Samarbeta för att driva lokal utbildning i STL
 
Skriva sig till lärande (STL) är en vetenskapligt beprövad modell som stödjer lärares undervisning och ökar elevers lärande. Nu inbjuder SKR till samarbete där stöttning ges för kommuner att själva driva STL-utbildningar lokalt. Stödet ges kring utbildningens upplägg samt handledning under utbildningens gång. SKR bistår även med samtligt material för att genomföra utbildningen.
 
Konferenser och webbsändningar
 
 
Webbsändning – aktuellt om förskola och skola
Här hittar du SKR:s sändning från den 21 februari. I programmet ges information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola och skola, maxtaxa och blöjor i förskola samt ny praxis för sekretessprövning hos SCB.
 
 
Webbsändning: Yrk In stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad
Skolor som medverkat i SKR:s projekt Yrk In berättar om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram. 
 
Webbsändning 19 mars: Öppna jämförelser – Gymnasieskola 
Den 18 mars publicerar SKR Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020. Dagen därpå, den 19 mars, presenterar vi nyheterna i årets publicering i en webbsändning där vi också fokuserar på gymnasieskolans introduktionsprogram och hur man som huvudman kan arbeta med den lokala styrningen av dessa.
 
SKR: Öppen förskola som strategisk resurs för språk och integration
En konferens för chefer och medarbetare med smarta idéer och lösningar till ert eget arbete. Möt statssekreterare Erik Nilsson och forskarna Lina Bjerke och Jonas Stier. Ta del av lokala exempel från Norrköping, Örebro, Stockholm och Trelleborg. Välkommen du som ansvarar för eller arbetar med utveckling av sfi, arbetsmarknadsorientering, samhällsinformation, föräldraskapsstöd, förskola eller öppen förskola. Sänds även via webben.
 
Informationsdag förskolebyggnader 30 mars 
Den 30 mars anordnar SKL Kommentus Inköpscentral en informationsdag om det nya ramavtalet för nyckelfärdiga förskolor. Stort fokus kommer att ligga på hur avtalet är utformat och hur det tillämpas. Delta på plats i Stockholm eller via webbsändning.
 
Kvalitetsutveckling i förskolan - KARTA
 
Inom kort kommer SKR att bjuda in kommuner att delta i kvalitetssatsningen KARTA (Kartläggning, Analys, Resultat, Tidsanvändning och Arbetsmetoder), en modell för kvalitetsutveckling i svensk förskola. KARTA har som målsättning att ge huvudman och rektor i förskolan en modell för ökad kunskap om förskolans styrkor och utvecklingsbehov.
 
Vägledning att genomföra nationella skrivprov digitalt
 
Fr.o.m. hösten 2018 är det obligatoriskt för skolorna att genomföra några av de nationella skrivproven digitalt. Det finns ännu inte någon nationell digital tjänst att använda för att genomföra proven, vilket innebär att skolhuvudmännen själva behöver säkerställa att de tekniska lösningarna för att kunna genomföra proven finns. Nu finns en uppdaterad vägledning som tydliggör vilka kraven är och lyfter fram exempel på lösningarsom finns idag. Vägledningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Skolverket och Swedish EdTech Industry.
 
 
 
Regeringen har lyssnat på kommunsverige
 
Vuxenutbildningen har en central roll för att möta arbetslivets behov av utbildad arbetskraft och för att fler individer ska komma i arbete. Regeringens besked om att sänka medfinansieringen för regionalt yrkesvux kommer att få effekt och möjliggöra för fler vuxna att läsa en yrkesutbildning på komvux. Extra medel till yrkesvux i kombination med sfi kommer också att vara väldigt välkommet ute hos kommunerna.
 
 
Schysst apl – hur gör man?
 
Skolverket hälsar välkommen till en kompetensutvecklingsdag om hur du kan arbeta för att alla elever ska känna glädje och trygghet under apl. Dagen består av föreläsningar och workshops om att främja likabehandling och förebygga kränkningar och diskriminering. Den äger rum i Malmö den 24 mars, i Göteborg den 25 mars och i Stockholm (Arlanda) 31 mars och vänder sig till dig som arbetar med apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
 
 
Socialstyrelsen söker elevhälsopersonal som vill testa modell för att upptäcka psykisk ohälsa
 
Socialstyrelsen vill pröva en modell för att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos nyanlända elever. Modellen syftar till att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa för att förstå vilka elever som behöver extra stöd från elevhälsan, första linjens psykiatri eller BUP. Till arbetet söks nu skolsköterskor och skolkuratorer som arbetar med nyanlända elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Arbetet kommer att pågå från april till oktober i år och utvärderas av Mittuniversitetet.
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se