Webbseminarier våren 2020
 
Inom området demokrati kommer SKR att genomföra ett antal webbsända seminarier under våren och vi har samlat dem här för att göra det lättare för dig att få en överblick.

Varmt välkommen att delta!
 
Webb-tv sändning - 8 april 
 
Webb-tv sändning den 8 april kl. 13:00 – 14:00.

Sektionen för Demokrati och Styrning inleder som vanligt med aktuell information från SKR.

Vi har med Christer Matsson föreståndare, Segerstedtinstitutet. Segerstedtinstitutet är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap
kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer. Christer kommer att ge en aktuell lägesbild och reflektioner utifrån de iakttagelser man gör just nu. Vi får också råd kring vad vi behöver vara särskilt observanta på i dessa tider.

Vi har också med Nelson Dias från Portugal, Nelson är konsult för Världsbanken, Portugals regering och kommuner i Portugal kring införande av medborgarbudget och andra deltagande processer.

Välkomna att följa sändningen via länken nedan, samma länk gäller även för de som vill se sändningen i efterhand.
SE SÄNDNINGEN 8 APRIL
 
Webb-tv sändning - 15 april
 
Webb-tv sändning den 15 april kl. 13.00-14.00.

Sektionen för Demokrati och Styrning inleder som vanligt med aktuell information från SKR.

Vi har bland annat med Anders Bro, projektledare, Region Örebro. De kommer att berätta om hur de arbetar med socialt företagande och vilken samhällsnytta dessa företag bidrar med samt vikten av att systematisera sitt arbete och att styra och led mot ökad samverkan med civilsamhället och socialt företagande.

Vi har också med Gjertrud Strand Sanderød rådgivare vid systerorganisation i Norge KS, som ger oss direkt lägesbild från Norge och arbetet i norska kommuner.

SE SÄNDNINGEN 15 APRIL
 
MR och demokratin - 21 april
SKR bjuder in till ett webbinarium om relationen mellan de mänskliga rättigheterna och demokratin. Att mänskliga rättigheter och demokrati hänger ihop är uppenbart för de flesta, men hur sambandet egentligen ser ut och vilka skillnader och kompletterande faktorer som finns är kanske inte lika tydligt.

Inom det demokratiska statsskicket ryms mekanismer som kan användas för att avskaffa detsamma. Den rådande pandemin aktualiserar dessutom många frågor som rör mänskliga rättigheter, bland annat vad gäller yttrandefrihet; rätt till bästa möjliga hälsa; utbildning; diskriminering; samt begränsningar i människors rörelsefrihet.

Webbinariet omfattar ett föredrag av Elena Namli, som är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Det kommer även finnas utrymme för frågor och inspel via chatten. 

Webbinariet sänds kl. 13.00-14.00 den 21 april.

Mer information och anmälan
 
Kommunutredningen - remisskonferens 27 april 
 
SKR bjuder in till en webbsänd remisskonferens som vänder sig till de kommuner och regioner som avser att svara på remissen Kommunutredningen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8).

Kommunutredningen har lämnat betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till regeringen. Kommunutredningens betänkande har skickats ut på remiss och ska besvaras senast den 26 juni 2020.


Remisskonferensen sänds kl. 9.30-12.00 den 27 april.
Betänkandet och information om remissinstanser
 
God revisionssed i kommunal verksamhet - 25 maj
SKR bjuder in till webbseminarium där seden presenteras samtidigt som det ges möjlighet att ställa frågor via chatt.

Seminariet passar bra för dig som är ny i uppdraget som förtroendevald revisor och inte tidigare deltagit i något seminarium om god revisionssed. Det ger även värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre.

Webbseminariet sänds kl. 13.00-16.00 den 25 maj.

Mer information och anmälan
 
Fullmäktiges presidiekonferens - 26 maj och 4 juni
SKR bjuder in till webbsända presidiekonferenser vid två olika tillfällen. Webbinariet är indelat i två programdelar och den första delen kommer att anpassas efter rådande läge med anledning det nya coronaviruset covid-19, men kommer att fokusera på hur den lokala och regionala demokratin har påverkats av den aktuella situationen.
 
Programmets andra del kommer att handla om fullmäktiges ansvar för uppföljning och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen? Hur har fullmäktiges ansvarsprövning påverkats med anledning av coronaviruset?

Presidiekonferenserna sänds kl. 13.00-15.00 den 26 maj respektive 4 juni.

Anmälan
 
Webbinarium om lokala samhällskontrakt - 29 maj
SKR bjuder in till ett webbinarium där vi delar med oss av spaningar från Montreal, Mannheim och Luton, tre städer som har arbetat fram lokala samhällskontrakt.

Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt. Utgångspunkter för arbetet att förverkliga målen i Agenda 2030 och stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Berörda samhällsaktörer såsom medborgare, civilsamhälle, universitet och näringsliv involveras i att utveckla partnerskap för att skapa ett gott samhälle att leva i. Dessa lokala överenskommelser har till syfte att motverka konflikter och segregation och förbättra förutsättningarna för samexistens genom ett starkt lokalsamhälle.
Lyssningstips "Demokratiresan" inför webbinariet
Webbinariet sänds kl. 09.00-11.00 den 29 maj.
Välkommen med din anmälan till cecilia.ramqvist@skr.se
 
Upphandling av revisionstjänster - 1 juni
SKR bjuder in till webbinarium som fokuserar på upphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.

Vi belyser också upphandling av auktoriserade revisorer till kommunala aktiebolag, som de förtroendevalda revisorerna ibland också har uppdraget att upphandla.

Webbinariet sänds kl. 9.00-12.00 den 1 juni.
Mer information och anmälan
 
Seminarium om Komplexa dialoger - 10 juni
Politiker och tjänstemän i kommuner och regioner ställs av och till inför situationer där ett visst beslut eller situation väcker upprördhet, ilska och protester bland medborgare. Ofta handlar det om komplexa samhällsfrågor som rör många inblandade med olika perspektiv på frågan. Det kan handla om nedläggning eller utveckling av olika verksamheter, ny- eller ombyggnation etc.

Situationer som ofta upplevs som svåra att hantera och det krävs nya metoder för att hantera detta. Medborgardialog kan vara en väg att gå. Under de senaste åren har Projekt Medborgardialog inom SKR prövat en modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor och vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och inbjuda fler att pröva på modellen.

Webbinariet sänds kl. 10.00-12.00 den 10 juni.

Mer information och anmälan
 
Samverkan i olika perspektiv som kan stärka det förebyggande arbetet hot och hat - 10 juni
Den hårda samtalstonen och de hat- och hotfulla uttrycken som förekommer i det demokratiska samtalet bland annat i sociala medier. För att kunna påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet behöver vi samverka i olika processer och ur olika perspektiv, med målet att stärka det förebyggande arbetet och undvika att spänning och konflikt uppstår.

På detta webbinarium kommer du att möta medarbetare på SKR som företräder perspektiven mänskliga rättigheter, medborgardialog och brottförebyggande arbete. Samtalet kommer att handla om hur samverkan mellan olika perspektiv kan stärka varandra.

Webbinariet sänds kl. 14.00-15.00 den 10 juni.

Mer information och anmälan
 
Nätverk för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
SKR bjuder in till ett utvecklingsarbete för att tillsammans med kommuner och regioner utveckla system för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 

Arbetet kommer att ske i form av ett nätverk under 2020-2021. Kommuner och regioner kommer att kunna ansöka om att delta i nätverket. Det handlar om att skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande.

Nätverkets syfte är att utarbeta och prova modeller för att i ett tidigt skede systematiskt kunna bidra med att stärka de förtroendevaldas förutsättningar i deras demokratiska uppdrag. Varje deltagande kommun/region provar den utarbetade processen lokalt i ett aktuellt ärende i syfte att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Kommuner och regioner som vill medverka kan delta i ett ansökningsförfarande fram till den 27 maj. Under juni kommer urval att ske via intervjuer. För deltagande skicka en intresseanmälan till anna-lena.pogulis@skr.se
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se