Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Mars 2020
 

I månadens Nytt om LSS: 
 • FUB kommenterar Liberalernas förslag om en LSS-inspektion.
 • FUB i debatten: Skandal att Dick fortsatt kränkas.
 • FUB kommenterar Liberalernas förslag om att införa en LSS-inspektion.
 • Bostadstillägg för personer som bor hemma hos sina föräldrar.
 • Dags att agera! Statens extra bidrag till personer som har habiliteringsersättning enligt LSS.
 • Arbetskläder inom bostad enligt LSS.
 • Nationell anhörigstrategi.
 • MFD studie om föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
 • Sociala barn- och ungdomsvården – ny rapport från IVO.
fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").
 
FUB i debatten: Skandal att Dick fortsatt kränkas
Den vanvård som autistiske Dick Nord har utsatts för är fullständigt oförsvarlig. För att undvika att samhällets mest utsatta personer drabbas av sådan här kränkande behandling kräver FUB nu av socialminister Lena Hallengren (S) att det blir tvång att ha personal med rätt kompetens på landets gruppboenden. Det skriver Harald Strand, ordförande Riksförbundet FUB, och Eva Borgström, intressepolitisk samordnare FUB
i Göteborgsposten 4 februari. 

Läs hela debattartikeln här.
 
FUB kommenterar: Ännu ett svek

Uppdrag granskning (5/2) berättar om en ung kille som har bott ensam i ett hus i skogen i sex år. Bemanningen är två personal dygnet runt. Arbetsmetoden är, enligt Uppdrag Granskning, tung medicinering, begränsade val och isolering. Hans närmaste anhörig, systern, får bara träffa honom en gång i veckan. Robin visar på alla möjliga sätt att han far illa. Han kan uttrycka i ord att han är rädd när personalen låser in honom. Han biter runt fönsterkarmen i rummet där han bor och tappar därför fyra framtänder. Han dunkar sitt huvud i väggen. Men vanvården fortsätter. Riksförbundet FUB kan än en gång konstatera att samhället på det grövsta sätt sviker de människor som har störst behov av stöd. Robin 26 år, är ännu en person med intellektuell funktionsnedsättning och autism, som inte har de goda levnadsvillkor han har rätt till enligt LSS. Långt ifrån. 

Läs hela uttalandet från FUB här.
 
FUB kommenterar Liberalernas förslag om att införa en LSS-inspektion

Liberalerna har i dagarna kommit med ett förslag om att införa en särskild inspektion för LSS. Enligt förslaget skulle en Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kunna förses med en särskild LSS-enhet.
Tillsynen av LSS-verksamheter har genomgått stora förändringar senaste 10 åren. År 2010 fördes tillsynsansvaret över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. År 2013 gick ansvaret vidare till den då nyinrättade myndigheten IVO. Tre år senare, 2016, slutade IVO ta emot anmälningar från privatpersoner och anslaget till myndigheten minskade kraftigt.

- Antalet anmälningar från såväl privatpersoner som verksamheternas lex Sarah-anmälningar har ökat kraftigt de senaste åren, vilket med all tydlighet visar behovet av en LSS-inspektionen, säger förbundsordförande Harald Strand.

FUB har länge påpekat det nödvändiga i att förbättra tillsynen av LSS. I oktober 2019 överlämnades en skrivelse till Socialutskottet, där FUB föreslår att IVO omedelbart får ökade, öronmärkta, resurser för att åter kunna ta emot och utreda enskilda ärenden.

- Det är mycket positivt att Liberalerna säger att man vill återupprätta en särskild organisation för tillsyn av LSS, säger förbundsordförande Harald Strand. Det är viktigt att motverka den historiska försämring som har skett av tillsynsverksamheten och att LSS prioriteras.

 
 
Bostadstillägg för personer som bor hemma hos sina föräldrar

Riksrevisionen har uppmärksammat att många som skulle kunna ha rätt till bostadstillägg inte ansöker om det. Försäkringskassan arbetar därför nu för att fler ska känna till hur bostadstillägget fungerar.
En sak som många inte vet är att man kan söka bostadstillägg även när man bor hemma hos sina föräldrar. Läs mer om bostadstillägget på Försäkringskassans hemsida.

 
 
Dags att agera!
Statens extra bidrag till personer som har habiliteringsersättning enligt LSS.

Nu har Socialstyrelsen publicerat information om årets riktade statsbidrag som syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Kommunerna måste ansöka om de extra pengarna senast 2020-06-01.

Som vi har skrivit om så många gånger tidigare, finns det fortfarande många kommuner som
 • vägrar att betala ut det extra bidraget till personer som har habiliteringsersättning
  eller
 • väljer att betala ut bara en del av pengarna som personerna har rätt till
  eller
 • ansöker om det extra stödet från staten men väljer ändå att skicka alla pengar eller delar av pengarna tillbaka till staten - oförbrukade.
FUB har agerat på alla plan under de senaste två åren för att sätta blåslampa på kommunerna på ”skämslistan” och vi har sett att det har gett resultat. Men det finns kvar att göra! Därför vill vi uppmuntra alla lokalföreningar att ta kontakt med den ansvariga i respektive kommun
och ställa frågan – Vad händer i år med pengarna?

 
 
Arbetskläder inom bostad enligt LSS
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls, hanteras (dvs. hur tvätten sköts) och finansieras. Sedan den 1 januari 2016 inkluderas bostad för barn och unga respektive vuxna, enligt LSS, i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Regler för arbetskläder finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker.
FUB har i möte på Socialstyrelsen (februari 2020) framfört att det är bra att personalen har skyddskläder i samband med att de ger stöd vid toalettbesök, dusch och liknande på bostad enligt LSS. Men FUB motsätter sig enhetliga arbetskläder i övrigt av ideologiska skäl; det är inte att leva som andra om de som ger stöd i de boendes hem bär kläder som går att koppla till en kommun eller privat utförare.

Socialstyrelsen kommer troligen att genomföra en enkätundersökning till kommuner och privata utförare. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 november 2020.

 
 
Nationell anhörigstrategi
Socialstyrelsen ska ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga. Uppdraget gäller för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (enligt 5 kap 10 § SoL). Socialstyrelsen ska göra en analys av vad anhörigperspektiv innebär för den anhörige, samt för personalen. Myndigheten ska även göra en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av befintligt regelverk. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

FUB lyfte i ett möte på Socialstyrelsen (februari 2020) följande perspektiv när det gäller anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning: anhörigas hälsa (särskilt mammornas), ekonomi, förvärvsarbete och möjlighet att göra karriär samt syskonens situation. Mycket betydelsefullt för de anhöriga är att samhällets stöd till personen med funktionsnedsättning fungerar. FUB konstaterade att mycket kunskap redan finns om de anhörigas situation och efterfrågade adekvata åtgärder.

 
 
MFD studie om föräldrar till barn med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort en studie som bygger på resultaten från Statistiska centralbyråns, SCB, undersökning av levnadsförhållanden åren 2015 och 2016. MFD har jämfört gruppen föräldrar som har minst ett barn (7-18 år) med funktionsnedsättning med övriga föräldrar som har barn i samma ålder. Som grupp har föräldrar till barn med funktionsnedsättning sämre levnadsvillkor än andra föräldrar.

FUB lyfte, i ett samrådsmöte hos MFD, särskilt situationen för föräldrar som har barn med en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning. FUB betonade att orsakerna till de sämre levnadsvillkoren sedan länge är väl kända, t.ex. att behöva samordna många kontakter kring barnet, större ansvar och andra krav samt att behöva strida för barnets rättigheter. Därför behövs inte fler kartläggningar och studier utan nu förväntar vi oss konkreta åtgärder. Förhoppningsvis kan MFD:s pågående kampanj bidra till det! 

Läs mer här.
 
Sociala barn- och ungdomsvården – ny rapport från IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i en ny rapport redovisat tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården. Här avses:
 • Socialtjänstens handläggning av ärenden för barn och unga under 2017 och 2018.
 • Boenden för barn och unga (Hem för vård eller boende, HVB, stödboenden, särskilda ungdomshem och bostad med särskild service för barn och unga, enligt LSS).
När det gäller bostad för barn och unga enligt LSS, konstaterar IVO att:
 • Gällande bestämmelser och allmänna råd ställer lägre krav på personal vid bostad för barn och unga, enligt LSS, i förhållande till personal vid HVB och stödboenden. Det gäller både kontroll av Polismyndighetens register inför anställning och skrivning av lämplig kompetens för personal.
 • Personalens kompetens brister i ungefär 20 procent av ärendena. I denna tillsyn undersökte man framför allt barn och ungas möjlighet till alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, och personalens kompetens inom området.
Läs mer här.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31
E-post: eva.borgstrom@fub.se