittills är ungefär en tredjedel av databasens innehåll reviderat och förankrat genom den nationella kvalitetsäkringssprocessen.
 
Nationella Kvalitetsregister stödjer vården i samband med covid-19
 
Det har kommit en ny rekommendation att överväga att registrera information kopplad till covid-19, i Nationella Kvalitetsregister. Rekommendationen gäller i nuläget kvalitetsregister för vård av patienter med hjärt-lungsjukdom, diabetes, brukare inom äldrevård, gravida och neonatalvård och som därmed bedöms ha särskilt behov av att följa upp covid-19.
Kvalitetsregister.se
 
Samlad vy av vårdplanering på 1177
 
På uppdrag av SKR har Inera genomfört en förstudie för "Vy för sammanhållen planering" på 1177. Nu finns en slutrapport med förslag på hur det fortsatta arbetet kan realiseras och det är i linje med projektet "Vision E-hälsa 2025".
Slutrapport för vårdplanering
 
NPO hjärt- och kärlsjukdomar i debattartikel i SvD
 
"Fokuseringen på covid-19 får inte leda till att patienter undviker att söka akut sjukhusvård vid livshotande sjukdomssymtom." Det skriver det nationella programområdet för hjärt- och kärlsjukdomar i Svenska Dagbladet den 21 april.
Debattartikeln i SvD (kräver inloggning)
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare