Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om avslutade och pågående FoU-projekt, kommande arrangemang samt några axplock från omvärlden.
 
Arrangemang och utbildning
 
 
Informationsdag om upphandlade förskolebyggnader
SKL Kommentus Inköpscentral och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med ramavtalet är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek. Kommuner bedöms kunna börja beställa de upphandlade förskolorna från och med mitten av mars.
Den 30 mars 2020 anordnar SKL Kommentus Inköpscentral en informationsdag om det nya ramavtalet för nyckelfärdiga förskolor. Vi informerar om syftet med avtalet Förskolebyggnader 2018 och upphandlingens genomförande. Fokus kommer att ligga på hur avtalet är utformat och hur det tillämpas. Medverkande under dagen är representanter från SKL Kommentus Inköpscentral, SKR, avtalsgrupp, leverantörer med flera.

Informationsdagen är kostnadsfri och äger rum den 30 mars 9.00-16.00 på Hornsgatan 20 i Stockholm men det går att delta via webben.

Anmälan till Informationsdagen
Information om ramavtalen
Bilder på leverantörernas förskolemodeller
 
Webbseminarium: Skyddsombudsrätt och Byggherreansvar
Den första delen av seminariet syftar till att ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Exempel på frågor som behandlas är arbetsgivarens samverkan med skyddsombud, val av skyddsombud, hänvändelserätt samt arbetsplatsens indelning i skyddsområden.

Den andra delen av seminariet syftar till att ge kunskap om byggherreansvaret samt arbetsgivarens ansvar när det pågår ett byggnadsarbete på arbetsplatsen. Under seminariet klargörs de olika begreppen och funktionerna med tyngdpunkt på när byggherreansvaret uppstår.

På seminariet deltar utredarna Anders Westlund och Gunnar Sundqvist samt arbetsrättsjurist Lina Cronebäck från Sveriges Kommuner och Regioner. Från Sobona - kommunala företagens arbetsgivarorganisation deltar arbetsmiljöstrateg Ann-Charlotte Rand.

Seminariet hålls den 1 april 2020 kl. 09.00-10.30. Målgrupp är SKR:s medlemmar och medlemmar hos Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Seminariet vänder sig i första hand till chefer, HR-funktioner och handläggare med särskilt ansvar för arbetsmiljö- och/eller byggarbetsmiljöfrågor samt till personal inom företagshälsovård.
Kostnaden är 500 kronor per deltagare (exkl. moms).

Anmäl dig här! Senast 1 april 2020 vill vi ha din anmälan.
Länken går även att köpa i efterhand då den är aktiv och kan ses fram till den 1 oktober 2020.
Läs mer i inbjudan
 
SKR:s och Socialstyrelsens konferens Funktionshinder i tiden
Konferensen är ett återkommande samarrangemang med Socialstyrelsen. Årets tema är "Kompetens och kvalitet – idag och i framtiden".

Konferensen hålls den 2 april 2020 kl. 9.00 - 3 april 2020 kl. 16.00 i Stockholm. Målgrupp är chefer, politiker och medarbetare, som arbetar med funktionshinderfrågor eller möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete inom socialtjänst eller region.

Programmet innehåller en blandning av ny forskning, aktuellt från nationella aktörer och exempel på arbetssätt i verksamheter. Några av föreläsarna är Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på Halmstad Högskola, Lars Lööw, generaldirektör och tidigare Handikappombudsman och Julia Bahner, PhD Lunds Universitet.
Mer information om konferensen
 
Mötesplats samhällsbyggande
Den 15-16 juni arrangerar SKR Mötesplats samhällsbyggande på Moderna museet i Stockholm. Vi diskuterar aktuella frågor, delar praktikexempel och ger möjlighet att delta i studiebesök.

Målgrupp är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommun eller region med ansvar för frågor inom samhällsbyggnadssektorn.
Kostnaden är 4 900 kronor exklusive moms för medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner. 5 900 kronor exklusive moms för icke-medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner.
Sista anmälningsdag är 15 maj 2020.
Läs mer och anmäl dig här
 
SKR i Almedalen 2020
SKR kommer att vara representerat även under årets arrangemang av Almedalsveckan.

Om ni önskar medverkan från SKR under ett arrangemang som exempelvis seminarier, debatter och möten, går det bra att bjuda in eller göra en förfrågan via webben.

Kontaktformulär SKR i Almedalen 2020
 
 
Avslutat FoU-projekt
 
 
Digital fastighetsautomation
SKR:s FoU-fond Offentliga fastigheter har finansierat skriften Digital fastighetsautomation. De 17 globala målen i Agenda 2030 balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Digitala lösningar för automatisering av fastighetsdrift är idag ett självklart val för att klara dagens och kommande samhällsutmaningar.

I rapporten presenteras vinsterna för människan, fastigheten samt samhället kopplat till FN:s globala mål.
Skriften ger vägledning inför hållbara investeringsbeslut om införande av digital fastighetsautomation på portföljnivå. Rapporten innehåller även metodik för att underlätta det operativa arbetet med att successivt integrera digital fastighetsautomation i både det befintliga och framtida fastighetsbeståndet.

Skriften kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik. Inom kort publiceras även en film om skriftens innehåll på www.offentligafastigheter.se.

Frågor om skriften kan ställas till Bo Baudin, bo.baudin@skr.se, inom fastighetsgruppen.
 
Pågående FoU-projekt
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.

Öppen remissrunda om processbeskrivning och mallar för hyresvärdsupphandling och byggentreprenad på annans fastighet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar kommuner, regioner och fastighetsbranschen att anmäla sig till vår öppna remissrunda, där vi ger alla möjlighet att lämna sina synpunkter och medskick gällande vårt arbetsmaterial inför slutbearbetningen och publiceringen av processbeskrivningar och mallar för kommuners och regioners hyresvärdsupphandlingar (inhyrningsavtal för anpassade verksamhetslokaler och särskilda boenden) samt upphandling av byggentreprenad på annans fastigheter.

Projektet är ett fristående uppföljningsprojekt till vägledningen "Gäller LOU vid hyra av lokal?". Den preliminära tidplanen för remissen är den 23 mars till den 21 april 2020. Vi planerar att publicera de slutliga processbeskrivningarna och mallarna under juni 2020.

Intresseanmälan till remissrundan görs via e-post till helen.ortegren@skr.se.

Arbetet med stödmaterialet finansieras av SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet, dvs. SKR:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor. SKR:s vägledning "Gäller LOU vid hyra av lokal?"

E-vård – vårdens framtida lokalbehov – en pågående pilotstudie
Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem? Detta genomför Chalmers Centrum för vårdens arkitektur en pilotstudie kring under 2019-2020. Rapporten från pilotstudien kommer att publiceras under våren 2020. Pilotstudien finansieras av Fastighetsrådet, dvs. SKR:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor.

Passa på att medverka under en workshop om lokaler för E-vård under Forum Vårdbyggnads och Chalmers Centrum för vårdens arkitekturs vårkonferens den 13-14 maj 2020 i Stockholm. Vårkonferensens tema den 13 maj är regionernas och kommunernas utmaningar – åldrande befolkning, ekonomi, sjukvård. Den 14 maj ligger fokus på aktuella forskningsstudier kring vårdens arkitektur.
Mer information på Forum Vårdbyggnads webbplats
Chalmers Centrum för vårdens arkitekturs webbplats
 
Inspiration från medlem
 
 
Film – Skyfallet som kan förändra Göteborg
Göteborg stad har tagit fram filmen ”Skyfallet som kan förändra Göteborg” som visar vilka effekterna kan bli vid ett skyfall.
Se filmen här
 
Mer från SKR
 
 
Skulderna ökar trots överskott 2019
SCB:s sammanställning av bokslut för 2019 visar att kommunernas överskott i verksamheten landade på 7 miljarder kronor och regionernas på 5 miljarder kronor. Samtidigt ökade skulderna med 48 respektive 7 miljarder kronor.

– Kommuner och regioner har utmaningar kommande år. Överskotten behövs för att kunna finansiera de långsiktiga investeringar, som sektorn måste göra i bland annat nya skolor, äldreboenden, sjukhus och medicinteknisk utrustning, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.
Skulderna har ökat i sektorn
 
Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
SKR och Sveriges Allmännytta har gemensamt tagit fram en handledning som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se över ägardirektiv. Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen i de flesta kommuner.
Handledning om ägarstyrning – SKR och Sveriges Allmännytta
 
Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg
Regeringen har tillsammans med SKR antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR satsar regeringen även 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst.

– För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden måste vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter och den här överenskommelsen innebär därför ett viktigt tillskott till de satsningar som redan görs i kommuner och regioner, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Överenskommelser inom digital utveckling i vård och omsorg
 
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
SKR och regeringen har träffat en överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kr under 2020. Av dessa går 183,7 miljoner kr till kommunerna varav 15 miljoner kr till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 16,3 miljoner kr till stödfunktionen/ kompetenscentret och till arbetet med säker digital kommunikation.
Läs mer om överenskommelsen och hur medel rekvireras
 
På rätt plats – handbok om upplåtelser av offentliga platser
Under 1990-talet gav dåvarande Svenska Kommunförbundet ut en handbok om kommunernas hantering av upplåtelser av offentliga platser På Rätt Plats. Sedan dess har både samhällsplanering, teknik och rättspraxis utvecklats betydligt. Det har medfört ett behov av att ge ut en reviderad upplaga av På Rätt Plats. Avsikten med revideringen är att skapa förutsättningar för en effektiv och rättssäker handläggning av ärenden gällande upplåtelser av offentlig plats.

Handboken kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik
 
Arbete pågår – stöd för kommunernas beställarprocess
SKR arbetar med att ta fram ett stöd för kommunernas beställarprocess för nya förskolor och skolor och har därför bl.a. besökt Knivsta kommun.
Läs mer på Knivsta kommuns webbplats
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Lunds universitet – Tillgängliga bostäder för äldre?
CASE (Center for Ageing and Supportive Environments) inom Lunds universitet kommer att genomföra ett vetenskapligt massexperiment under september-oktober 2020, då forskarna kommer att samla in data om hur tillgängliga Sveriges bostäder är för äldre personer genom medborgarforskning (”Citizen Science”).
Läs mer om massexperimentet på CASE:s webbsida om projektet

Kunskapsöversikt om fysisk arbetsmiljö
Myndigheten för arbetsmiljökunskap har publicerat kunskapsöversikten ”Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation”.
Läs kunskapsöversikten på myndighetens webbplats

Arbetsmiljöverket föreslår en ny regelstruktur
Arbetsmiljöverket har just nu sitt förslag om att minska antalet föreskrifter från 67 till 14 stycken ute på remiss. Om du har frågor om SKR:s remissvar angående förslaget kan du kontakta Gunnar Sundqvist via e-post Gunnar.Sundqvist@skr.se.
Ta del av förslaget och remisshandlingarna på Arbetsmiljöverkets webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se