Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Krönika
 
Våren är på väg
I dessa Coronatider handlar det mycket om Covid-19 och för de flesta av oss är tillvaron annorlunda mot vad vi är vana vid. Bekämpningen av Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle. SKR har deltagit i möten med Folkhälsomyndigheten och försöker se till att det som påverkar miljöområdet blir så bra som möjligt. Vi vet att ni snabbt har prioriterat om och gjort insatser för att social distansering ska hållas på t ex restauranger och caféer. I media har ert arbete uppmärksammats. Det är viktigt att vi fortsätter att visa hänsyn och att vi tar hand om varandra! Ha en skön vår!

Ann-Sofie Eriksson
 
Coronavirus och utmaningar i verksamheterna
Tillsyn och kontroll planeras om p g a rådande omständigheter. SKR arbetar med att stötta miljökontoren i dessa frågor och har tagit fram information om t ex åtgärder för näringslivet och finansiering och hur tillsynen/kontrollen kan stötta smittskyddsläkarna i arbetet med att förhindra smittspridning på restauranger. SKR höll i en webbsändning den 26 mars där Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten deltog.
 
Vårproposition och vårändringsbudget
Vårändringsbudgeten innehåller satsningar på solceller, biogas, och gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, främst inom natur- och skogsvård. Bidraget till klimatanpassning utökas något med sikte på kunskapshöjande insatser till stöd för myndigheter, kommuner och näringsliv.
 
Aktuella miljö-och klimatärenden i SKR:s styrelse
 
Buller
 
 
Utveckling av bullerkarta i 3D
Stockholms kommun har utvecklat sin bullerkarta dels som traditionell 2D-karta dels som 3D-karta där även fasadnivåer går att utläsa. Bullerkartan visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm. Ljudnivåerna baseras på stadens senaste strategiska bullerkartläggning. Kartan omfattar faktiska registrerade trafikflöden samt modellberäknad data för de gator där trafikmätningar inte gjorts.
Stockholms bullerkarta
 
 
Energi och klimat
 
 
Boverkets remiss om individuell energimätning i flerbostadshus
Boverkets förslag att hantera Energieffektiviseringsdirektivets krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme, kyla och tappvarmvatten i flerbostadshus har varit på remiss. SKR hade flera invändningar: energiberäkningen borde göras enligt de nya mer teknikneutrala byggreglerna som nu är på EU-notifiering. Kraven på IMD borde kunna förenklas ytterligare. Dessutom anser SKR att tillsynsansvaret för kraven på befintligt bostadsbestånd inte bör ligga på byggnadsnämnden, utan på Boverket som redan har ansvaret för energideklarationerna.
SKR svarar på remiss om individuell energimätning i flerbostadshus
 
Luft
 
 
Remittering av Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet
Förslagen innebär en skärpning av dagens regelverk och ger bättre förutsättningar för ett mer effektivt och förebyggande luftvårdsarbete. Förlagen påverkar kommunerna. Remisstiden är till den 30 juni 2020.
Miljödepartementets remittering av Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Naturvårdsverket bjuder in till ett Skypemöte den 28 april kl. 9:30-12:00 då förslagen presenteras.
Anslut till Skype-mötet
 
På gång inom EU
 
 
Aktuellt om EU:s gröna giv
Den europeiska gröna given har som mål att Europa ska bli klimatneutralt till år 2050 och presenterades av Kommissionen i slutet av 2019. I början av 2020 har den följts upp med flera förslag såsom investeringsplan, klimatlag, klimatpakt, strategier för industri och cirkulär ekonomi samt kriterier (taxonomi) för vad som ska betraktas som hållbara investeringar och ekonomisk aktiviteter.

Strategin för hållbara finanser, klimatmålet för 2030 och renoveringsvågen är frågor där Kommissionen tänker hålla tidplanen under 2020, medan förseningar väntas p g a Covid-19 för bland annat klimatpakten, miljöhandlingsprogrammet samt strategierna för biodiversitet, kemikalier, mobilitet och klimatanpassning.
EU:s gröna giv/Green deal
Tidplan och förseningar för Green deal
 
Tillsyn
 
 
En väg in – samlad tillsynsvägledning
Naturvårdsverket och Jordbruksverket redovisade den 25 mars 2020 regeringsuppdraget om digitalisering av tillsynsvägledning enligt miljöbalken. I förstudien lämnas rekommendationer till fortsatt arbete för att åstadkomma en samlad väg in för tillsynsmyndigheterna att få råd och stöd samt möjligheter för en samlad digital uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn.
NV: Förutsättningar för digitalisering av tillsynsvägledning enligt miljöbalken
 
Naturvårdsverkets har lämnat förslag på föreskrifter om digital anteckningsskyldighet vid hantering av farligt avfall och bjuder in tillsynsmyndigheter till referensgruppsmöten för att diskutera den digitala lösningen
Naturvårdsverket har föreslagit förändringar vad gäller anteckningsskyldighet vid hantering av farligt avfall. Förslagen går ut på att farligt avfall som uppkommer inom en verksamhet ska noteras genom digital anteckning, till skillnad från idag när anteckningen sker i loggbok. Förändringen innebär dessutom att avfallet ska antecknas med högre detaljeringsgrad (såsom tidsangivelse och viktmått) så att allt avfall som uppstått ska kunna spåras. Förändringarna kommer att innebära stora förändringar och påfrestningar för verksamhetsutövarna, där vården kan nämnas som ett särskilt sårbart exempel. För tillsynsmyndigheterna innebär det nya nationella registret ett nytt verktyg att använda i tillsynen.

Naturvårdsverket har bjudit in berörda tillsynsmyndigheter – kommuner och länsstyrelser - till referensgruppsmöten via Skype för att diskutera hur den digitala lösningen för farligt avfall som just nu utvecklas kan användas i tillsynen.
Remiss av förslag till nya och ändrade föreskrifter på avfallsområdet
Länsstyrelsen och kommunens tillsynsansvar över gränsöverskridande avfallstransporter
Information till kommuner om digital lösning för spårbarhet i farligt avfall
 
Vatten
 
 
Nationell samordning för dricksvatten
Den 24 mars genomfördes första mötet i gruppen för ”Nationell samordning för dricksvatten”. Gruppen leds av generaldirektören för Livsmedelsverket och deltagare är generaldirektörerna för andra berörda myndigheter ex Boverket, SGU och HAV. SKR och Svenskt Vatten representerar kommunerna. Organisationen innehåller tre arbetsgrupper: civilt försvar och krisberedskap, dricksvattenkvalitet och vattenresurser. Varje arbetsgrupp har tagit fram mål för det kommande arbetet.
Nationella samordningsgruppen för dricksvatten
 
Konferenser och seminarier
 
 
SKR:s webbinarium för offentliga måltider 2020
Välkommen den 4 maj till en dag om offentliga måltider för kommuner och regioner. Under dagen ges du möjlighet att diskutera aktuella frågor med centrala myndigheter och med andra kommuner och regioner samt lyssna till nya, spännande initiativ inom området.
Mer information och anmälan
 
Tillsyn och Taxor fokuserar på enskilda avlopp
SKR anordnar våren 2020 ”Tillsyn och taxor”, en webbaserad arena för anställda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor.

Den 6 maj kommer vi att diskutera prövning och tillsyn av små avlopp med Bodil Aronsson Forsberg och Åsa Gunnarsson på Havs- och Vattenmyndigheten.
Webbmöte 6 maj: Prövning och tillsyn av små avlopp
 
Taxewebbinarium om tillsynsplanering, ”Fundera, planera, agera”
Vad innebär tillsynsplan? Hur går man från planering till handling, så man hinner med allt man planerar? Hur omsätter man taxans uträknade tillsynstid från teori till praktik? Hur gör andra kommuner? Deltag och diskutera med andra kommuner!
Nu genomför vi vår konferens i form av webbinarier vid två tillfällen.
Anmälan 2 juni
Anmälan 9 jun
 
Nätverkskonferens för miljöstrateger 14 september 2020
Boka in den 14 september kl. 09.30-16.00. Vi satsar på att ses via webblänk, men håller också öppet för att kunna ses på SKR om läget tillåter. Ytterligare information med program och anmälan kommer innan sommaren. Tema är miljöstrategens roll och tvärsektoriellt arbete i kommunen, samt aktuella frågor och verktyg.
 
Presidiedagar för miljö-, plan-, och byggnadsnämnder 2020
Konferensen ställdes in i mars men kommer att genomföras på samma plats och med ett liknande upplägg den 30 november - 1 december 2020.
Vi återkommer med mer information senare i vår
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se