Nyhetsbrev
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Överenskommelse 2020 inom psykisk hälsa
 
SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Överenskommelsen omfattar totalt 1,716 miljarder kronor varav 1,694 miljarder kronor ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området.

Läs mer om överenskommelsen här.
Kraftsamling för psykisk hälsa - Julgransplundring
 
Konferens - "Spelar det någon roll vilken metod vi använder?"
 
Den 12 mars anordnar SKR tillsammans med SBU konferensen; ”Spelar det någon roll vilken metod vi använder?”. Den kommer handla om metoder och metoders betydelse inom socialtjänst och funktionshinderområdet. Konferensen hålls i Stockholm på 7A Odenplan och är kostnadsfri.

Du hittar ytterligare information och länk till anmälan här.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 
I ett cirkulär på SKR:s hemsida informeras om lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samverkanslagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av hög kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den regionfinansierade öppna vården.
Fler barn och unga får vård och behandling för psykisk ohälsa
 
I en rapport från Socialstyrelsen framkommer att antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här.
Regeringen publicerar vägledning kring Barnkonventionen som svensk lag
 
Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. För att detta ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av Barnkonventionen har den kunskap de behöver. För att stödja i tolkning och tillämpning av Barnkonventionen har Regeringen publicerat en vägledning som ska ge stöd i rättstillämpningen (Ds 2019:23).

Läs mer om vägledningen här.
Utbildningsmaterial om bemötande
 
Socialstyrelsen har lanserat ett utbildningsmaterial om bemötande av personer med psykisk ohälsa - Det vi inte ser.

Materialet hittar du här. För att se allt material behöver du skapa ett konto, vilket är kostnadsfritt.
Nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg