Staten måste täcka kollektivtrafikens intäktsförluster
 
Coronakrisen har stor påverkan på kollektivtrafiken. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för kollektivtrafiken och även för skolskjuts, färdtjänst och sjukresor, och innebär att avstånd måste hållas mellan resenärer och att trängsel ska undvikas för att minska smittspridning.

För kollektivtrafiken som verksamhet innebär detta färre resenärer, vilket ger ett intäktstapp på grund av förlorade biljettintäkter. Detta är en fråga som behöver hanteras, framför allt för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta köra i samma omfattning som vanligt även när krisen gått över.

SKR höll tillsammans med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ett möte den 22 april med samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter för att fördjupa kunskaperna om intäktsbortfallets storlek. Sammantaget är det cirka en miljard per månad som regionerna går back i nuläget på grund av färre betalande resenärer i kollektivtrafiken.

I de krispaket som regeringen har presenterat hittills finns inga pengar avsatta särskilt för att kompensera kollektivtrafiken. SKR avser därför ta upp frågan om kompensation med regeringen.
 
Stor potential i kommunal utbyggnad av bredband
 
Ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle ge många hushåll utanför tätorterna tillgång till fiber. SKR vill komma vidare med ett undantag och en fortsatt utbyggnad av bredband.
Läs mer här
 
Kommunal belysning på statlig väg
 
Trafikverket kommer av ekonomiska skäl inte att erbjuda sig att ta över kommunal belysning längs statlig väg i närtid. Det har myndigheten beslutat efter genomfört pilotprojekt i frågan. Trafikverket föreslår istället ett samarbete med kommuner för att göra belysningsplaner.
Läs mer
 
Grönt ljus 2030 - Trafikverket söker goda exempel
 
För andra året i rad arrangerar Trafikverket resultatkonferensen Grönt ljus 2030. Ett syfte med konferensen är att sprida goda exempel. Nu söker Trafikverket nya goda och innovativa exempel att presentera på konferensen.
Trafikverkets info om Grönt ljus
 
Konferenser och arrangemang
 
 
Trafik och gatudagarna 2020 genomförs på webben
Trafik- och gatudagarna är normalt en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller berörs av dessa verksamheter i ditt arbete. I år står vi inför helt nya utmaningar på grund av Covid19. Därför kommer Trafik och gatudagarna 2020 att genomföras på webben och under oktober månad delas upp på flera kortare seminarietillfällen. Vi jobbar nu med upplägg och kommer innan sommaren gå ut med datum samt innehållet.

Tid: fyra till fem seminarietillfällen under oktober månad 2020
Plats: Webbsändning

Inställda konferenser
Cykelkonferensen 27-28 maj
Mötesplats Samhällsbyggande 15-16 juni
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se