Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
April 2020
 

I månadens Nytt om LSS: 
  • Riktlinjer för vård av Covid-19 sjuka i bostad enligt LSS
  • Daglig verksamhet - stäng eller öppen? 
  • Regeringen har tillsatt en utredning om kostnader för boende
    i bostad enligt LSS
  • Regeringen vill att sjuk- och aktivitetsersättningen ska bli mer generös, trygg och förutsebar
  • Socialstyrelsens lägesrapport 2020
  • FUB kommenterar: "Självklart att hjälpas åt, SKR"
  • Vad har IVO sett 2019?
fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").
 
Riktlinjer för vård av covid-19 sjuka i bostad enligt LSS

FUB har skrivit till Socialstyrelsen och efterlyst konkreta förslag på hur vården och omvårdnaden av personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism som insjuknat i covid-19 ska gå till. Klicka här för att läsa mer.
 
Daglig verksamhet – stängd eller öppen?
Habiliteringsersättning – ja eller nej?
Hur har din kommun gjort?
Ett av FUB:s viktigaste uppdrag under corona-krisen är att samla in information om hur olika åtgärder – nationellt och på lokalplan - påverkar vår målgrupp. Två av de stora diskussionsfrågorna har handlat om stängning av daglig verksamhet och utbetalning av habiliteringsersättning. Vad gäller egentligen under rådande omständigheter?
På Riksförbundets kansli vill vi gärna få en bild av hur de olika kommunerna runt om i Sverige har valt att agera kring dessa frågor.

Skriv gärna ett e-mejl och berätta hur man har gjort i din kommun till: judith.timoney@fub.se.

För att ta del av information från Socialstyrelsen kring stängning av daglig verksamhet samt FUB:s ställningstagande vad det gäller utbetalning av habiliteringsersättning, klicka här och följ länkarna i vänstermenyn på sidan.
 
Regeringen har tillsatt en utredning om kostnader för boende
i bostad enligt LSS
Det är en grundläggande princip att en person inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Trots detta är hyran för bostad enligt LSS högre jämfört med andra hyreslägenheter i bostadsområdet. FUB välkomnar att regeringen nu vill se en ändring på detta. Utredningen ska bland annat se över reglerna om att kommunerna kan ta ut en avgift för gemensamhetsutrymmena.
Läs mer om utredningen här.

 
 
Regeringen vill att sjuk- och aktivitetsersättningen ska bli mer generös, trygg och förutsebar
Som vi har berättat om tidigare har antalet personer som beviljas sjuk- och aktivitetsersättning minskat de senaste åren. FUB har i olika sammanhang påpekat problematiken för regeringen och Försäkringskassan. Nu kommer glädjande besked – regeringen har tillsatt en utredning för att se till att sjuk- och aktivitetsersättningen blir mer generös, trygg och förutsebar. FUB kommer bevaka utredningen och bidra med information och konsekvensbeskrivningar för personer med utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättningar. Direktiven till utredningen finns att läsa här.
 
 
Socialstyrelsens lägesrapport 2020
Socialstyrelsen har publicerat sin årliga rapport Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2020. Socialstyrelsen lyfter bland annat upp en närvarande chef som en aspekt av kvalitet i bostad enligt LSS. Myndigheten ser utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen inom LSS. Svårigheten att rekrytera personal kan påverka den kunskapsbrist hos LSS-handläggare och baspersonal, som både Socialstyrelsen och IVO konstaterat redan tidigare.

Socialstyrelsen skriver även att psykisk ohälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism är högre än i den övriga befolkningen. Förekomsten av schizofrenidiagnoser och ångestdiagnoser är sju gånger vanligare. Socialstyrelsen betonar att det är viktigt att uppmärksamma psykisk ohälsa inom LSS-området vid verksamhets- och kompetensutveckling. Läs med här.
 
FUB kommenterar: "Självklart att hjälpas åt, SKR"
FUB kommenterade förra veckan SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) förslag om ändrade regler i LSS med anledning av Coronaviruset. Läs mer här.

Nu har Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, svarat på FUB:s kommentar: "Vi behöver hjälpas åt, FUB" (klicka för att läsa).
 
– För oss i FUB är det alltid självklart att hjälpas åt, säger FUB:s förbundsordförande Harald Strand, och samverkan behövs för att LSS ska fungera. Men vi har dåliga erfarenheter av ordet prioriteringar. Läs mer här.
 
Vad har IVO sett 2019?
IVO tar i sin årliga rapport bl.a. upp brist på personal och kompetens och att tvångs- och begränsningsåtgärder ökar:

Brist på personal och kompetens påverkar kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen negativt. Även IVO lyfter de stora utmaningarna med kompetensförsörjningen av vård- och omsorgspersonal. IVO skriver att de tydligt ser konsekvenserna av detta i de aktuella ärendena. ”Vård- och omsorgsgivare behöver aktivt främja en god arbetsmiljö för att utveckla och behålla personal, identifiera nya arbetssätt och använda sig av digitaliseringens möjligheter.”

Tvångs- och begränsningsåtgärder ökar
IVO konstaterar att lex Sarah-anmälningarna om tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har ökat under de senaste åren. År 2019 gällde knappt en tredjedel av anmälningarna olika typer av övergrepp. IVO skriver även att det finns tecken på att lex Sarah anmälningar som kommer in till IVO inte motsvarar den verkliga omfattningen av allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden.

Läs mer här.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31
E-post: eva.borgstrom@fub.se