Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Som en följd av nya Corona-viruset Covid-19 och dess framfart drabbas flera näringar hårt runt om i landet och i länet. Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall och varsel. Kommunerna i Stockholms län hittar nu vägar för att snabbt ge stöd åt sitt lokala näringsliv i den extrema situation som uppstått.

De riktade insatserna handlar bland annat om anstånd med vissa betalningar eller hyreskostnader, förlängda tidsfrister, borttagande av uteserveringsavgifter samt snabbare betalning till kommunernas leverantörer.

Läs mer om hur kommunerna i länet stöttar näringslivet
 
INTERVJU med carina lundberg uudelepp
Vissa insatser blir extra viktiga att genomföra tillsammans
 
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör
Carina Lundberg Uudelepp är regiondirektör för Region Stockholm som ansvarar för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, och den regionala utvecklingen i Stockholms län. Vi ställde några frågor om samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm i såväl vardag som under pågående kris.

Vilken är den största utmaningen som vi gemensamt måste hantera under den närmaste tiden?
Här och nu handlar det om att rädda liv och begränsning av smitta. Men, inom kort hoppas jag att det handlar om hur näringslivet ska komma på fötter, hur det som normalt fungerar i vårt samhälle igen rullar på som vanligt. Människor behöver jobb och en fungerande vardag. Offentlig sektor behöver skatteintäkter för att kunna leverera det som invånarna förväntar sig. Så, utmaningen vi har framför oss tillsammans kommer att vara att hitta de bästa regionala lösningarna för den återgången.

Läs hela intervjun med Carina Lundberg Uudelepp
social välfärd och hälsa
Länsgemensam satsning på suicidprevention
 
I överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa, som antogs av Sveriges kommuner och regioner tidigare i år, finns stimulansmedel till kommuner och regioner samt gemensamma medel till Stockholms län. Syftet är att stärka arbetet med psykisk hälsa.
– Nytt för i år är att det även finns stimulansmedel för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå, samt till brukarmedverkan, säger Anna Westin, samordnare på Storsthlm inom psykisk hälsa.

Vad gäller suicidprevention finns en länsgemensam satsning med kostnadsfritt stöd till kommunerna i planering och implementering av evidensbaserade metoder. Detta stöd blir extra viktigt nu, med tanke på den pågående covid-19-pandemin. Riskfaktorer för suicid som kan förväntas av pandemin är bland annat förlust av anhöriga, ofrivillig social isolering, ekonomiska problem, tillgång till toxiska medel efter eventuell bunkring samt en eventuell minskad tillgång till vårdresurser.

Läs mer om stimulansmedel inom området psykisk hälsa och suicidprevention
social välfärd och hälsa
Utvecklingsbehov inom området våld i nära relationer
 
En kartläggning som gjorts inom projektet SKR:s kvinnofridssatsning visar att kommunerna i länet har god tillgång till grundutbildningar inom området våld i nära relationer, men att det finns behov av fler fördjupningsutbildningar. Detta för att kunna förebygga och upptäcka våldet och att kunna ge det stöd som behövs.

–  Fördjupningsutbildning inom våld i nära relationer är definitivt ett regionalt område som behöver utforskas närmare, säger Kari Rooth, projektledare för RSS Kvinnofrid på Storsthlm. Det finns även anledning att lyfta blicken och titta på hur andra län löser det aldrig sinande behovet av kompetensutveckling.
utbildning och arbetsmarknad
Ekonomiprogrammet mest populära programmet
 
De preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerades förra veckan. Fler elever än någonsin tidigare har sökt till gymnasiet och för första gången gick ekonomiprogrammet om samhällsvetenskapsprogrammet som det mest populära programmet att söka i första hand.
– De ökande elevkullarna är ett stort fokus för den gemensamma gymnasieregionen. Även om vi inte har fått fler gymnasieskolor sedan förra året, kan vi konstatera att ökningen matchas av ett större programutbud och fler platser än tidigare år. Alla kommuner och friskolor jobbar hårt för att försöka tillgodose elevernas val, säger Mats Gerdau, förbundsordförande på Storsthlm.

Dessutom publicerades nyligen resultatet av årets elevenkät, där gymnasieelever har svarat på frågor om trygghet och trivsel, lärandet, inflytande och utbildningsval - framtida arbetsliv.

Läs mer om elevenkäten år 2
utbildning och arbetsmarknad
Digitalt utanförskap - ett hinder för arbetsmarknaden
 
Samhället digitaliseras allt mer och kommuner och myndigheter erbjuder fler digitala tjänster. De som, av olika skäl, inte deltar i digitaliseringen riskerar att hamna i digitalt utanförskap. När allt fler välfärdstjänster digitaliseras blir digitalt utanförskap ett demokratiskt problem. Det är bakgrunden till att Storsthlm har i uppdrag att undersöka hur digitalt utanförskap kan förhindras via regional samverkan.

– Alla deltar inte i digitaliseringen, det finns ett utanförskap av flera olika skäl och inte bara relaterat till kompetens och ålder som kanske är de mest kända aspekterna. Det här är ett uppdrag vi jobbar med på Storsthlm, och det kommer med stor sannolikhet att bli ännu mer aktuellt både under och i kölvattnet av pandemin, säger Catrin Ditz, expert på digitaliseringsfrågor på Storsthlm.

Läs mer om uppdraget att minska det digitala utanförskapet för dem som står långt från arbetsmarknaden
Digitalisering
Passa på att få stöd i kommunens arbete med öppna data
 
Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) är en gemensam satsning mellan de 26 kommunerna i Stockholms län för att i samarbete tillgängliggöra öppna data och skapa användning hos små och medelstora företag i syfte att öka företagande och tillväxt i regionen.
 
Projektet har pågått sedan våren 2018 och lägger nu i en än högre växel för att stötta kommunerna under de resterande månaderna av projektet, genom att erbjuda anpassad hjälp.
 
– Vi får mycket positiv energi från projektet, vilket gör att det blir roligt att arbeta med öppna data, menar Andreas Forslund som deltar i projektet för Vallentuna kommun.

ÖDIS erbjuder anpassat stöd i arbetet med öppna data till Storsthlms medlemskommuner, läs mer här
kommunal ekonomi
Tre tips för mer effektiva upphandlingar
 
– Med en bättre strategisk upphandling kan kommunerna få mer värde för pengarna och en bättre styrning. Besparingspotentialen ligger på mellan 10-15 procent. Inköp kan också bidra till verksamhetsutvecklingen, säger Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv.

Hon gästade Storsthlm i mars och gav bland annat sina tre bästa råd inför en strategisk upphandling:
  • Visa ledningar i politik och förvaltning vilken betydelse upphandlingen har för verksamheterna för att ge större nytta och vinster
  • Gör en fördjupad spendanalys, mät inköpsmognaden och gör egna jämförelser mellan verksamheterna. En spendanalys ger en bild över din organisations inköps- och leverantörsmönster. Att ha och att kunna läsa av ett spendanalysverktyg är centralt för att bli en bättre upphandlare.
  • Tänk funktionskrav i stället för ska-krav vid upphandlingar. För många krav på vad en leverantör ska klara av utestänger konkurrensen. Försök att skala ner ska-kraven och fundera på vilka ska-krav som är rimliga att ställa.
Läs mer om effektiva upphandlingar
Sammanfattning från styrelsen
 
Storsthlms styrelse beslutade den 16 april om två yttranden, till Trafikverket om riksintresseprecisering för Östlig förbindelse, samt till Stockholms stad om en motion rörande ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag. Information gavs bland annat om länsgemensamma statliga stimulansmedel och om en ny länsövergripande strategi inom ramen för Operation Kvinnofrid.

Läs hela sammanfattningen från styrelsemötet den 16 april
Kalendarium
Digitala möten på Storsthlm
Storsthlms verksamhet består till stor del av möten och dessa är under den här perioden helt digitala. Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden.