2019 #4 - onsdag 11 december
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Europeiska Regionkommittén blickar mot 2020
 
Den 4-5 december hölls den innevarande mandatperiodens sista plenarsammanträde i Europeiska Regionkommittén (ReK). Elva svenska kommunala och regionala förtroendevalda var på plats, och antog tillsammans med församlingen gemensamma ståndpunkter i frågor om bland annat EU:s klimatpolitik, delningsekonomin och den framtida sammanhållningspolitiken.

I fokus var de initiativ som aviserats inom ramen för EU:s nya institutionella cykel, med flertalet av de nyligen tillträdda toppnamnen i talarstolen. Noterbart var bland annat Frans Timmermans, förste vice ordförande för EU-kommissionen, som debatterade kommissionens flaggskepp på miljö- och klimatområdet – ”En europeisk grön giv”. Timmermans betonade ReK:s och de lokala och regionala myndigheternas centrala roll i det kommande omställningsarbetet mot ett klimatneutralt Europa, och lyfte bland annat kollektivtrafiklösningar samt energieffektiva hus och bostäder som viktiga exempel. Kommissionen förväntas presentera den gröna given idag, onsdag 11 december, med konkreta tidsramar och initiativ.

I samband med debatten antog ReK en resolution om den gröna given. Kommittén välkomnar initiativet, men betonar vikten av att den gröna given bygger på ett flernivåstyre med aktiv involvering av lokala och regionala myndigheter. Ett av de svenska tilläggen som antogs lyfte vikten av att både skog och våtmarker inkluderas i EU:s strategier för att uppnå klimatneutralitet.

Den svenska delegationen deltog aktivt i diskussionerna, inte minst i samband med debatten om den nya kommissionens sysselsättningspolitik, tillsammans med ansvarig EU-kommissionär Nicolas Schmit. Anders Knape, SKR:s ordförande, problematiserade förslaget om europeiska minimilöner, och poängterade vikten av att den svenska modellen inte får inskränkas. I sitt inlägg välkomnade han även kommissionär Schmits planerade besök till Sverige och Danmark, som äger rum i mitten av december. 
Regionkommitténs resolution om En europeisk grön giv
 
Internationella dagen 2020: anmälan öppen nu!
 
Onsdagen den 29 januari arrangerar Sveriges Kommuner och Regioner Internationella dagen 2020 – en heldag för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner med intresse för internationella frågor. Temat för 2020 års konferens är Agenda 2030 och internationellt partnerskap, kryddat med aktuella EU-frågor.

Evenemanget äger rum på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Varmt välkomna!
 
Svenska kommuner och regioners arbete för ökad delaktighet i EU
 
Inom ramen för EU-handslaget har 77 svenska aktörer arbetat för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige – däribland SKR och ett stort antal kommuner och regioner. Den 23 oktober välkomnade EU-minister Hans Dahlgren ingående handslagsaktörer till ett EU-forum, för återsamling och framåtblickande.

Under diskussionerna poängterades bland annat vikten av ett kontinuerligt arbete och behovet av ökad samverkan mellan nationell, regional och kommunal nivå i frågor med bäring på EU. ”Genom ökad samverkan i det EU-relaterade arbetet, kan kommuner och regioner få ett större inflytande i EU:s lagstiftningsprocess. Samtidigt skulle kopplingen mellan EU och lokal sakpolitik förtydligas", menar Jelena Drenjanin (M), kommunalråd i Huddinge kommun och ordförande för SKR:s beredning för EU-frågor.

Regeringen har aviserat fortsatta satsningar på bland annat EU-skolambassadörsprogrammet, och välkomnar ytterligare EU-handslag. SKR fortsätter att, tillsammans med Sieps, erbjuda kunskapshöjande seminarier om EU i lokalpolitiken.
Handslag för att stärka Sveriges röst i EU
 
Vill ni stå värd för ett Europa Direkt-kontor?
 
EU:s nätverk av Europa Direkt-kontor runtom i Sverige sprider information till allmänheten, bidrar till lokalt engagemang och skapar engagemang för EU-frågor. Vill ni stå värd i er kommun eller region för ett Europa Direkt-kontor? I vår kan ni ta chansen och ansöka inför nästa verksamhetsperiod som börjar 2021.

EU-kommissionen i Sverige kommer att välja samarbetspartners genom en öppen förslagsinfordran. Den publiceras på vår webbsida under våren 2020. Idag finns närmare 420 informationskontor runtom i EU och i Sverige finns de på ett 16-tal platser.
Kommissionens representation i Sverige
 
Nytt initiativ på integrationsområdet
 
Under våren 2019 lanserade Europeiska Regionkommittén ”Städer och regioner för integration”. Initiativet vänder sig till förtroendevalda i främst mindre kommuner och regioner, och syftar till att skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på integrationsområdet. Initiativet ämnar bidra till solidaritet och motverkandet av desinformation, bland annat genom att stödja integrationsinsatser, underlätta utbyte av goda exempel samt lyfta och synliggöra mindre och medelstora kommuner och regioners perspektiv.

Exempel på framgångsrika initiativ och aktiviteter kommer att publiceras på Regionkommitténs hemsida och EWSI, EU-kommissionens hemsida om integration. SKR stödjer initiativet och uppmuntrar svenska kommuner och regioner att medverka.
Mer information och anmälan
 
Aktuella EU-samråd
 
 
Utvärdering av Europeiska socialfondens stöd till utbildning
Kommissionen ser över de initiativ för utbildning och livslångt lärande som fått stöd från Europeiska socialfonden mellan 2014 och 2018. Kommissionen vill bland annat utvärdera hur stort genomslag EU:s initiativ har fått när det gäller att minska andelen unga som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning, samt i vilken mån initiativen har lett till bättre kvalitet, effektivitet och tillgång till universitets- och högskoleutbildning. Sista svarsdag är 24 februari 2020.
Delta i samrådet
 
Utvärdering av Europeiska socialfondens stöd till social inkludering
Kommissionen utvärderar hur Europeiska socialfonden mellan 2014 och 2018 har motverkat fattigdom och diskriminering samt främjat social inkludering. Kommissionen vill bland annat ta reda på om stödet har nått ut till de personer som bäst behöver det samt utvärdera vilken typ av stöd som varit mest effektivt. Sista svarsdag är 19 december.
Delta i samrådet
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ny president och jämställdhetsdeklaration i UCLG
United Cities and Local Governments (UCLG), världsorganisationen för kommuner och städer, anordnar var tredje år sin kongress och generalförsamling. Församlingen samlades denna gång i Durban, Sydafrika, och valde bland annat en ny president – Dr. Mohamed Boudra från Marocko. Kongressen antog även en jämställdhetsdeklaration, framlagd av SKR och Carola Gunnarsson (C), KFO i Sala kommun, tillika förste vice ordförande i SKR.
UCLG:s politiska deklaration, Durban 2019
 
Rapport om lokala och regionala myndigheters arbete för de globala hållbarhetsmålen
I november presenterade UCLG den så kallade GOLD V-rapporten, en världsomspännande överblick av städer, kommuner och regioners arbete med de globala hållbarhetsmålen. Rapporten är resultatet ett omfattande samarbete mellan experter, nationella förbund och nätverk såväl som lokala och regionala myndigheter från hela världen, och analyserar utvecklingen av det institutionella ramverket för städer, lokala och regionala myndigheter i varje världsregion.
GOLD V 2019 - The Localization of the Global Agendas
 
Utlysning: Kapacitetsstärkande insatser för genomförandet av Agenda 2030
Sida finansierar projekt och innovativa idéer som bidrar till stärkt institutionell kapacitet i låg- och medelinkomstländer för att uppnå Agenda 2030. Utlysningen är öppen för kommuner och regioner och sker inom ramen för Sveriges strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utlysning. Ansök senast den 28 februari 2020.
Sida efterlyser innovativa idéer för genomförande av kapacitetsutvecklingsprogram
 
Internationella utvecklingsprojekt
 
 
Lansering av serbiskt jämställdhetsnätverk
 
SKR och SKL International driver sedan flera år tillbaka ett projekt tillsammans med det serbiska kommunförbundet Standing Conference of Towns and Municipalities (SCTM). Projektet syftar till att stödja serbiska kommuner och SCTM i deras förberedelser för ett framtida EU-medlemskap, bland annat genom att ge direkt stöd till enskilda serbiska kommuner för förbättrad service inom miljö, beredskap och jämställdhet.

Som ett led i detta arbete lanserades Gender Champion Network, ett nätverk för personer med politiska uppdrag på strategiska och inflytelserika positioner. Under kommande år kommer nätverket GCN få fortsatt teoretiskt och praktiskt stöd från SKR, SKL International och SCTM. Medlemmarna kommer också att få individuell coachning med målsättningen att skapa en stark och uthållig röst för förbättrad jämställdhet i Serbien.
Launch of Serbian Gender Champion Network in Stockholm
 
Hur kan en stad bli mer inkluderande?
 
Den frågan har ett antal forskare från Sverige, Ryssland, Danmark och Irland sökt svar på inom ramen för ICLD:s program "Rysk-svensk intensifierad samverkan". Detta har resulterat i en kortfilm som kan användas som ett verktyg för att undersöka om allmänna platser och byggnader är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.
Toolbox för mer inkluderande städer
 
Kommande kurser och konferenser
 
 
World Urban Forum i Abu Dhabi
Den 8 -13 februari 2020 anordnar UN Habitat för tionde gången World Urban Forum (WUF) – världens största konferens för hållbar stadsutveckling. Temat för WUF10 är ”Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation” och konferensen utgör ett viktigt forum för att diskutera frågor som rör urbanisering, stadsplanering, bostadsfrågor, klimat, politik, ekonomi och inte minst städers möjligheter att bidra till en hållbar urban utveckling. Aktuellt är även implementeringen av Agenda 2030 och den Nya urbana agendan (NUA).
 
Planerar din kommun att delta vid WUF10 i Abu Dhabi i februari 2020?
Hör gärna av er till SKR:s Internationella sektion!
 
CEMR kongress i Insbruck, 6-8 maj 2020
Var fjärde år anordnas Council of European Municipalities and Regions (CEMR) kongress. Denna gång i Insbruck, 6-8 maj 2020, på temat “Local action. Global shift. Living the Sustainable Development Goals.”
Kongressen samlar representanter från städer, kommuner och regioner såväl som experter från hela Europa – ett unikt tillfälle för debatt, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Mer information och anmälan
 
Redaktör
Niklas Hellblom
niklas.hellblom@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se