Nyhetsbrevet från Sveriges Kommuner och Regioner om Konkurrens och Valfrihet tar nu uppehåll till vecka 4. God jul och gott nytt år!
 
Nyheter från SKR
 
 
1 januari 2020 gäller nya tröskelvärden för offentlig upphandling
Det innebär att också direktupphandlingsgränserna ändras
 
Andelen privat verksamhet minskar
Andelen verksamhet som kommuner och regioner köpt från privata utförare fortsätter att minska under 2018. Det visar SKR:s årliga rapport Köp av verksamhet 2019.
Verksamheter köptes för 186 miljarder
 
Välfärden utmanas av demografin
Tidigt insåg vi i Sverige att det var bättre att lösa viktiga delar av samhällets åtaganden gentemot medborgarna lokalt, där det finns god kännedom om de lokala förutsättningarna och dess befolkning. På så sätt kan människor vara med och påverka, bättre förstå varför vissa beslut blir nödvändiga att fatta och känna större acceptans för besluten och deras konsekvenser.
20 procent av BNP och hela välfärdsuppdraget
 
Arbete för att motverka korruption och mutor i Sverige
I detta avsnitt i podcasten Demokratiresan får du ta del av konkreta tips för ett systematiskt arbete mot korruption, det behöver inte vara svårt!
Samtalet leds av Anders Nordh, SKR
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 5-7 maj i Stockholm
 
Nytt från omvärlden
 
 
 
Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har arbetat färdigt
Utredningen har tagit fram en definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Utredningen föreslår förändringar i LOU och LOV för att främja ett ökat idéburet deltagande. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) föreslås inte regleras i lag, men utredningen har utarbetat en vägledning med syfte att göra det lättare för parterna att samverka i idéburna offentliga partnerskap.
Civilminister Lena Micko tar emot betänkandet - Regeringen
 
Med uppdrag att öka tilliten till det offentliga
Upphandlingsmyndigheten arbetar aktivt för att stärka säkerheten och minska risk för korruption i inköpsprocessen. UM deltar nu i ett gemensamt europeiskt samarbete, som leds av Svenska Institutet för Standarder (SIS), för att ta fram en standard för integritet och ansvarighet i offentlig upphandling.
Det handlar om medborgarnas och leverantörernas tillit till det offentliga och till demokratin - Upphandlingsmyndigheten
 
Brakförlust för nätläkarna
De största nätläkarbolagen gick back med nästan 600 miljoner kronor i fjol. Samtidigt ökade antalet besök hos nätläkare med 172 procent.
Nätläkarnas förluster påverkar lönsamheten för hela den privata vård- och omsorgsbranschen - Dagens Medicin
 
Regelbunden uppföljning av Nationella upphandlingsstrategin
Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att genomföra och följa upp den Nationella upphandlingsstrategin. Det sker genom att informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att utveckla sitt strategiska arbete med inköp och upphandling.
Upphandlingsmyndigheten ska även verka för att den Nationella upphandlingsstrategin får genomslag
 
Social kompetens
Antalet handläggare i socialtjänsten har ökat. Men skillnaderna i landet är stora, och på längre sikt står socialtjänsten inför flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Handläggare i socialtjänsten är centrala för att ge invånarna rätt stöd i rätt tid.
Kommunernas och statens arbete för att säkra en god kompetensförsörjning - Vårdanalys
 
EU-rapport sätter ljuset på det svenska hälso- och sjukvårdssystemet
Likvärdig tillgång till vård för befolkningen i glesbygd, tillgång till hälso- och sjukvård i tid och bättre samordning för personer med kroniska sjukdomar är enligt EU-kommissionen tre centrala utmaningar för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Svenska systemet fungerar väl men kostnaderna är relativt höga - Socialstyrelsen
 
Arbetet mot korruption ska stärkas
Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige ska handlingsplanen bidra till ett mer samlat grepp i arbetet mot korruption.
Handlingsplanen kommer främst rikta sig till offentlig sektor
 
Aktuell debatt
 
 
"När ska patienter få möjlighet att jämföra kvaliteten i vården?"
Utvecklingen av kvalitetsjämförelser går nu bakåt istället för framåt. Det embryo till jämförelser av vårdcentraler som fanns på 1177 Vårdguiden togs abrupt bort i våras. Idag har vi en lagstadgad rättighet att som patient välja öppenvård i hela landet. Men vi ges inte några reella verktyg för att ta reda på vilken vårdcentral som är bäst för just min åkomma. 
I princip omöjligt för patienter att skaffa sig en övergripande bild om vårdgivarnas kvalitet och jämföra den - debattartikel från Vårdföretagarna
 
”LOU behöver inte ändras”
Lena Micko, nytillträdd civilminister med ansvar för upphandlingsfrågor, ser inget stort behov av att ändra LOU. Samtidigt utlovar hon förslag kring förenklingar och överprövning “inom en snar framtid”.
Konkurrensverkets tillsyn behöver förändras och här är förslag ute på remiss - debattartikel från Upphandling 24
 
"10 år med LOV – vad behöver förbättras?"
I år fyller LOV 10 år. En så stor reform behöver vårdas för att utvecklas, men frågan är om det har skett så mycket utveckling de senaste åren? Vilka förändringar behövs?
Varför inte mer nytänkande från de privata vård- och omsorgsgivarna? - Debattartikel från Vårdföretagarna
 
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se