Nyheter från SKR
 
 
Välfärdens medarbetare positiva till digital teknik
Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på arbetsplatsen och i samhället. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.
Det finns en grundläggande positiv syn på digitalisering
 
Invånarna upplever god tillgång till vård
Förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården är fortsatt högt och de flesta invånarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, visar 2019 års Hälso- och sjukvårdsbarometer.
God tillgång till vård men väntetiderna upplevs inte alltid rimliga
 
Covid-19 och det nya coronaviruset
Information för kommuner och regioner om sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).
Information om ansvar och roller
 
Färre på sjukhus i onödan
Antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter har minskat med 47 procent sedan nya lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft 1 januari 2018.
Flera framgångsfaktorer bakom resultaten
 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Staten och SKR har tecknat en överenskommelse i syfte att ta fram vårdförlopp för nya sjukdomsområden. Dessa vårdförlopp kallas numera för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Fokus på att samla erfarenheter och utveckla ändamålsenliga metoder
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Så påverkas SKR:s kurser och konferenser av covid-19
I det rådande läget ser SKR över de kurser och konferenser som arrangeras närmast i tiden. SKR följer de rekommendationer som myndigheterna ger och ser också över möjligheten att sända vissa kurser och konferenser digitalt senare under året.
Aktuell information om SKR:s kurser och konferenser
 
INSTÄLLD - Motverka välfärdsbrott
Kursen om förekomsten av metoder för att förebygga i Stockholm 22 april är inställd.
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 5-7 maj i Stockholm
 
Kommunal juridik
SKR:s temadagar om Kommunal juridik fokuserar i år på "Juridiska aspekter på välfärdens utmaningar" och adresserar frågor inom områden som digitalisering, upphandling och bolagsstyrning med flera.
Välkommen till Temadagar om kommunal juridik 13 maj - 14 maj 2020 i Sigtuna
 
Nytt från omvärlden
 
 
Stöd för upphandling i akuta situationer
Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer som den nu rådande covid-19-pandemin. Här hittar du stöd för din upphandling.
Materialet håller på att uppdateras för att anpassas utifrån covid-19-pandemin - Upphandlingsmyndigheten
 
Skriver handbok om sociala företag
I höst släpper SKR en handbok som ska främja kommuners och regioners samverkan med sociala företag. ”Många saknar styrdokument och tydliga handlingsplaner”, konstaterar författaren Anders Bro.
Handboken släpps i början av oktober - Upphandling 24
 
Överenskommelse om drift av äldreboende var köp av tjänst
Den överenskommelse som Alingsås kommun gjorde med en icke-vinstdrivande stiftelse om driften av ett äldreboende var köp av en tjänst och skulle ha upphandlats. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som meddelades i förra veckan.
En betydelsefull dom - Konkurrensverket
 
Korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling
Osund konkurrens i form av korruption, anbudskarteller och annat förtroendeskadligt beteende skadar samhällsekonomin. Offentlig upphandling är ett riskområde. Rapporten redogör också för hur upphandlare ser på olika frågor avseende korruption och osund konkurrens.
Avtalsförvanltning riskområde för korruption - Konkurrensverket
 
Vad har IVO sett 2019
IVO lämnar varje år en rapport till regeringen som beskriver våra viktigaste iakttagelser och slutsatser för verksamhetsåret. IVO har i årets rapport utvecklat analysen med hjälp av en bredare användning av interna och externa datakällor.
De stora bristerna och riskerna finns på systemnivå - IVO
 
Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.
SOU 2020:14 - Regeringskansliet
 
Smart utvärdering sparar 500 miljoner
I somras bytte Kommunförbundet Skåne utvärderingsmodell för sina vård- och omsorgsupphandlingar. Och utfallet blev mycket positivt. ”Minimikraven i de nya ramavtalen är högre samtidigt som vi sparar 350-580 miljoner kronor på fyra år”, säger Henrik Jönsson, upphandlingsansvarig.
Det rör sig ofta om administrativt tunga upphandlingar - Inköpsrådet
 
Säker digital kommunikation blir verklighet
En överväldigande majoritet av kommuner, regioner och myndigheter har nu ställt sig bakom projektet Säker digital kommunikation. Under året kommer konceptet att sättas i produktion och införande hos verksamheterna starta
Mer om projektet säker digital kommunikation - Inera
 
Projektet Listning
Projektet syftar till att utveckla ett informationsutbyte mellan regionerna om var patienten är listad. Ett delprojekt relaterar till utveckling av nationella tjänsteplattformen. Detta beräknas levereras under året. Nästa delprojekt ger invånaren möjlighet att genom 1177 Vårdguidens e-tjänster lista sig hos en vårdgivare i en annan region.
Tjänsteplattformen levereras under 2020 - Inera
 
Institutet Mot Mutor
Institutet Mot Mutor (IMM) arbetar för att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM uppmärksammar förekomsten av mutor och korruption genom att publicera avkunnade domar i en rättfallsbank.
2020 års avkunnade mutbrott – IMM
 
Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad
Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad Konkurrensverket avslutar utredningen som rör det kommunala bolaget Göteborgs Stads Parkerings AB:s verksamhet inom Mölndals kommun.
Fortsatt utredning är ej motiverad - Konkurrensverket
 
Aktuell debatt
 
 
"Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem"
Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.
Ökad fokus på ordning och reda - Svenskt Näringsliv
 
”Bevare oss för en Stockholmsmodell i hela landet”
Övriga landet ser inte er sjukvård som någon ledstjärna att följa, skriver Tomas Bremell, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, i en replik.
Patientmakten inte tillräcklig - Dagens Medicin
 
"Vårdmomsens effekter – för patienter, brukare och verksamheter"
Vård­företagarna har i en medlemsenkät, som genomfördesi november 2019, undersökt hur vårdmomsen har påverkat våra medlems­företags verksamheter sedan den 1 juli förra året, när Skatteverkets nya momstolkning började tillämpas.
Brådskande behov av politiska lösningar - Vårdföretagarna
 
”Regioner begår brott när patienter går före”
Politikerna bryter mot lagen när de inte ställer krav att vård ska ske på lika villkor. Därmed kan privata vårdgivare prioritera försäkringskunder. Nu gör jag en JO-anmälan, skriver forskaren John Lapidus.
Prioriteringen har aldrig varit en hemlighet - SvD
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se