Branschdagarna 2020 – Program publicerat och anmälningslänk öppen
 
SKR:s årliga mötesplats för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet inklusive fastighetsbolag anordnas den 24–25 mars 2020 i Stockholm.

”Early bird” erbjudande 4 900 kronor exklusive moms för medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor respektive 6900 kr exklusive moms för icke medlemmar i FoU-fonden fram till 19 december 2019. Begränsat antal platser. Kostnad för eventuell hotellövernattning tillkommer.

2020 års konferens består av gemensamma föreläsningar och parallella spår. Du kan anpassa ditt deltagande och fördjupa din kunskap och ditt nätverkande efter dina behov. I år kommer vi att ägna extra tid åt att tillsammans diskutera och påverka den framtida inriktningen för SKR:s FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Vi introducerar även ett nytt fastighetschefsnätverk.
Mer info och anmälan
 
Avslutat FoU-projekt - Äga eller hyra verksamhetslokaler
 
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat skriften Äga eller hyra verksamhetslokaler. Skriften syftar till att identifiera och analysera olika typer av finansieringsformer samt att resonera kring hur de framtida investeringarna kan finansieras. Syftet är även att skriften ska kunna utgöra ett diskussionsunderlag internt inom kommunen.

Kommuner behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhetslokaler, eller snarare ta ställning till vilken mix av olika finansieringsalternativ som behövs, för att möta behovet av exempelvis nya förskolor, skolor och särskilda boenden samt för att finansiera reinvesteringar i befintliga åldrande verksamhetslokaler.

Skriften kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik och kommer inom kort att kunna beställas som tryckt rapport. Frågor om skriften kan ställas till Helén Örtegren inom fastighetsgruppen.
Äga eller hyra verksamhetslokaler i SKR:s webbutik
 
Pågående FoU-projekt
 
 
Beslut av Fastighetsrådets styrelse inför 2020
Fastighetsrådets styrelse, dvs. styrelsen för SKR:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor, tog under årets sista styrelsemöte den 28 november 2019 beslut om följande nya/utökade FoU-projekt under 2020:

• ”Regionernas kunskapsnav” på www.offentligafastigheter.se – se notis nedan för mer information.
• Utökning av pågående FoU-projekt ”Hyresvärdsupphandling – stöddokument” till att även omfatta byggentreprenad på annans mark. Projektet samfinansieras av SKR:s två FoU-fonder för regionernas respektive kommunernas fastighetsfrågor. Projektet kommer att slutredovisas i juni 2020.
• Chalmers Centrum för vårdens arkitektur kommer tillsammans med Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet att göra en pilotstudie om hur omställningen till Nära vård - från större akutsjukhus till vård närmre patienterna på närsjukhus, specialistsjukhus, inom primärvården och i patienternas hem - kommer att påverka behovet och utformning av de fysiska miljöerna. Projektet kommer att slutredovisas under våren 2021.
• ”Säkerhet och trygghet på sjukhus”. Projektet kommer att påbörjas under hösten 2020 och vi räknar med att slutredovisa projektet under hösten 2021.

Sedan tidigare finns beslut om att slutföra följande av Fastighetsrådets FoU-projekt:

• ”Regionernas investeringar i sjukhusbyggnader”. Rapporten kommer att publiceras under våren 2020.
• Pilotstudie genomförd av Chalmers Centrum för vårdens arkitektur och Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet ”E-hälsa – Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?” Rapporten kommer att publiceras i maj 2020.
• ”Uppdatering av gränsdragningslistor”. Projektet samfinansieras av SKL:s två FoU-fonder för regionernas respektive kommunernas fastighetsfrågor.

Helén Örtegren inom fastighetsgruppen är ansvarig för Fastighetsrådet, dvs. SKR:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor.

Samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter
 
Regionernas kunskapsnav på www.offentligafastigheter.se
Under hösten 2019 har ett pilotprojekt genomförts för att se hur ett kunskapsnav för regionernas fastighetsfrågor kan utvecklas på www.offentligafastigheter.se. Projektet har nu utvärderats och beslut fattats om att fortsätta arbetet med att lägga in länkar till information och exempel från regionerna för att på så sätt underlätta erfarenhetsutbytet mellan regionerna.

Saija Thacker inom fastighetsgruppen ansvarar för arbetet.
 
Mer från SKR
 
 
Klimatberäkningar, stöd för minskade utsläpp
Att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser är viktigt för att kunna identifiera effektiva insatser för minskad klimatpåverkan. SKR ger kommuner och regioner samlat stöd för att räkna på och redovisa sina utsläpp i klimatbokslut.
Läs mer om klimatberäkningar på SKR:s webbplats
Läs mer om klimatberäkningar för byggande
 
Byggkostnader för bostäder – en analys
Det är många faktorer som påverkar kostnaderna för att bygga bostäder. SKR har analyserat några av dessa.
Läs mer på SKR:s webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Efterlysning från Svensk Byggtjänst – Pilotkommun till AMA Funktion
Svensk Byggtjänst arbetar med att ta fram nya AMA Funktion med inriktning på funktionskrav för upphandling av totalentreprenader. De söker nu kommuner som är i färd med att upphandla förskola, särskilt boende för äldre eller bostadshus på totalentreprenad. Dessa kommuner skulle kunna ingå i arbetet som piloter för att ta fram AMA Funktion.

Kontakta Julie Gunnarsson, julie.gunnarsson@byggtjanst.se, på Svensk Byggtjänst för mer information och för intresseanmälan.
 
Upphandling: Dialog mellan offentliga beställare och potentiella leverantörer i tidiga skeden
Magnus Anclair på Forum Bygga Skola har intervjuat Erika Hanses på Upphandlingsmyndigheten om myter och vinster kring dialog i tidiga skeden och möjligheter med bland annat funktionsupphandling i skolbyggnadsprojektet.
Se den filmade intervjun på Forum Bygga Skolas webbsida
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se