Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om ett avslutat FoU-projekt, om pågående och kommande FoU-projekt, kommande arrangemang samt några axplock från omvärlden.
 
Arrangemang och utbildning
 
 
SKR:s kalendarium för kurser och konferenser – några arrangemang relaterade till fastighetsfrågor

Om kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden
Branschdagarna 24-25 mars 2020

Om miljö-, plan- och byggfrågor
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 23 mars 2020 (Stockholm)

Juridiska avdelningens kurser
Grundkurs i moms 19 mars 2020 (Örebro)
Kurs om lokalhyra 25-26 mars 2020 (Lidingö)
Grundkurs i moms 26 mars 2020 (Nässjö)
Grundkurs i moms 1 april 2020 (Sundsvall)
Grundkurs i moms 22 april 2020 (Göteborg)
Grundkurs i offentlig upphandling 5-7 maj 2020 (Lidingö)
Grundkurs i moms 6 maj 2020 (Umeå)
Momsdagen – den årliga nyhetsdagen 10 juni 2020 (Stockholm)

Konferens: Mötesplats samhällsbyggande
Boka in den 15-16 juni 2020 då årets viktigaste mötesplats går av stapeln i Stockholm.
 
Avslutat FoU-projekt – Fyra filmer om framgångsrik kompetensförsörjning
 
Nu finns fyra korta filmer kopplade till den tidigare utgivna rapporten Framgångsrik kompetensförsörjning. I filmerna berättar några workshopdeltagare om viktiga framgångsfaktorer för lyckad kompetensförsörjning.
Se filmerna på Offentliga fastigheters webbplats
 
Bobergsskolan i Stockholm
Pågående FoU-projekt – Forskningsstudie om lärmiljöer
 
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor finansierar en forskningsstudie där Högskolan i Gävle kommer att undersöka två skolors nybyggda lokaler – hur skolornas pedagogiska idé har styrt processen för att fastställa organisation och arbetssätt och hur skolornas lokaler och inredning stödjer detta. Skapaskolan i Huddinge flyttade in i sina nya lokaler under januari 2019 och Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden flyttade in i sina nya lokaler under september 2019. Forskningsstudien kommer att pågå under 2020-2022.

Stort tack till rektor Cecilia Skarke på Bobergsskolan, grundare och VD Christer Holger på Skapaskolan samt professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs på Högskolan i Gävle för att ni har tagit er an denna spännande forskningsstudie!
Högskolan i Gävle och forskning om lärmiljöer
Bobergsskolans webbplats
Skapaskolans webbplats
 
Inspiration från medlem
 
 
Knivsta Centrum för idrott och kultur
Den 8 december invigdes Knivsta Centrum för idrott och kultur som är en inspirerande anläggning där idrott och kultur samsas. Byggnaden är huvudsakligen i trä och är byggd enligt principen Passivhus. Knivsta kommuns fastighetsbolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB, har använt sin egen ”Samverkansmodell vid byggnation av nya fastigheter” i projektet.
Läs mer på Knivsta kommuns webbplats

Läs även mer om samverkansmodellen i skriften Beställarvänlig samverkan i byggentreprenader som initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.
Beställarvänlig samverkan i byggentreprenader
 
Mer från SKR
 
 
Förskolebyggnader – Funktionsprogrammet som ligger till grund för ramavtalsupphandlingen
SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans med ett flertal kommuner, experter på SKR och Niras Arkitekter utarbetat ett funktionsprogram som ligger till grund för pågående ramavtalsupphandling av nyckelfärdiga förskolebyggnader.

Ladda ner funktionsprogrammet på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats
 
 
SKR:s Ekonomiblogg: inlägg om välfärdens kvadratmetrar
Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, tar i Ekonomibloggen upp kommuners och regioners strategiska arbete för att försörja välfärdens verksamheter med funktionella och kostnadseffektiva lokaler.

Läs Ekonomibloggens inlägg Strategisk affärsmässighet för välfärdens kvadratmetrar
 
Rätt till momsersättning för biståndsbedömt trygghetsboende
Den nya boendeformen omfattas av rätt till momsersättning från och med den 2 april 2019.

Från och med den 2 april 2019 omfattas även ett biståndsbedömt trygghetsboende av bestämmelserna i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK).

Mer om momsersättning för olika särskilda boendeformer på SKR:s webbplats
Riksdagens beslut om biståndsbedömt trygghetsboende
 
Välfärden utmanas av demografin
Tidigt insåg vi i Sverige att det var bättre att lösa viktiga delar av samhällets åtaganden gentemot medborgarna lokalt, där det finns god kännedom om de lokala förutsättningarna och dess befolkning. På så sätt kan människor vara med och påverka, bättre förstå varför vissa beslut blir nödvändiga att fatta och få större acceptans för besluten och deras konsekvenser.
20 procent av BNP och hela välfärdsuppdraget
 
Agenda 2030 – Glokala Sverige
2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKR ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. År 2019 är 81 kommuner och 15 regioner med i projektet. Från år 2020 kommer ytterligare cirka 50 kommuner och regioner att vara med.
Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, kerstin.blom.bokliden@skr.se.
 
Praktiskt arbete med Agenda 2030
Flera kommuner och regioner bedriver ett systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Det råder dock olika förutsättningar, behov och möjligheter i olika delar av landet vilket präglar de olika sätt arbetet bedrivs på. En kunskaps- och erfarenhetsbas har därför upparbetats i kommuner och regioner.
Sammanställning av arbete i kommuner
 
Drönare
SKR startar i januari ett projekt kring hur användandet av drönare kommer att påverka kommuner och regioner både kring planering och reglering men även hur dessa kan användas i den egna verksamheten.
Är du intresserad av projektet kontakta: Ulrika Appelberg, ulrika.appelberg@skr.se.
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Boverket: Underskottet på särskilda boendeformer för äldre har ökat
Boverket konstaterar utifrån resultatet av 2019 års bostadsmarknadsenkät att 127 kommuner bedömer att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Under 2018 var det 116 som uppgav att de hade underskott på dessa kategorier av boenden.
Läs mer på Boverkets webbplats
Forskningsresultat – Konst ger svårt sjuka andrum
Konstvandringar höjer livskvaliteten hos sjuka äldre, väcker tankar och minnen och ger en paus från sjukdomen. Forskare på Malmö universitet och Lunds universitet har följt arbetet på vårdavdelningar på Nacka sjukhus.
Forskningsrapporten Konst som resurs i geriatrisk vård
Forskningsöversikter om framtidens arbetsliv och faktorer för friska och välmående arbetsplatser
Myndigheten för arbetsmiljökunskap är inne i slutfasen med två regeringsuppdrag där myndigheten sammanställer nationella och internationella forskningsöversikter om framtidens arbetsliv och faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Inom dessa projekt arbetar för närvarande femton experter och forskare från olika svenska universitet och högskolor tillsammans med myndighetens analytiker. Projekten ska redovisas till regeringen i februari 2020.
Pågående projekt
Nytt stöd i hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
MSB lanserar en ny interaktiv webbutbildning som ska stödja verksamhetsutövaren i hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Utbildningen, Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, är en del i serien Det nya totalförsvaret – en hjälp på vägen!
Webbutbildning på MSB:s webbplats
Nytt övningsstöd från MSB
MSB har tagit fram övningsstöd för att öka förmågan i samhället att hantera kriser. Bland annat finns övningsstöd för kommun- respektive regionstyrelser vid höjd beredskap.
Övningsstöd på MSB:s webbplats
Förebyggande arbete med värmeböljor – nytt stöd ute
Värme kan vara farligt för alla. Åtgärder behövs för att minska värmeexponeringen, särskilt i tätorter. Folkhälsomyndigheten har publicerat ett kunskapsstöd till kommuner och fastighetsägare om faktorer som kan orsaka höga temperaturer och fysiska åtgärder som kan vidtas, såväl utomhus som inomhus.
Kunskapsstöd på Folkhälsomyndighetens webbplats
Dokumentation från Boverkets konferens "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!"
Den 21 november anordnade Boverket konferensen "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!". Konferensen handlade om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara.
Dokumentation på Boverkets webbplats
Nu är Barnombudsmannens vägledning klar
På uppdrag av regeringen har det tagits fram en vägledning som ska vara ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen redogör för hur man metodmässigt kan gå till väga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.
Regeringens webbplats
Lär dig mer om barnkonventionen
Kunskap om barnkonventionen är en förutsättning för att kunna genomföra den. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Sprid den gärna i din verksamhet!
Webbutbildning på Barnombudsmannens webbplats
SIS – Ny handbok för areamätning - reviderad standard 21054:2020
Svenska Institutet för Standarder (SIS) kommer under första kvartalet 2020 att publicera en uppdaterad utgåva av standarden SS 21054:2020, med anledning av efterfrågade förtydliganden av såväl termer som beräkningar av till exempel souterrängvåningar. Även handboken Att beräkna area och volym för byggnader har uppdaterats och finns nu tillgänglig för beställning.
Mer om den nya handboken
Ny utlysning i samarbete med Formas
Inom kort öppnar Formas utlysning Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö om forskningsmedel till konstnärligt drivna projekt som utvecklar ny kunskap och förståelse för gestaltning av samhällets offentliga rum.

Utlysningen är en gemensam satsning mellan Statens konstråd, Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Formas, och sprungen ur den nya kulturpolitiken för Gestaltad livsmiljö. Totalt utlyses 11 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny kunskap och förståelse för hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum med särskilt fokus på arkitektur, offentlig konst och kulturhistoria. Utlysningen är öppen till och med 7 april 2020.
Mer om utlysningen
1 januari 2020 gäller nya tröskelvärden för offentlig upphandling
Det innebär att också direktupphandlingsgränserna ändras
Antalet anbud i offentliga upphandlingar ökar
Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2017 till 706 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.
Antalet anbudsgivare per upphandling ökar för första gången sedan 2012
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se