Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Februari 2020
 

I månadens Nytt om LSS: 
 • Rapport ”Översyn av yrket personlig assistent”.
 • Ny assistansutredning.
 • Regleringsbrev 2020 för Försäkringskassan, IVO och Socialstyrelsen.
 • Debatt: Gör något åt fattigdomen, regeringen!
 • Inslag i Rapport: Ingen sänkt skatt för de som har sjukersättning.
 • Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga och analysera personalkompetens i bostad för vuxna enligt LSS.
 • Ny studie från MFD: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor.
 • Blir det ett tredje år för det extra statliga bidraget för habiliteringsersättning?
 • Ny rapport om påverkan genom funktionshindersråd
fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").
 
Översyn av yrket personlig assistent

En särskild utredare, Lars Lööw, har gjort en översyn av yrket personlig assistent. I januari överlämnades rapporten Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1).

Utredaren redovisar tre huvudsakliga utmaningar för att säkerställa goda arbetsförhållanden för personliga assistenter och samtidigt trygga assistansanvändarnas självbestämmande. Det handlar om att ge tryggare anställningsvillkor, utveckla arbetsmiljöarbete och minska osäkerheten om arbetsuppgifterna. Utredaren föreslår bland annat att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram:
 • ett digitalt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans,
 • ett kunskapsstöd om egenvård och hälso- och sjukvård på delegation inom personlig assistans.
Samt att:
 • lagstiftningen ändras så att assistenternas arbetsgivare ansvarar för sin personals sjuklönekostnader och därmed får starkare ekonomiska incitament att förebygga sjukdom och arbetsskador för sina anställda,
 • krav på att erbjuda assistenter kollektivavtalsliknande villkor för att få anordna personlig assistans förs in i LSS.
Läs mer här.
 
Ny assistansutredning

Regeringen har utsett Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, att leda utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn (Dir. 2020:3).
Utredningen ska:
 • Se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser.
 • Ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas.
 • Göra en översyn av föräldraansvar vid bedömning av barns rätt till personlig assistans och bedöma om det bör förtydligas eller smalnas av.
Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.
 
Regleringsbrev 2020 för Försäkringskassan, Socialstyrelsen och IVO

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för de statliga myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheterna ska arbeta och hur mycket pengar de kan använda. Kansliet har sammanställt det som vi bedömer är av intresse för FUB i regleringsbreven för Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.


Se hela sammanställningen här.
 
Gör något åt fattigdomen, regeringen!

”Ta bort straffskatten på alla som inte kan jobba", skrev FUB och Inre Ringen i DN Åsikt, 3 januari.  Personer med intellektuell funktionsnedsättning fångas i fattigdom och diskrimineras. Detta måste regeringen göra något åt! 

Läs hela artikeln här. 
 
Ingen sänkt skatt för de som har sjukersättning.

Vid årsskiftet sänktes skatten för pensionärer. Men inte för de som har sjukersättning. FUB:s Krister Ekberg och förbundsordförande Harald Strand var med i SVT den 29 december för att prata om ekonomin för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Lyssna på inslaget här.
 
Socialstyrelsen ska utreda personalkompetens i bostad enligt LSS

Riksförbundet FUB arbetade under 2019 intensivt med att lyfta problemet med bristande personalkompetens i framför allt gruppbostad och servicebostad. Vi talade bland annat med ett flertal riksdagspartier. I en skrivelse till socialminister Lena Hallengren och riksdagens socialutskott pekade vi på ökningen av allvarliga missförhållanden i bostad för vuxna, som en följd av bristande personalkompetens. Vi ser med glädje att detta har lett till att Socialstyrelsen, i regleringsbrevet för 2020, har fått i uppdrag att kartlägga och analysera personalens kompetens i bostad för vuxna enligt LSS. Om detta visar på brister i kompetensen ska Socialstyrelsen lämna en beskrivning av lämpliga åtgärder. FUB kommer att följa detta arbete.
 
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor – ny studie
från MFD


Som grupp har föräldrar till barn med funktionsnedsättning sämre levnadsvillkor än andra föräldrar. Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort en studie som bygger på resultaten från SCB:s undersökning av levnadsförhållanden åren 2015 och 2016. MFD har jämfört gruppen föräldrar som har minst ett barn (7-18 år) med funktionsnedsättning med övriga föräldrar som har barn i samma ålder.

Vid ett samråd med MFD våren 2019 lyfte FUB särskilt situationen för föräldrar som har barn med en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning. Syftet med samrådet var att få veta mer om de faktorer som kan förklara de sämre villkoren. FUB betonade att orsakerna till de sämre levnadsvillkoren sedan länge är väl kända, t.ex. att behöva samordna många kontakter kring barnet, större ansvar och andra krav samt att behöva strida för barnets rättigheter. Därför förväntar vi oss nu konkreta åtgärder.

Läs mer om MFD:s slutsatser.
 
Blir det ett tredje år för det extra statliga bidraget för habiliteringsersättning?

Under 2018 och 2019 har staten avsatt 350 miljoner kronor per år som kommunerna kan rekvirera för att införa habiliteringsersättning i kommunen eller att höja nivån på habiliteringsersättning. Som vi har skrivit om flera gånger i våra olika informationskanaler, har satsningen varit en stor besvikelse för många av våra medlemmar eftersom de bor i kommuner som har struntat i att rekvirera pengarna – eller nästan värre, bor i en kommun har tagit emot pengarna men inte betalat ut den till personerna som har habiliteringsersättning, eller betalat ut bara en del av pengarna. Istället har pengarna skickats tillbaka till staten, oförbrukade.
Men vi har sett att våra lokala föreningar som har varit i kontakt med de ansvariga i kommunen - och lyft vikten av dessa extra pengar för den enskilde - har kunnat påverka besluten på ett positivt sett.

Även om slutredovisningen för 2019 blir klar först i juli, kan vi konstatera att flera kommuner rekvirerade pengar År 2, jämfört med År 1. Men långt ifrån alla. Så nu är målet att samtliga kommuner i Sverige både rekvirera OCH betala ut hela summan till personerna som har rätt till dessa pengar!

Läs mer information här, samt se exempel på hur du kan ta kontakt med din kommun.
 
Ny rapport om påverkan genom funktionshindersråd

Funka har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne undersökt hur Skånes kommuner och region arbetar för att aktivt involvera personer med funktionsnedsättning i politiska beslut. Rapporten syftar till att besvara om funktionshindersråden fungerar och om det finns andra sätt att åstadkomma aktiv involvering. Rapporten finns här.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31
E-post: eva.borgstrom@fub.se