SKR:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Regionreform i Norge 2020
 
Den 1 januari genomfördes en sammanslagning av regioner/ fylke i Norge, samtidigt har också en översyn av ansvarsområden genomförts. Avsikten är att underlätta en positiv samhällsutveckling i alla delar av landet baserat på regionala förutsättningar, kunskaper och prioriteringar. Nya ansvarsområden är bland annat stärkt roll för kompetenspolicy, karriärvägledning och mer bindande regional planering.

Ledord för reformen är samordning, förenkling och förtydligande av ansvarsfördelningen samt ökad kapacitet och kompetens.

Norges struktur reform


 
Låt Socialfonden bygga på samverkan mellan parterna
 
SKR har i en skrivelse till regeringen framfört starka invändingar mot förslaget att Arbetsförmedlingen ska få en starkare ställning och ett större inflytande över genomförandet av Europesika socialfonden.

Arbetsförmedlingen har i sin rapport från november 2019 föreslagit att myndigheten ska få ett större inflytande över genomförandet av Europeiska socialfonden i kommande programperiod. I linje med det förslaget skissar nu också Svenska ESF-rådet på ett upplägg där Arbetsförmedlingen förfogar över egna medel i programmet.

Vi vänder oss mot att att myndigheten ensamt ska styra medlen
 
 
Kommunutredningen
 
Kommunutredningen har lämnat sitt slutbetänkande med förslag till tänkbara lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrad kapacitet att sköta sina välfärdsuppdrag. Förslagen har tagits fram som en följd av välfärdsutmaningarna som blir allt mer påtagliga för kommunerna.

SKR ser positivt på flera av utredningens förslag då kommunerna står inför en rad utmaningar i framtiden och det kräver en rad framåtsyftande lösningar. SKR anser dock att det varit önskvärt  att Kommunutredningen tagit fram ett gediget kunskapsunderlag som visar hur till exempel demografin och kompetensförsörjningen slår mot olika slags kommuner. 
Läs mer:


SKR:s kommentarer till kommunutredningen

Kommunutredningens slutbetänkande
 
 
 
Strategiska samverkansprogrammen
Strategiska samverkansprogram har tillsatts av regeringen för att samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att gemensamt fundera över samhällsutmaningar  och gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Programmen är:
  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande
Några av de ledamöter som utsetts i de olika programmen är representanter från regioner och SKR.

Samverkansgruppernas fyra program och ledamöter
 
Korta notiser
 
 
Bredbandsstöd till fyra regioner under 2020 
Regeringen har givit Post och Telestyrelsen, PTS i uppdrag att fördela stöd till bredbandsutbyggnad de närmsta tre åren. Under 2020 kommer 136 miljoner kronor fördelas till bredbandsstöd i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.  Modell för stödet har utarbetats av PTS och fler län aktuella i ett andra skede.
 
Stödet riktas till glesbefolkade områden som saknar kommersiella aktörer
 
 
Tilläggsdirektiv samordning för bostadsbyggande 
Regeringen har givit utredningen samordning för bostadsbyggande tilläggsdirektiv. Syftet är att se över regelverk (bestämmelser i plan och bygglagen, PBL) och att stärka samhällsplaneringens roll när det gäller hållbar utveckling för att främja hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. 
Delar av plan och bygglagen ska ses över
 
 
Gabriel Wikström nationell samordnare för Agenda 2030
Regeringen har utsett Gabriel Wikström, tidigare minister med ansvar för folkhälso- och sjukvårdsfrågor till nationell samordnare för Agenda 2030.
Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet  1 mars 2022 och slutredovisas 31 mars 2024. 
Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030
 
 
Kurser och konferenser
 
 
Mötesplats Samhällsbyggande
15-16 juni arrangerar SKR Mötesplats Samhällsbyggande på Moderna museet i Stockholm. Konferensen innehåll sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar. 
15-16 juni, Stockholm
 
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
lisbet.mellgren@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se