SKR:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kompetensutveckling för permitterade och varslade
 
Socialfondsmedel omfördelas vilket innebär nya möjligheter att snabbt få igång arbetsmarknadsprojekt som är riktade mot dem som permitterats och varslats i näringslivet med anledning av Covid-19. 

Svenska ESF rådet utlyser 300 miljoner kronor till projet som ska stärka och rusta kvinnor och mäns position inom nuvarande anställning eller rusta dem bättre för anställning i annan bransch. Utlysningen är öppen t.o.m. den 5 maj.

 Svenska ESF rådets utlysning

Ersättning för skäliga merkostnader 
 
Regeringens vårbudget innehåller ett redan aviserat stödpaket till kommunsektorn. SKR bedömer dock det som tveksamt att de ytterligare miljarderna ens  täcker de uteblivna skatteintäkterna. 

SKR kräver ersättningsgaranti
 
 
Används EU medel effektivt?
 
Riksrevisionen har lämnat en granskningsrapport där man tittat på huruvida de regionala strukturfondspartnerskapen ger förutsättningar för en effektiv användning av EU-medel. Riksrevisionen lyfter bl.a. brister som en otydlig ansvarsfördelning och en svag nationell styrning. De menar vidare att det finns en inbyggd jävsproblematik och att det saknas riktlinjer för vilka projekt som ska prioriteras liksom att insynen i arbetet är kraftigt begränsad.

SKR kommer att lämna synpunkter på rapporten till regeringen inom kort.

Utred alternativ till system med regionala strukturfondspartnerskap


 
 
 
Satsningar på sommarjobb
Regeringens satsning på 180 miljoner för att fler ungdomar ska få sommarjobb är viktig. Satsningen ställer extra stora krav på flexibilitet hos kommunerna då flera kommuner har satt stopp för sommarjobb inom äldreomsorg, förskola och LSS-verksamhet med anledning av Covid-19.

Ett första viktigt steg ut på arbetsmarknaden

 
Korta notiser
 
 
 
Omfördelning av medel inom Regionalfonden
Det finns nu möjlighet att till viss del styra om medel i redan beviljade projekt inom regionalfonden för att möta effekterna av Covid-19. Även det nationella regelverket för företagsstöd ses över för att möjliggöra rena driftstöd till företag. 
Nytt regelverk möjliggör omfördelning
 
 
Fördelning av krispengar till kulturen 
Regeringen har nu beslutat om ny förordning gällande statligt stöd för kulturevenemang som har ställt in eller skjutits upp med anledning av Covid-19 
Krispaket på 500 miljoner kronor till kulturen
 
 
100 miljoner till snabba forskningsinsatser
Vetenskapsrådet har fått 100 miljoner kronor till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset. Fokus på att agera snabbt, utöka eller ändra inriktning på forskningsprojekt för nya produkter eller metoder. 
Vetenskapsrådet ska fördela 100 miljoner
 
Innovativa företags finansiering 
Almi har fått utökat utrymme att vara en aktiv investerare i innovativa företag. Minskade krav på privat medfinasiering ökar möjligheten för Almi att agera proaktivt och bidra till att finansieringslösningar kommer till stånd
Underlätta för företagens finansiering
 
 
Nationella företagsakuten  
En nationell företagsakut har etablerats, som ska stödja och komplettera de företagslotsar, företagsakuter och företagsjourer som finns runtom i landet genom att vara ett kunskapsstöd för dessa. 
Nationellt stöd via Region Jönköpings län
 
 
Kurser och konferenser
 
 
Regional Utveckling 2020
Näringsliv och hållbarhet är tema på årets regionala utvecklingskonferens. Regionerna utvecklas och påverkas ständigt  utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av både egna insatser och omvärldens agerande. Välkommen att ta del av drivkrafter, lägesrapporter och verktyg för hållbar utveckling
När - onsdagen den 13 maj kl. 09.30-16.30
Var -  digitalt via länk
Hur - program och anmälan i länk nedan, anmälans senast 11 maj.
Regional utveckling 2020 
Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner.
Fokus näringsliv - webbsändning maj
Webbinarie med fokus på näringslivsfrågor
När - tisdagen den 5 maj kl. 10.00-11.00
Var - webbsänding
Hur - anmälan och länk nedan 
Fokus näringsliv - maj
 
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
lisbet.mellgren@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se