Nu heter vi Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 
Kongressen beslutade den 27 november att SKL ändrar namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Beslutet om namnändringen gäller direkt och vår nya webbadress är skr.se.

Detta nyhetsbrev ges ut några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor. Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

Mysig Advent och Trevliga Helger!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 7863, ann-sofie.eriksson@skr.se
 
Digitalisering
 
 
Enskilda avlopp
Inom Smart Miljöinformation arbetar Havs- och Vattenmyndigheten med en nationell e-tjänst för fastighetsägare att ansöka om tillstånd. Ambitionen är att göra det så enkelt som möjligt att göra fullständiga ansökningar genom att erbjuda automatisk inhämtning av uppgifter som redan finns hos andra myndigheter, t.ex. avseende person- och fastighetsinformation, information om skyddade områden och automatisk beräkning av grundvattennivåer. Tanken är att e-tjänsten ska effektivisera prövningen hos kommunerna.
 
Medelstora förbränningsanläggningar
Naturvårdsverket har inom Smart Miljöinformation påbörjat ett omtag kring den nationella e-tjänsten för underrättelse av medelstora förbränningsanläggningar som lanserades strax före jul 2018. Omtaget omfattar både en verksamhetsanalys och en juridisk utredning. För det här arbetet söker Naturvårdsverket representanter från flera tillsynsmyndigheter för att delta i arbetsmöten avseende behovsanalys och kravinsamling, framtagande av lösningsförslag samt framtida förvaltning. Hör av dig till undertecknad om du är intresserad av att delta i diskussionerna.

Kontakt: Maja Högvik, tfn 08-452 7671, maja.hogvik@skr.se
 
 
Energi och klimat
 
 
Klimatberäkningar
Att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser är viktigt för att kunna identifiera effektiva insatser för minskad klimatpåverkan. Inom ramen för Öppna jämförelser miljöarbetet i regionerna har SKR kartlagt och tagit fram stöd till regioner och kommuner för att räkna på och redovisa sina utsläpp i klimatbokslut.
Mer information finns här
 
Hållbarhet
 
 
Agenda 2030 Glokala Sverige
2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKR ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. År 2019 är 81 kommuner och 15 regioner med i projektet. Från år 2020 kommer ytterligare cirka 50 kommuner och regioner att vara med.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skr.se
 
Praktiskt arbete med Agenda 2030
Flera kommuner och regioner bedriver ett systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Det råder dock olika förutsättningar, behov och möjligheter i olika delar av landet vilket präglar de olika sätt arbetet bedrivs på. En kunskaps- och erfarenhetsbas har därför upparbetats i kommuner och regioner.
Se en sammanställning om arbetet i kommuner
 
Initiativ 2022
2022 Initiative Foundation arbetar för att arbetet med att implementera Agenda 2030 ska accelerera för att målen ska klaras till 2030. Det är angeläget att skapa mötesplatser för detta redan under 2022.
2022 Initiative Foundation
 
Hållbara livsstilar, Göteborg – Forum för miljösmart konsumtion
Göteborgs stad har arbetat med ett projekt om hållbara livsstilar. Projektet har också tagit fram material om hur uppföljning och utvärdering av livsstilsförändringar kan göras. Se mer på Konsumentverkets webbplats Forum för klimatsmart konsumtion.
Forum för klimatsmart konsumtion
 
European green deal
I slutet av 2019 ska Kommissionen presentera en europeisk grön giv med målet att Europa till år 2050 ska bli den första klimatneutrala världsdelen. Given omfattar även en strategi för biologisk mångfald för 2030, en framtid utan föroreningar för luft, vatten och kemikalier samt en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, där Europa ska leda utvecklingen när det gäller frågan om engångsplaster och mikroplaster. En annan pelare i den gröna given är strategin för en hållbar livsmedelspolitik från jord till bord, vilken sannolikt kommer att adressera såväl matsvinn och användandet av bekämpningsmedel som ökad information och märkning till konsumenter.
 
Ett klimatneutralt EU 2050 – en prioriterad EU-fråga för SKR
EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 ska förankras genom en europeisk klimatlag. Kommissionen vill höja målet för minskade utsläpp till 50 procent år 2030. Arbetet omfattar även minskat avtryck från transportsektorn, koldioxidskatt vid EU:s gränser, översyn av energiskattedirektivet, genomförande av lagstiftning såsom utsläppshandel (ETS), bördefördelning och markanvändning (LULUCF) samt en europeisk klimatpakt. Den senare är ett initiativ för att engagera och skapa åtaganden från samhällets aktörer, däribland kommuner och regioner, industrin, skolor och det civila samhället. Investeringar ska öka genom den nya Sustainable Europe Investment Plan.

Klimatarbetet i svenska kommuner och regioner berörs i hög grad av EU:s politik, både av stödjande ambitioner och styrmedel och problematisk detaljstyrning. Exempel på det senare är skattebestämmelser, administrativa krav och nationella tak för grödebaserade biodrivmedel som etanol och biodiesel från raps. Krav på individuell mätning och debitering av värme ska införas för svenska flerbostadshus med hög energiförbrukning, trots att de flesta svenska bedömare är eniga om att det kommer att innebära ökad energianvändning och risk för energifattigdom. Kommissionens detaljregler kring energikrav på byggnader medför också att förnybar energi på plats och värmepumpar premieras framför fjärrvärme. Därtill pågår EU-arbete med kriterier (taxonomi) kring hållbara investeringar som kommer att definiera vad som anses hållbart. I arbetet finns flera problematiska förslag för användning av och investeringar i biodrivmedel, bioenergi, fjärrvärme, kraftvärme och energiutvinning ur avfall.

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skr.se
 
Europas miljö 2020 enligt EEA
Europa står inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad omfattning och betydelse, och Europas länder behöver omedelbart ändra kurs mot ett hållbart samhälle. Det är budskapet i Europeiska miljöbyråns nya rapport om miljötillståndet i Europa, SOER2020. Rapporten riktar sig till europeiska och nationella beslutsfattare och till intresserad allmänhet.
Rapporten finns hos Europeiska miljöbyrån
 
Öppna jämförelser Miljöarbetet i regionerna 2019
Regionernas miljöarbete visar flera positiva resultat från tio år med uppföljning: Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat till 90 procent, energianvändningen per lokalyta har minskat med 12 procent, klimatutsläppen från medicinska gaser har halverats, antibiotikaförskrivningen har minskat med en fjärdedel och ekologiska livsmedel har ökat till 43 procent. För avfall är trenden ökande men osäker. Årets rapport har en temadel om regionernas klimatredovisningar.
Mer info och länk till rapporten
 
Taxefrågor
 
 
Utvärdering av webbinarier om behovsstyrd taxa
Vi har under hösten genomfört fem webbsända föreläsningar om den behovsstyrda taxan. Vi utvärderar nu hur denna informationskanal fungerat för er och om det har uppfyllt era behov. Så om du har deltagit, ta chansen och ge oss feedback! Utvärderingen är anonym och kommer i din mejlkorg.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skr.se
Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skr.se
 
Tillsyn
 
 
En strategi för tillsyn inom miljöbalken
Naturvårdsverket leder ett strategiskt utvecklingsarbete inom tillsynen tillsammans med andra centrala myndigheter inom miljöbalksområdet. Under 2020 inleds framtagande av en gemensam strategi för tillsynen inom miljöbalken och dessutom kommer ett antal andra aktiviteter att dra igång. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt så behövs input från kommunal tillsyn. SKR kommer att behöva hjälp av kommuner som är intresserade att deltaga i utvecklingen av tillsynsvägledning och uppföljning inom miljöbalken. Det är en fördel om ni har kunskap om SKR:s modell för behovsutredningar och hur en tillsynsplan kan koppla till nationella fokusområden. SKR kommer att under 2020 informera mer om respektive uppdrag men vi vill redan nu flagga för behovet så att intresserade kan bevaka våra nyhetsbrev och vår hemsida.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skr.se
 
Tillsynsdagarna 2020-succén fortsätter
SKR har för avsikt att hålla konferensen ”Tillsynsdagarna - SKR:s mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll” även nästa år. Preliminärt kommer det att ske i november 2020, håll utkik efter datumet i nästa nyhetsbrev! De flesta av årets deltagare har i utvärderingen angett att de var mycket nöjda med årets konferens och i omdömena står bland annat att läsa att den var ” bra och informationsspäckad”, ”effektiv, givande och gav inblick i flera olika områden”. Dokumentationen finns här

Kontakt: Maja Högvik, tfn 08 452 7671, maja.hogvik@skr.se
Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skr.se
 
 
Vatten
 
 
EU:s vattendirektiv
Den 19 november träffade SKR, Svenskt Vatten, Svenskt Näringsliv och Energiföretagen Sverige tre av de svenska Europaparlamentarikerna i miljöutskottet (ENVI), Fredrick Federley (c), Jessica Polfjärd (m) och Pär Holmgren (mp), för att diskutera EU:s vattenpolitik. Syftet med lunchen var att berätta om hur ramdirektivet för vatten och avloppsdirektivet bör revideras för att skydda Europas vatten i ett förändrat klimat men samtidigt fungera väl för samhället. Det blev bra diskussioner och parlamentarikerna förstod hur direktiven påverkar våra respektive sektorer.

EU-kommissionen utvärderar just nu direktiven och förväntas lämna besked om huruvida direktiven ska revideras eller inte i början av 2020. För SKR är detta en prioriterad EU-fråga, där vi arbetar för ambitiösa regelverk utan detaljstyrning, med fokus på uppströmsarbete samt utvecklade undantagsmöjligheter för samhällsviktiga verksamheter med högsta möjliga miljöskydd.

Kontakt: Maja Högvik, tfn 08-452 7671, maja.hogvik@skr.se
 
 
Konferenser och seminarier
 
 
Taxekonferens om tillsynsplanering, ”Fundera, planera, agera” 19 mars 2020
Boka torsdag 19 mars redan nu, för en heldag om hur man planerar tillsyn. Hur går man från planering till handling, så man hinner med allt man planerar? Hur omsätter man taxans uträknade tillsynstid från teori till praktik? Välkommen till SKR i Stockholm, det kommer även webbsändas.
Mer information och anmälan
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnadsnämnder 23-24 mars 2020 i Stockholm
Boka in dessa dagar. Vi kommer inom kort komma ut med en flyer och därefter ett översiktligt program. Varmt välkomna till Stockholm dessa dagar.
Mer information och anmälan
Miljömålsdagarna 6-7 maj i Nyköping – Tema livsmedel
Miljömålsdagarna ordnas i Nyköping med bland annat Nyköpings kommun som medarrangör tillsammans med bland andra Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
Läs mer om miljömålen här
Nätverkskonferens för miljöstrateger 14-15 september 2020
Boka in 14-15 september lunch-till-lunch på SKR. Program och anmälan kommer. Tema är miljöstrategens roll och tvärsektoriellt arbete i kommunen, samt aktuella frågor och verktyg.
Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skr.se eller Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skr.se
 
 
Dokumentation
 
 
Tillsynsdagarna 2019 – SKR:s mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll
SKR:s tillsynsdagar för de kommunala miljökontoren gick av stapeln 20-21 november i Stockholm med fokus på en rad aktuella teman och frågeställningar.
Dokumentationen finns här
Låt staden grönska! Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer, Nationell konferens 5-6 december i Stockholm
Senast 2025 ska, enligt ett av etappmålen under God bebyggd miljö, en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. SKR var medarrangör på konferensen som Boverket arrangerade tillsammans med bland andra Naturvårdsverket.
Se Boverkets hemsida
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se