Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör. Foto: Bengt Säll
Kriser kommer och kriser går. Just nu pågår febril förberedelse i hela landet, både hos kommunerna, hälso- och sjukvården, staten och näringslivet, för att hantera Corona-viruset på bästa sätt.
 
Det handlar både om att agera i nuläget, samtidigt som man förbereder sig för att klara av svårare scenarier. I alla krissituationer, oavsett om det handlar om smittspridning, flyktingströmmar eller bränder, blir det extra tydligt att samverkan är viktig för att möta krisen. Att samla fakta och dela kunskap mellan olika nyckelaktörer blir helt nödvändigt. Även om Storsthlm inte spelar någon aktiv roll inom kommunernas krishantering, blir våra strategiska nätverk för kommunernas högsta politiker och tjänstemän, ett tillfälle att utbyta erfarenheter kring högaktuella frågor på regional nivå.
 
Storsthlms främsta uppgift är att vara en mötesplats för medlemskommunernas politiker och tjänstemän, och att tillsammans hitta gemensamma svar på gemensamma utmaningar. För att göra det behöver vi träffas, lära känna varandra och prata om frågorna. Ett tillfälle att göra just det är konferensen Mötesplats, som Storsthlm arrangerar för fjärde gången den 8 oktober. Nytt för i år är att vi gör det tillsammans med Region Storsthlm. Det känns extra roligt att bredda mötesplatsen så att de ledande tjänstemännen och politikerna i länets kommuner och Region Stockholm får tillfälle att träffas och lära känna varandra ännu bättre. På så vis stärker vi grunden för att hantera våra gemensamma frågor – i såväl vardag som kris.
 
Madeleine Sjöstrand,
förbundsdirektör Storsthlm
social välfärd och hälsa
Samarbete och kunskapsutbyte ska bekämpa våld i länet
 
Ingen människa i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. Med den utgångspunkten har Storsthlm tillsammans med fem aktörer enats om att arbeta utifrån en ny gemensam strategi och handlingsplan för Stockholms län. Alexandra Anstrell, Haninge kommun och Storsthlms representant tror att ett ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan kommunerna kommer att öka förutsättningarna för ett verkningsfullt arbete mot våld.

– Att aktörerna i Operation Kvinnofrid nu har en gemensam handlingsplan innebär att man är medveten om varandras olika uppdrag, ansvarsområden och satsningar och att man har gjort konkreta åtaganden för att samverka och synkronisera för att förbättra situationen, menar Alexandra Anstrell.

Läs mer om hur kommunerna ska samarbeta för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län
INTERVJU med Pehr Granfalk, Kommunstyrelsens ordförande, solna
"EU har stor inverkan på Stockholms utveckling"
 
Intervju med Pehr Granfalk, KSO, solna
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, är en av Sveriges tolv ledamöter i EU:s regionkommitté. Där är han under halva mandatperioden vice ordförande i ECON, det utskott som behandlar frågor om handel, skatter, tullar och den inre marknaden. Dessutom kommer han att vara en av sju ledamöter som ingår i Regionkommitténs ”Contact Group EU-UK Future Relations”.
 
Varför är EU viktigt för Stockholmskommunerna?
 
– Ur flera perspektiv är EU viktigt. Det är ca 50 procent av kommun- och regionfullmäktiges dagordning som påverkas av EU-lagstiftning. Vi är en tillväxtregion och EU har stor inverkan på Stockholms utveckling. Den inre marknaden har en viktig roll, företag och privatpersoner kan dra nytta av att ingå i en större arbetsmarknadsregion. EU:s inre marknad är centralt för både det svenska och det europeiska välståndet, här finns mer att göra när det gäller tjänster.

Läs hela intervjun med Pehr Granfalk om Solnamodellen och EU:s inverkan på kommunerna
Utbildning och arbetsmarknad
Hur ska länets kommuner klara skolbristen?
 
Mats Gerdau (M), Anna-Lena Johanson (L), Ebba Östlin (S), Christina Eklund (M)
Gymnasiebehovsrapporten, som årligen sammanställs av Storsthlm, visar att länet behöver 22 000 nya gymnasieplatser under en tioårsperiod för att kunna möta de växande elevkullarna.
 
Fristående skolor står idag för en stor del av länets nuvarande gymnasieutbud, närmare bestämt 42 procent. Utan friskolorna kommer kommunerna ha svårt att klara kapacitetsökningen framöver. Det handlar både om att antalet platser på befintliga friskolor behöver öka och att nya friskolor behöver etableras.

Trots det är det ett problem idag att nya friskolor får avslag på sina ansökningar på felaktiga grunder, därför skrevs en debattartikel i februari där debattörerna vände sig till Skolinspektionen och frågade vart alla eleverna ska ta vägen. 

– Jag skulle önska att Skolinspektionen hade ett mer flexibelt sätt att bedöma behoven på och att man tog mer hänsyn till regionala befolkningsprognoser. Ett förslag är att införa en enklare prövning för de stora välrenommerade aktörerna som man vet klarar av att driva skolor och att istället ha en hårdare prövning för nya oetablerade aktörer, menar Mats Gerdau(M), förbundsordförande Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Läs mer om kommunernas stora skolutmaning för att möta de växande elevkullarna

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet, "Skriande behov – ändå stoppas ny skola”
Social välfärd och hälsa
Reviderad överenskommelse om ansvarsfördelning gällande hemlösa 
 
Idag, den 5 mars 2020, tog Storsthlms styrelse ett beslut om att rekommendera kommunerna i länet att anta en reviderad överenskommelse om ansvarsfördelning gällande hemlösa. Nu ska kommunerna besluta om de ska ingå i överenskommelsen.
 
Den reviderade överenskommelsen ska ge kommunerna praktiskt vägledning och underlätta i ärendehanteringen av personer som lever i hemlöshet. Med hjälp av överenskommelsen ska kommunerna kunna ha en bättre dialog och samverkan gällande personer som flyttar mellan kommuner. Detta ska också minimera risken för att tvister uppstår mellan kommunerna.
Samhällsbyggnad och miljö
Inspirerande exempel på den digitala samhällsbyggnadsprocessen
 
Play movie
Storsthlms Geodataråd i samarbete med Lantmäteriet har tagit fram goda exempel på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.
 
Några av parterna i processen, Helsingborgs kommun, Karlskronas kommun och fastighetsutvecklaren Bonava har delat med sig av sina tankar och idéer om hur vi kan arbeta idag och hur de ser att framtidens samhällsbyggnadsprocess kan se ut.

Se fler inspirerande exempel på digitala samhällsbyggnadsprocesser
Utbildning och arbetsmarknad
Första ansökningsomgången till gymnasiet genomförd
 
Den första ansökningsomgången inför läsåret 2020/2021 stängdes den 17 februari och Gymnasieantagningen Storsthlm kan konstatera att det är fler än någonsin som har sökt till gymnasiet.

Totalt har 29 388 ungdomar bosatta i Stockholms län samt Håbo och Gnestas kommuner gjort ett val till gymnasie- och gymnasiesärskolor. 29 077 av dem var sökande till gymnasieskolornas utbildningar och 311 sökte till gymnasiesärskolorna. Det är en ökning med tre procent i jämförelse med första ansökningsperioden förra året. I takt med att eleverna blir fler ökar även utbildningsutbudet.

En helt ny gymnasieskola startar sin verksamhet till höstterminen, andra skolor ökar sitt utbildningsutbud och antalet platser. 880 fler platser är planerade att starta vid de nationella programmen till hösten.

Läs mer om första ansökningsomgången här
Save-the-date: Mötesplats Stockholmsregionen 2020
 
Den 8 oktober är det återigen dags för Mötesplats på Münchenbryggeriet. Nytt för i år är att Storsthlm och Region Stockholm arrangerar dagen tillsammans. Vi siktar på ett ännu vassare program och ännu fler besökare i syfte att bidra till ökat samarbete och utveckling av de regionala gemensamma frågorna. Boka dagen redan nu - inbjudan kommer att skickas ut inom några veckor.
Sammanfattning från styrelsen
 
På styrelsemötet den 5 mars fastställde styrelsen budget och verksamhetsplan år 2020 för Gymnasieantagningen samt godkände Storsthlms årsredovisning för 2019. Bland övriga ärenden fanns bland annat ett yttrande över Stockholm stads klimathandlingsplan, en rekommendation till länets kommuner att anta en överenskommelse om ärendeansvar för hemlösa och en verksamhetsrapport för Energi- och klimatrådgivningen. Här sammanfattas några av ärendena.

Läs hela sammanfattningen från styrelsemötet den 5 mars
Kalendarium
Vad händer i vår?
Seminarium för en mer hållbar skärgård

När: onsdagen den 18 mars
Tid: kl 14.00-17.00
Plats: Furusunds strandväg 2

Energikontoret Storsthlmlänk till annan webbplats bjuder in till inspirationsseminarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat.
Bostadsforum: Save the date

När: fredagen den 3 april
Tid: kl 07.30 - 09.15
Plats:Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Mer info kommer inom kort.

Anmäl dig här senast den 1 april