Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Krönika
 
Kommunutredningen är klar - några förslag rör miljö
Den 20 februari tog regeringen emot Kommunutredningens förslag. SKR ser positivt på flera av utredningens förslag, särskilt den så kallade statsbidragsprincipen som innebär att staten bör använda andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.

Kommunutredningen lyfter också kommunsammanslagningar men här anser SKR  att samverkan kan nyttjas mer av kommunerna och har än större potential, bland annat genom att införa avtalssamverkan mellan kommuner och regioner.
 
Kommunutredningen föreslår även att staten ska förenkla för kommunerna att ta del av statliga myndigheters planeringsunderlag som behövs i kommunernas klimatrelaterade arbete utan kostnad. Detta har SKR drivit länge och hoppas att det nu genomförs.
 
 
Energi och klimat
 
 
SKR om klimatpolitisk handlingsplan och Konjunkturrådsrapport
SNS har i sin Konjunkturrådsrapport framhållit att klimatpolitiken bör utformas utifrån den internationella nyttan av svenska åtgärder. SKR framhåller att dagens snäva statliga perspektiv undervärderar klimatnyttan av elexport och därmed även av kommuners och regioners satsningar på kraftvärme, fjärrvärme, biodrivmedel och energieffektivisering.
Debattartikel: "SKR: Statens snäva perspektiv försvårar lokala klimatinsatser", Dagens Samhälle
SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat
Regeringens klimatpolitiska handlingsplan
 
Tio åtgärder för elnätkapacitet
SKR har presenterat flera förslag för att avhjälpa bristen på elnätskapacitet som riskerar att uppstå i flera regioner. Det gäller såväl snabbare elnätsutbyggnad, tidiga dialog i kommunal planering, villkor för lokal elproduktion och ansvarsfrågor för brist och flexibilitet.
 
Värmemarknad Sverige i mål med kunskap och färdplan
Ett tjugotal rapporter och resultatblad finns nu tillgängliga om framtidens värmelösningar, effekt och energieffektivisering, tjänsteutveckling, värmepumpar, säsongslager och digitalisering etc. Lokal samverkan inom energi och klimat har använts för att överbrygga målkonflikter mellan bostadsföretag och fjärrvärmeleverantörer.
Dokumentation från slutkonferensen
 
Nya uppgifter om energianvändning per kommun i 18 län
SCB publicerar energistatistik på kommunnivå för 2018 den 26 februari. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning har förfinat statistiken för samtliga kommuner i 18 län i ett projekt för 2017, 2015 och 2013. Grafiken visa både produktion och konsumtion av energi. Uppgifterna används av många kommuner för energiplan och klimatstrategi.
KRE hos SCB
Länsstyrelsernas uppgifter
 
Remisser om individuell mätning och debitering av värme och varmvatten
Energieffektiviseringsdirektivets krav på individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten i flerbostadshus kommer under närmsta månaderna resultera i flera remisser om lagar, förordningar, föreskrifter och vägledningar från Regeringskansliet, Energimarknads­inspektionen, Boverket och Energimyndigheten. Kommunens byggnadsnämnd ges tillsynsansvar i samband med bygglov, men eventuellt kan Boverket få tillsynsansvaret för kraven på befintligt bostadsbestånd.
 
Remiss om Klimatdeklaration
Boverket har tagit fram förslag om klimatdeklaration vid uppförande av byggnad, som ska gälla från 2022. Finansdepartementet har sänt PM Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4 på remiss för svar senast den 6 maj 2020.
Boverkets Klimatdeklaration
 
Hållbarhet
 
 
Nationell samordnare för Agenda 2030
Regeringen har nu utsett en nationell samordnare för Agenda 2030. Tillsättandet av den nationella samordnaren är ett led i regeringens arbete med genomförandet av Agenda 2030.
Regeringen har utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare
 
Proposition om genomförandet av Agenda 2030 i juni
Regeringen aviserar i propositionsförteckningen för våren 2020 att den ska lägga fram en proposition om genomförandet av Agenda 2030 under juni 2020. Ansvarigt departement är Miljödepartementet.
Propositionsförteckningen
 
Delegationen för cirkulär ekonomi
Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som placerats hos Tillväxtverket. Delegationen har som syfte att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt.
Delegationens tre områden
 
Hjälp era kommuninvånare att ställa om
BeChange har hittills hjälpt nästan 200 personer från Luleå, Eskilstuna och Stockholm att minska sina koldioxidutsläpp med nästan 50% på bara några månader. BeChange vision är att alla som vill leva klimatsmart ska lyckas!
Vill din kommun bli en pilotkommun som erbjuder BeChange till sina innevånare?
 
På gång inom EU
 
 
På gång inom EU från SKR
Vårens nummer 2020 - nytt nummer ute!
 
EU:s green deal
I slutet av 2019 presenterade Kommissionen en europeisk grön giv med målet att Europa till år 2050 ska bli klimatneutralt. I början av 2020 har den följts upp med en investeringsplan för att mobilisera åtminstone 1000 miljarder Euro under en tioårsperiod, som en blandning av EU-medel, EIB-lån och nationell och privat finansiering.
 
Taxefrågor
 
 
Webbmöten om tillsyn och taxor
SKR anordnar våren 2020 Tillsyn och taxor, en webbaserad arena för antällda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor.

Varje möte innehåller en kortare presentation och diskussion om en aktuell fråga, till exempel en pågående remiss eller lagändring.
Så här anordnas webbmötena
 
Tillsyn
 
 
En strategi för tillsyn inom miljöbalken
SKR organiserar arbetsgrupper för kommuner som vill deltaga i Naturvårdsverkets utvecklingsarbete inom miljöbalkstillsynen.

SKR kommer att behöva hjälp av kommuner som är intresserade att deltaga i utvecklingen av tillsynsvägledning och uppföljning inom miljöbalken.

Projekten kommer att bedrivas inom tre olika områden:
- Tillsynstrategi
Vilket fokus ska miljöbalkstillsyn ha de kommande åren? Hur kan länsstyrelser och kommuner prioritera sin tillsyn? Hur kommer politiken in?
- Tillsynsvägledning
Hur åstadkommer vi en smartare vägledning med en väg in?
- Uppföljning
Hur ska data från tillsynen samlas in? Vad tycker kommunerna är viktigt att följa upp?

Anmäl er till michael.ohlund@skr.se
 
Buller från idrottsplatser - vägledning
Naturvårdsverket har i samverkan med Boverket och Folkhälsomyndigheten påbörjat arbetet med att ta fram en vägledning rörande buller från idrottsplatser. Vägledningen är tänkt att tillämpas på idrottsplatser utomhus med undantag av större arenor med mycket teknisk utrustning, omfattande högtalarutrop, stora publiktillströmningar (parkering) mm.
Naturvårdsverket om buller
 
Konferenser och seminarier
 
 
Fundera, planera, agera
Välkommen till en dag om tillsynsplanering för miljökontor. Den 19 mars anordnar SKR en heldag om hur man planerar tillsyn inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område. Vilka begrepp är att känna till? Vilka delar består en tillsynsplan av? Vad gör man när man misslyckats med sin planering? Under dagen ges du möjlighet att diskutera planering med andra kommuner samt lyssna till exempel inom området.
Mer information och anmälan
SKR:s dag för offentliga måltider 2020
Välkommen till en dag om offentliga måltider för kommuner och regioner. Under dagen ges du möjlighet att diskutera aktuella frågor med centrala myndigheter och med andra kommuner och regioner samt lyssna till nya, spännande initiativ inom området.
Mer information och anmälan
Klimatkrav vid Trafikverkets anläggningsupphandlingar - webbinarier
Trafikverket och vi har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att informera kommuner om hur Trafikverket ställer klimatkrav i sina anläggningsupphandlingar. Trafikverket kommer att hålla tre olika informationstillfällen på Skype under våren.
Människan, mötet och platsen - Sociala hållbara och hälsofrämjande samhällen
Konferensen Mötesplats social hållbarhet äger rum i Örebro den 12–13 maj 2020 och vänder sig till förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner, forskare, strateger inom kommun, region, stat, akademi, näringsliv och civilsamhällets organisationer.
Delta i Naturvårdsverkets samverkansmöten om digital lösning för att spåra farligt avfall
Naturvårdsverket bjuder in berörda tillsynsmyndigheter – kommuner och länsstyrelser – till informationsmöten och arbetsmöten för att säkerställa att det nya systemet för spårbarhet av farligt avfall matchar tillsynsmyndigheternas behov och behörigheter. Var med och samverka fram förslag på hur kommuner ska kunna ta del av uppgifterna på kort och lång sikt. SKR ser gärna att flera kommuner deltar i arbetet.
Nyttan med samverkan
Kommunförbundet Skåne, Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram en informationsfilm om miljösamverkan kallad ”Vad är Miljösamverkan?" Se filmen och fundera på hur ni kan samverka om tillsyn i ert län.
Filmen: Vad är miljösamverkan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se