Cykelkonferensen 2020 – anmälan har öppnat!
 
Den 27-28 maj arrangerar SKR Cykelkonferensen, Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor, i Värnamo. Temat för i år är synergier mellan cykling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Välkommen!
 
Skydd mot fordonsattacker
 
SKR publicerade under hösten 2018 ett underlag till stöd för kommunernas arbete med att skydda allmänna platser mot fordonsattacker. Inom kort annonserar SKL Kommentus Inköpscentral upphandlingen Fordonshinder 2020. Upphandlingen omfattar testade hinder för olika behov avsedda att påverka, hindra och styra trafiken.

- Då detta är ett nytt sätt att tänka i stadsplaneringen vill vi hjälpa våra kunder i arbetet med att skydda kommunerna mot fordonsattacker, vansinnesdåd, sjukdomsfall eller liknande händelser, säger Henrik Ellung, kategoriansvarig på SKL Kommentus Inköpscentral.

SKL Kommentus Inköpscentral planerar att ha ett avtal på plats i juni.
Läs mer om upphandlingen
 
Ny indexrekommendation för avtal om elbussar
 
En ny rekommendation för indexreglering gällande elbussar finns nu på plats. Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande bland annat inköpspriser, fordon, driftskostnader och avskrivningstider.
Läs mer här
 
Nya rapporter
 
 
På rätt plats
 
Under 1990-talet gav dåvarande Svenska Kommunförbundet ut en handbok om kommunernas hantering av upplåtelser av offentliga platser På Rätt Plats. Sedan dess har både samhällsplanering, teknik och rättspraxis utvecklats betydligt. Det har medfört ett behov av att ge ut en reviderad upplaga av På Rätt Plats. Avsikten med revideringen är att skapa förutsättningar för en effektiv och rättssäker handläggning av ärenden gällande upplåtelser av offentlig plats.
På rätt plats
Driftsformer för kommunal infrastruktur
 
Denna rapport redovisar resultatet av en nationell kartläggning av driftsformerna för kommunal infrastruktur. Rapporten ska fungera som ett beställarstöd vid val av driftsform för drift och underhåll inom verksamhetsområdet gata och väg. Den innehåller också resonemang och jämförelser av driftsformer och ger några exempel på lösningar i ett antal kommuner. Rapporten riktar sig särskilt till personer som arbetar operativt med drift och underhåll samt med upphandling av kontrakt.
 
Beläggning för framtiden – nya handböcker
 
 
SKR har under åren tagit fram ett stort antal skrifter för att sprida kunskap och ge praktiska tips för kommunernas arbete med gator och övriga offentliga ytor. Skrifterna innehåller såväl tekniska anvisningar som rekommendationer om t.ex. ogräsbekämpning, materialval för olika ytor, inventering av ytornas status och dimensionering samt praktiska upphandlingshjälpmedel och mallar. Under 2018/2019 har ett antal skrifter uppdaterats och moderniserats. Vissa har också slagits samman för att undvika dubblerade texter.

Länkar till de modifierade skrifterna har samlats i en övergripande skrift.
Beläggning för framtiden
 
Följande skrifter ingår i serien:
  • Koll på tillväxten
  • Fogmaterial för markbeläggning
  • Bära eller brista
  • Val av åtgärd (Topp och belägg + I valet och kvalet)
  • Utsatta ytor (Dimensionering för tung trafik + Den smala vägen + Slitage i cirkulation)
  • Tysta gatan
  • Funktionsupphandling av beläggningar
 
Mer information
 
 
SKR ny ordförande i Partnersamverkan
Svensk Kollektivtrafik lämnade vid årsskiftet över ordföranderollen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik till SKR. Ordförandeskapet roterar mellan organisationerna och SKR blir ordförande under 2020 och även 2021.
Läs mer här
 
Bra initiativ kring kommuners bredbandsutbyggnad
Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera en lagändring som låter kommunala stadsnät bygga bredband över kommungränser. SKR välkomnar uppdraget.
Läs mer
 
Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad
Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.
Läs mer
 
Ny gatustatistik i Kolada
Vill din kommun bidra med nyckeltal inom väghållning? Anmäl ert intresse till: inmatning@kolada.se
Kontaktperson: Selda Taner SKR, selda.taner@skr.se
Mer om gatustatistik
 
Mötesplats samhällsbyggande
Boka in den 15-16 juni 2020 då årets viktigaste mötesplats går av stapeln i Stockholm.
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se