Play movie
Strategi för livslångt lärande
 
Inom utbildningsväsendet har man länge talat om livslångt lärande, men på senare tid har jag också stött på uttrycket livslångt idrottande. Det är Riksidrottsförbundet som har detta som en strategi i sitt förändringsarbete. Livslångt idrottande betyder att svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta under hela livet. Det här skulle också kunna vara utgångspunkten i en strategi för livslångt lärande: att man vidareutvecklar verksamheterna så att fler ska vilja och kunna delta i lärande och utbildning – hela livet. Att individen vill är nyckeln till deltagande.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Nästan alla röster som höjs säger samma sak: Vi måste ha ett system för livslångt lärande! Men vad säger en professor inom livslångt lärande om att det behövs ett system, och om det faktum att alla talar om det?
Läs intervjun med Cecilia Bjursell, om vad som saknas i debatten och hur vi kan komma vidare mot en lösning.
 
   
Som ett led i att fördjupa debatten om livslångt lärande går professor Cecilia Bjursell i en ny rapport igenom tre perspektiv på begreppet, samt hur det svenska systemet för livslångt lärande är uppbyggt.
Genom att ta med teorier och områdets utveckling genom historien i dagens diskussioner kan man få en ökad förståelse för vad livslångt lärande är, hur och varför det sker och på vilket sätt det kan främjas, för samhällets såväl som för individens bästa.
 
   
Professor Cecilia Bjursell adresses theoretical perspectives on lifelong learning, and development in the Swedish society.
 
   
Det svenska utbildningssystemet innehåller ett antal olika moduler. Traditionellt fanns det en rak utstakad linje genom systemet, från förskola och den obligatoriska skolan, genom gymnasiet vidare till vuxenutbildning och/eller högre studier. I en tid som kräver ett lärande genom hela arbetslivet är man tvungen att frångå det linjära tankesättet.
 
   
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) visar i en översikt vad de nordiska länderna har gemensamt kring livslångt lärande, och hur de skiljer sig åt.
 
   
Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, diskuterar begreppet livslångt lärande utifrån tre välkända teorier. I denna föreläsning ger Ann-Kristin Boström, fil.dr. i Internationell pedagogik, ett historiskt perspektiv på begreppet "Livslångt lärande". På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället?
 
   
Uppsatstävling för studenter om det livslånga lärandet - vinn 10 000 kronor!
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Vestlunddagarna, 19-20 mars, Sigtuna
Årets tema är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjlighet att bidra till den samhälleliga gemenskapen.

Vuxenutbildning i Samverkan, 30-31 mars, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.
 
ESRAD Conference, 24-26 April, Jönköping
The European Society for Research in Adult Development conference 2020 is hosted by Encell and the School of Health and Welfare at Jönköping University. More information will be available late September.
 
Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Ytterligare konferenser finns här.