SKR föreslår särskild lag om kommuners prioriteringar
 
För att socialtjänsten ska kunna säkerställa att människor med de största behoven får det stöd de behöver under den pågående epidemin föreslår SKR att en särskild lag införs.
– På område efter område beslutar regeringen om tillfälliga lagändringar för att säkerställa nödvändig verksamhet i den extraordinära situation vi nu befinner oss. Socialtjänsten har samma behov för att kunna säkerställa att människor får det stöd och den vård och omsorg de behöver, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
Socialtjänsten behöver kunna prioritera insatser
 
Vd-krönika
 
 
Arbetsmarknaden nu och efter pandemin
 
Pandemin fortsätter och får stora konsekvenser för hela vårt samhälle. Kommuner och regioner arbetar intensivt. Att vårda och ge omsorg till sjuka, att minska smittspridningen och att rädda liv är fortsatt i fullt fokus. Dessutom arbetar kommunsektorn med konsekvenserna i en bred bemärkelse.
 
Överenskommelse om förläggning av semester
 
SKR, Sobona och facken inom kommuner och regioner har avslutat
förhandlingar om avvikelse från lag och avtal vid semesterförläggning för
2020. En central överenskommelse har tecknats med OFR Allmän
kommunal verksamhet, som omfattar bland andra Akademikerförbundet SSR, Vision, Ledarna och Teaterförbundet. Övriga fackliga organisationer, exempelvis Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet och Lärarnas samverkansråd tackade nej till en överenskommelse.
Semesteröverenskommelse klar med AKV
Förhandlingarna om semesterförläggning avslutade
 
SKR kritiskt till att kommunerna ska samla in tidningar
 
SKR är starkt kritiskt till regeringens beslut att lägga över ansvaret för insamlingen av använda tidningar på kommunerna.
– Utan varken avstämning med berörda aktörer eller remissförfarande tar regeringen bort producentansvaret som länge varit Sveriges framgångsrika väg till insamling av förpackningar och tidningar, säger Anders Knape, SKR.
Oacceptabelt att beslut tas utan ordentlig dialog
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Exempelvis finns en vägledning om statligt stöd för hyresrabatter, och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Öppna skolor får bedriva fjärr- och distansundervisning
Även öppna skolor får nu möjlighet att erbjuda fjärr- och distansundervisning. Möjligheten kan tillämpas om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande i skolan med anledning av att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19, exempelvis om de i vanliga fall skulle gå till skolan men nu stannar hemma med milda symptom. 
SKR välkomnar beslut om fjärr- och distansundervisning
 
Förändringar i kraven för kömiljarden 2020
I en tilläggsöverenskommelse har regeringen och SKR beslutat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet krav för att få del av kömiljarderna under 2020 på grund av coronapandemin.
Undantag från prestationskrav med anledning av covid-19
 
180 statliga miljoner till sommarjobb i kommuner
Regeringens satsning på 180 miljoner för att fler ungdomar ska få sommarjobb är viktig. I år ställer satsningen extra stora krav på flexibilitet hos kommunerna.
– För att ge fler unga chans till sommarjobb borde också enskilda näringsidkare ges möjlighet att ta del av regeringens satsning och erbjuda ungdomar sommarjobb via kommunerna, säger Per-Arne Andersson, SKR.
Statliga medel till sommarjobb i kommuner
 
SKR välkomnar kulturstöd men ser behov av fler åtgärder
Regeringen har presenterat fördelningen av 500 miljoner kronor i krispaket till kulturen. SKR är positivt till stödet, men ser behov av fortsatt dialog och ytterligare åtgärder.
Ytterligare resurser kommer behövas för att säkra kulturlivet
 
Krävs grundlig utredning om skolans huvudmannaskap
Det behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan. Det är budskapet i en skrivelse som SKR har skickat till regering och riksdag
– SKR välkomnar en utredning som vänder på varje sten. Det finns många föreställningar om vad ett förstatligande innebär, men få konkreta svar, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.
Behov av djupare analys vid utredning om skolans styrning
 
Förslag riskerar leda till ökad statlig byråkrati
Utredare Björn Åstrand har presenterat förslag till ökad likvärdighet i skolan. SKR menar att flera av förslagen riskerar att inte få effekt, och ser en risk för ökad statlig överbyggnad.
Förslagen riskerar att göra ansvarsfördelningen än mer otydlig
 
Nya regler och ersättningar i högspecialiserad vård
SKR har tagit fram en nationell rekommendation om lika regler och ersättningar för boende gällande patienter och eventuella närstående vid nationell högspecialiserad vård.
Rekommendation om regler och ersättningar i samband med NHV
 
Förnyade ståndpunkter om kultursamverkansmodellen
SKR har förnyat sina ståndpunkter gällande kultursamverkansmodellen för att tydliggöra förbundets inriktning. Ståndpunkterna belyser några av de områden som fortsatt behöver utvecklas för att stärka den regionala kulturverksamhetens förutsättningar att nå såväl regionala som nationella kulturpolitiska mål.
Kultursamverkansmodellen behöver vårdas och utvecklas tillsammans
 
SKR välkomnar förslag om ny vattenförvaltning
SKR ställer sig bakom förslagen från utredningen om hur det svenska arbetet för rent vatten ska organiseras på ett bättre sätt. Det skriver förbundet i sitt remissvar.
Utredning om en utvecklad vattenförvaltning
 
Företagare mer nöjda med kommuners service
För sjunde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning. Det visar SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat. Störst ökning har skett inom området Markupplåtelse där NKI-värdet ökat från 72 till 75.
Öppna jämförelser företagsklimat 2019
 
Bloggar från SKR
 
 
Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
Vi befinner oss i en exceptionell situation. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav. Det skriver Agneta Jöhnk, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Fortsatt stora behov av fler lärare i fritidshem
Skolverket har presenterat sin årliga statistik om elever och personal i fritidshem och det är, föga förvånande, ingen upplyftande läsning. Det skriver Per-Arne Andersson, SKR.
Skolbloggen
 
Covid-19 belyser ojämlikheten i Sverige och världen
Den rådande situationen med coronavirusets spridning har stora effekter på vårt sätt att leva. Det påverkar globala och nationella processer som världshandel och resande, liksom våra lokalsamhällen. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av det nya coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information och frågor och svar om smittspridning av coronavirus.
Information och rekommendationer om covid-19
 
Rekommendationer om studentfirande med anledning av covid-19
Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer inför årets studentexamen, med anledning av covid-19. Myndigheten uppmanar bland annat skolor att begränsa firande, betygsutdelning och utspring till en klass eller en annan mindre grupp elever och att rektorn ska göra en särskild lokal riskbedömning för att minimera risken för smittspridning.
Rekommendationer inför studentexamen 2020
 
Nytt kunskapsstöd om äldre med demenssjukdom
Socialstyrelsen har publicerat ett nytt kunskapsstöd som riktar sig till personal som jobbar på boende för äldre med demenssjukdom. Kunskapsstödet ger stöd för att anpassa arbetssättet i de fall där personer med demenssjukdom drabbas av covid-19.
Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom
 
Slutbetänkande i utredning om sjukskrivningsprocessen
Utredningen En välfungerande sjukskrivningsprocess har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet innehåller bland annat förslag på att stärka stödet för återgång i arbete genom ökat användande av företagshälsovård och att ge bättre förutsättningar till arbetsgivare att stötta sina anställda att återgå i arbete. 
Förslag för en välfungerande sjukskrivningsprocess
 
Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs med ett år
Regeringen har beslutat att förlänga övergångsbestämmelserna som ger möjlighet att utfärda slutbetyg från komvux. Beslutet tas för att underlätta för de elever som drabbas av inställda prövningar och nedstängning av komvux med anledning av covid-19. 
Övergångsregler för slutbetyg förlängs till 2021
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 5 maj
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00