Nyhetsbrev nr.6 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor. 
Länk till mer information!

Hej, det här ett x-tra nyhetsbrev med ett antal erbjudanden om digitala seminarier inom Demokratiomrrådet för våren. Välkomna att anmäla er till de som är avgiftsbelagda och att följa de som är gratis.
Med reservation för ändringar.

OBS! Vi har även bytt till nya mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Anna-Lena Pogulis
 
Onsdag den 8 april Webb tv sändning Kl: 13:00 – 14:00
Sektionen för Demokrati och Styrning inleder som vanligt med aktuell information från SKR.
 
Vi har med Christer Matsson föreståndare, Segerstedtinstitutet.
Segerstedtinstitutet är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer.
Christer ger en aktuell lägesbild och reflektioner utifrån de iakttagelser man gör just nu. Vi får också råd kring vad vi behöver vara särskilt observanta på i dessa tider.
 
Vi har också med Nelson Dias från Portugal, Nelson är konsult för Världsbanken, Portugals regering och kommuner i Portugal kring införande av medborgarbudget och andra deltagande processer.

Välkomna att följa sändningen via länken nedan, samma länk gäller även för de som vill se sändningen i efterhand. Sändningen är gratis.
 
Osdag 15 april Webb tv sändning Kl: 13:00 – 14:00
 
Sektionen för Demokrati och Styrning inleder som vanligt med aktuell information från SKR.
 
Vi har bland annat med Anders Bro, projektledare, Region Örebro. De kommer att berätta om hur de arbetar med socialt företagande och vilken samhällsnytta dessa företag bidrar med samt vikten av att systematisera sitt arbete och att styra och led mot ökad samverkan med civilsamhället och socialt företagande
 
Vi har också med Gjertrud Strand Sanderød rådgivare vid systerorganisation i Norge KS, som ger oss direkt lägesbild från Norge och arbetet i norska kommuner. Sändningen är gratis.
 
 
21 april Webbinarium om de mänskliga rättigheterna och demokratin

I en tid då vi ser att demokratiska värderingar hotas och urholkas på många håll i världen, vilket skydd kan mänskliga rättigheter utgöra mot odemokratiska opinioner?

SKR bjuder in till ett webbinarium om relationen mellan de mänskliga rättigheterna och demokratin. Att mänskliga rättigheter och demokrati hänger ihop är uppenbart för de flesta, men hur sambandet egentligen ser ut och vilka skillnader och kompletterande faktorer som finns är kanske inte lika tydligt. Inom det demokratiska statsskicket ryms mekanismer som kan användas för att avskaffa detsamma.

Den rådande pandemin aktualiserar dessutom många frågor som rör mänskliga rättigheter, bland annat vad gäller yttrandefrihet; rätt till bästa möjliga hälsa; utbildning; diskriminering; samt begränsningar i människors rörelsefrihet.

Webbinariet omfattar ett föredrag av Elena Namli, som är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Det kommer även finnas utrymme för frågor och inspel via chatten. Elena står bakom en lång rad publikationer om bl.a. mänskliga rättigheter i etik, politik och juridik och mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning.

Webbinariet sänds kl. 13.00 – 14.00 den 21 april, till en kostnad om 250 kronor.

Välkommen med din anmälan här!

Mer information här!
 
27 april Kommunutredningen – SKR:s remisskonferens 27 april 2020

Konferensen riktar sig endast till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Till den/de som avser att svara på remissen Kommunutredningen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8)

Kommunutredningen har lämnat betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till regeringen. Kommunutredningens betänkande har skickats ut på remiss och ska besvaras senast den 26 juni 2020.

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd remisskonferens som vänder sig till de kommuner och regioner som avser att svara på remissen.

Mer info här!

Välkommen med din anmälan här!

Betänkandet och information om remissinstanser

Kontakt/ frågor:
Anders Folkesson: fornamn.efternamn@skr.se
Björn Kullander: fornamn.efternamn@skr.se
 
25 maj God revisionssed i kommunal verksamhet, webbseminarium

SKR presenterar seden samtidigt som det ges möjlighet att ställa frågor via chatt. Seminariet passar bra för dig som är ny i uppdraget som förtroendevald revisor och inte tidigare deltagit i något seminarium om god revisionssed.

Det ger även värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre.


Målgrupp: Förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner, lekmannarevisorer, sakkunniga yrkesrevisorer, ledamöter i fullmäktige som uppdragsgivare till revisorerna

Kostnad: Avgiften är 625 SEK. Lagstadgad moms tillkommer. Du kommer också att kunna ta del av seminariet under 6 månader efter sändningen.

Mer info här!

Välkommen att anmäla dig här!
 
 
29 Maj Webbinarium om lokala samhällskontrakt

SKR bjuder in till ett webbinarium där vi delar med oss av spaningar från Montreal, Mannheim och Luton, tre städer som har arbetat fram lokala samhällskontrakt.
 
Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt. Utgångspunkter för arbetet att förverkliga målen i Agenda 2030 och stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Berörda samhällsaktörer såsom medborgare, civilsamhälle, universitet och näringsliv involveras i att utveckla partnerskap för att skapa ett gott samhälle att leva i.

Dessa lokala överenskommelser har till syfte att motverka konflikter och segregation och förbättra förutsättningarna för samexistens genom ett starkt lokalsamhälle. Webbinariet är kostnadsfritt.

Mer info här!

Välkommen att anmäla dig här!
 
Tips inför webbinariet: lyssna på avsnitt 20 av SKR:s podcast Demokratiresan, där docent Hans Abrahamsson samtalar om medborgardialog och samhällskontrakt: Lyssna här!

 
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se