Nyheter från SKR
 
 
Välfärdsmiljarderna till sektorn välkomnas
Riksdagen har beslutat om ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som tidigare aviserats. SKR välkomnar generella statsbidrag till sektorn.
Långsiktiga planeringsförutsättningar och mindre statlig detaljstyrning
 
Kommunutredningens förslag löser inte välfärdsutmaningar
Kommunutredningens förslag om kommunsammanslagningar är inte effektiv. SKR anser att kommunsamverkan är en bättre metod för att hantera välfärdsutmaningarna.
Samverkan har förbättrat kompetensförsörjningen
 
Minskat beroende av hyrpersonal prioriterad fråga
Bemanningstrenden för helåret 2019 visar en total ökning med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor. Men också en positiv utveckling inom flera områden.
Oberoende viktigt av flera skäl
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Motverka välfärdsbrott
Konferensen uppmärksammar förekomsten av välfärdsbrottslighet. Konferensen ger ny kunskap på arbetssätt och metodik för att öka organisationens förmåga att stå emot välfärdsbrottslighet och korruption.
Välkommen 22 april 2020 i Stockholm
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 5-7 maj i Stockholm
 
Upphandling – ett verktyg för en breddad arbetsmarknad
När det offentliga samverkar med social ekonomi skapas ett samhälle där alla får växa och en breddad arbetsmarknad för ökad etablering.
Välkommen till Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar 12-13 mars i Uppsala
 
Kommunal juridik
SKR:s temadagar om Kommunal juridik fokuserar i år på "Juridiska aspekter på välfärdens utmaningar" och adresserar frågor inom områden som digitalisering, upphandling och bolagsstyrning med flera.
Välkommen till Temadagar om kommunal juridik 13 maj - 14 maj 2020 i Sigtuna
 
Nytt från omvärlden
 
 
Krav på tillgänglighet i upphandling skapar ett samhälle för alla
Genom att ställa krav på tillgänglighet i upphandling skapar vi ett samhälle där alla kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. I filmen som tagits fram av Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Myndigheten för delaktighet berättas mer om det och vad lagen säger.
Se filmen här - Upphandlingsmyndigheten
 
Sista ordet inte sagt om uppsagt vårdvalsavtal
Kammarrätten ska pröva om Region Halland gjorde rätt när den sade upp avtalet med en vårdcentral som inte använder regionens journalsystem.
Högsta förvaltningsdomstolen gör nu en annan bedömning - Dagens Medicin
 
Nytt förslag ska sätta stopp för fusket i hemtjänsten
Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna har beslutat att utreda hur man bättre kan upptäcka och motverka fuskande hemtjänstutförare, och om en begränsning av antalet utförare kan öka kvaliteten och motverka fusket.
Ska bli lättare att upptäcka fusk - Mitt i Stockholm
 
Annonser är grunden för den nya upphandlingsstatistiken
Den 1 juli 2020 får vi en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa förutsättningar för att ta fram bättre upphandlingsstatistik. Det nya regelverket påverkar framför allt vilka uppgifter som ska finnas med i annonser och gör det obligatoriskt att annonsera upphandlingar i registrerade annonsdatabaser.
Mer tillgänglig statistik med nya lagen - Upphandlingsmyndigheten
 
De tar över hemtjänsten i Sigtuna kommun
Upphandling av hemtjänst under dag och kväll i Sigtuna kommun är slutförd. Två privata utförare delar på uppdraget. Avtalen gäller från och med första april 2020 och berör 500 brukare.
Genomarbetad upphandlingsprocess där även oppositionen varit delaktig - Sigtuna Kommun
 
Ännu mer IOP
Avtal sex och sju är nu på plats när Eskilstuna stärker sin profil som IOP-kommun ytterligare. En politisk viljeinriktning och goda erfarenheter från tidigare partnerskap ligger bakom utvecklingen.
Kommunen har nu sju överenskommelser om IOP - Upphandling 24
 
Otillåten direktupphandling
En otillåten direktupphandling är ett avtal som en myndighet ingått med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlingslagstiftningen. Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse. Det är därför ett viktigt tillsynsområde för Konkurrensverket.
Avtalet kan ogiltigförklaras av domstol - Konkurrensverket
 
Förbättrat resultat för kommuner och regioner under 2019
Kommunsektorn, kommuner och regioner sammanräknat, redovisade ett samlat verksamhetsresultat på 12,6 miljarder kronor för 2019. Det innebär en ökning med 4 miljarder jämfört med året innan. Resultatet efter finansiella poster har ökat med 11,4 miljarder kronor.
Det kan till stor del förklaras av en ny värderingsprincip för finansiella tillgångar - SCB
 
Undantag från momsplikt för inhyrd vårdpersonal ska utredas
En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning för mervärdesskatt vid inhyrd personal inom vård och omsorg. Utredningen ska bland annat analysera förutsättningarna för att undanta utyrning av personal för sjukvård, tandvård och social omsorg från kravet på mervärdesskatt.
Utredning om vårdmoms - Regeringen
 
Regionen tar över nätläkarkostnader i Västmanland
Kostnaderna för nätläkare har ökat kraftigt i Region Västmanland det senaste året. Nu tar regionen över den stora kostnaden för nätläkarna från vårdcentralerna.
Förslaget är att regionen ska ta över 80 procent av kostnaderna - Dagens Medicin
 
Positivt att regeringen nu tillsätter utredning om vårdmomsen
Vårdföretagarna välkomnar regeringens beslut om en utredning om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och omsorg. Vårdföretagarna hoppas att lagförslag kan läggas fram betydligt tidigare än den 1 april 2021.
Risk att patienter och brukare drabbas - Vårdföretagarna
 
Aktuell debatt
 
 
"Legitimationen måste vara en garant för kompetens"
Varje EU-land måste kunna garantera att en utfärdad legitimation inte kan köpas eller på annat sätt bluffas med, skriver SKR i en replik om falska sjuksköterskelegitimationer.
Värnar såväl legitimationernas legitimitet som patientsäkerheten - SKR
 
"Fysioterapeuterna vill ha tydligare regler för momspengar"
Fysioterapeuter som är företagare riskerar att inte få ta del av de pengar som ska kompensera för vårdmomsen. Nu vill fackförbundet ha tydligare skrivningar från regeringen.
Tydliga regler för hur momskompensationen ska fördelas - Dagens Medicin
 
”Utveckla vårdval i hela vården”
Vårdval bör vara utgångspunkten i hela landets vård, föreslår Anna Starbrink (L).
Utveckla ersättningsmodeller som minimerar kostnadsökningar - Dagens Medicin
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se