Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Med anledning av Covid-19 och det nya coronaviruset ändras förutsättningarna för SKR att möta våra medlemmar. SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. 

I det rådande läget ser SKR över de kurser och konferenser som arrangeras närmast i tiden. Om en konferens som du är anmäld till blir inställd får du veta detta via mejl så snart som möjligt.

Vi hoppas kunna möta våra medlemmar framöver och ser över möjligheter att sända vissa kurser och konferenser digitalt senare under året.
Kurser och konferenser som påverkas av det nya coronaviruset
 
Fullmäktigesammanträden på distans
 
Den lokala och regionala demokratin påverkas också av det nya coronaviruset och risken för smittspridning. SKR får många frågor om förutsättningarna för deltagande på distans i sammanträden med fullmäktige eller nämnder och om mötesoffentligheten vid fullmäktigesammanträden. 
  • Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta.
  • Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst sammanträde.
  • Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
  • Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller styrelsesammanträde kan delta på distans.
  • SKR:s bedömning är att det inte finns juridiska möjligheter att hindra åhörare från att närvara vid fullmäktigesammanträden med hänvisning till risk för smittsprittning.
  • Det är inget som hindrar att kommuner och regioner anordnar t.ex. webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa sammanträden på distans snarare än genom fysiskt deltagande med hänsyn till intresset av att förebygga smittspridning.
  • En nämnd som har beslutat att dess sammanträden ska vara offentliga, kan när som helst besluta att de inte längre ska vara det.
Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner och regioner.

SKR har även sammanställt en promemoria i syfte att besvara flera av de uppkomna frågorna. 
FULLMÄKTIGE- OCH NÄMNDSAMMANTRÄDEN MED RISK FÖR SMITTSPRIDNING
 
Webbinarium om att tydliggöra ansvar och roller
Under 2020 fortsätter SKR med kostnadsfria Webbinarier som handlar om hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Vid detta tillfälle som sänds den 31 mars diskuterar vi kring en studie som är gjord av SKR på styrande dokument i kommuner och regioner.

Resultatet visar att det är en stor variation ansvarsfördelning och i vilket ansvar som kommuner och regioner tar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.


För mer information och anmälan
 
Nationell valkonferens i december - save the date!
SKR och Valmyndigheten bjuder in till en gemensam valkonferens den 8-9 december. Målgruppen är de som arbetar med val i kommunen eller
hos länsstyrelsen.

Syftet med konferensen är att skapa samsyn hos valadministrationen och ytterst bidra till kvalitet vid valen 2022. Konferensen skapar en plattform för att lyfta möjligheter och utmaningar för valets genomförande och ge ökad kunskap och inspiration. Tillsammans diskuterar vi de frågor som är mest aktuella i valsverige inför 2022, men även inför kommande val. Syftet är också att uppmärksamma valadministrationens betydelse för ett
transparent, effektivt och rättssäkert genomförande av val.

Det kommer att bli två spännande dagar med både föreläsningar och seminarier om exempelvis digitala röstkort, säkerhet vid val, profilering av val, valmaterial och mycket mer. Utöver Valmyndigheten och SKR kommer programmet även innehålla externa gäster, bland andra talman Andreas Norlén, valforskare Henrik Ekengren Oscarsson och besök från en nordisk granne.

Konferensen kommer att hållas på Arlanda, i nära anslutning till tågterminalen. Varje kommun kommer att få möjlighet att anmäla två
deltagare. Mer information om anmälan kommer senare under våren men lägg gärna in datumen i era kalendrar redan nu och håll utkik efter anmälningslänken i kommande nyhetsbrev.
 
Uppdraget som politisk ledare 
 
I tre korta intervjuer delar kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordföranden med sig av tankar och erfarenheter om hur de gör för att stärka demokratin, skapar genomslag och resultat samt hur de är hållbara i sin vardag.
 
Möta människor med rättshaveristiskt beteende
I arbetet med att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda har SKR anlitat Jacob Carlander som utifrån sin bok berättar om människor med rättshaveristiskt beteende samt om bemötande och strategier i dessa möten.

Här kan du lyssna på föreläsningen ”Att möta människor med rättshaveristiskt beteende”.

Lyssna till föreläsningen
 
Podd om vikten av den lokala nivån i Agenda 2030
Lyssna på SKL Internationals podcast som heter Localised & Vocalised. Den handlar om vikten av den lokala nivån i arbetet för målen i Agenda 2030.
 
I tredje avsnittet fördjupar sig podden i mål 17. Det syftar bland annat till att genom kapacitetsutbyggnad och partnerskap öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter relevanta kategorier.
 
Hur kan man rent praktiskt både samla och tillgängliggöra data från den lokala nivån, och vad kan jämförelser mellan såväl lokalsamhällen och länder leda till?
LYSSNA PÅ LOCALISED & VOCALISED
 
Civila samhället i samhället 2020
Nu kan du anmäla dig till utbildningen "Civila samhället i samhället", som i första hand vänder till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun.

Utbildningen är en högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteperson får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Utbildningen ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Med anledning av Corona vet vi att det första kurstillfället kommer att ges på distans.

Läs mer
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se