Vecka 48, 2019
 
 
Nyheter från SKR
 
 
Kongressbeslut: SKL är nu SKR
 
Kongressen har nu fattat beslutet om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med nu ändrar sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Ändrar organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt
 
Bra med skärpta krav för alternativ vård och medicin
 
Det är bra att stärka patientsäkerheten för människor som söker behandling hos utövare av komplementär och alternativ medicin (KAM). Två betänkanden från en utredning, som båda handlar om komplementär och alternativ medicin (KAM), har behandlats av SKR:s styrelse.
Det behövs en bättre reglering av branschen

 
90 % av kommunerna vill samverka om kunskapsstyrning
 
En stor majoritet av kommunerna har antagit SKR:s rekommendation att gemensamt finansiera socialtjänstens kunskapsstyrning. Det är en enorm kraft i det. Hela 260 av 290 kommuner har tackat ja till den rekommendation SKR:s styrelse beslutade om i december förra året. Då gick vi ut med en förfrågan till kommunerna att gemensamt gå in och finansiera flera viktiga brukarundersökningar, de kvalitetsregister socialtjänsten använder samt det stöd och den nationella samordning kring kunskapsstyrningen som SKR ger. Detta är tjänster och stöd som riskerade att försvinna, eftersom de sedan 2016 inte längre finansieras genom statens överenskommelser med SKR.
Vi behöver sitt svar före 15 december - Marie Forslund på Socialtjänstbloggen

 
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård
 
Sveriges regioner, med stöd av SKR, etablerar ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården.
Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte

Öppet forum, erfarenhetsutbyte om kunskapsstyrning

 
Webbsändning: Ägar- och ledningsprövning av huvudmän för fristående förskolor
 
Med anledning av skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar hos fristående huvudmän anordnar SKR en webbsändning om hur kommunernas prövning avseende huvudmän för fristående förskolor kan gå till.
 
 
SKR Kurs och konferens
 
 
Informationsmöte Säker digital kommunikation
 
Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av erfarenheterna från årets pilotverksamhet och vägen framåt 2020 för projektet Säker digital kommunikation. Projektet har som mål att etablera en standard för säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligt uppdrag.
Välkommen 11 december i Stockholm

Upphandling i samverkan
 
Välkomna till en konferens om ideella aktörers roll i upphandlingsprocesser. Vilka hinder finns för civilsamhällesaktörer att delta i offentliga upphandlingar? Hur relaterar upphandling och IOP till varandra? Arrangemanget är en avslutningskonferens för ett lärnätverk om upphandlingsfrågor där SKR deltagit tillsammans med civilsamhällets aktörer. NOD och Upphandlingsmyndigheten är arrangörer av konferensen.
Välkommen 12 december i Stockholm

Cirkulära krav i offentlig upphandling
 
Delegationen för cirkulär ekonomi, SKR och Upphandlingsmyndigheten bjuder gemensamt in till ett seminarium om cirkulär ekonomi och offentlig upphandling. Seminariet vänder sig främst till dig som arbetar som upphandlare, inköpare, inköpsansvarig, miljöstrateg eller har en annan funktion som kopplar till offentlig upphandling.
Webbsändning från seminariet
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
 
Ta tillvara företagens innovationskraft i offentlig upphandling
Sverige står inför en mängd samhällsutmaningar och många av dem är akuta att hantera redan idag. Vi måste arbeta aktivt för att leva upp till målen i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen samtidigt som det ställs höga krav på offentlig verksamhet att möta ökade krav på välfärdstjänster och investeringar i infrastruktur.
Offentlig upphandling är ett av de verktyg som behövs för att klara av utmaningarna - Upphandlingsmyndigheten
 
Stärkt stöd om upphandling till samhällsviktig verksamhet
Efter den senaste tidens uteblivna leveranser av sjukvårdsmateriel arbetar regeringen för att förhindra störningar i samhällsviktig verksamhet på grund av brister i inköpsarbetet. Därför har Upphandlingsmyndigheten fått i uppdrag att ge förstärkt stöd på detta område.
Goda exempel på metoder och strategier för att trygga leveranssäkerheten
 
Forskningsrapport om korruptionsdomar och offentlig upphandling
Att korruption, utöver att snedvrida konkurrensen, skadar allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen är uppenbart. Det är därför en viktig uppgift att genom olika insatser förebygga och motverka korruption i alla dess former det framgår i en ny forskningsrapport.
Resultatet av en undersökning av domar där korruption har förekommit i samband med offentlig upphandling - Konkurrensverket
 
Uppdrag om påverkan av ökad användning av välfärdsteknik
Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att kartlägga och analysera vilka effekter välfärdstekniska lösningar har för den enskilde och för dem som arbetar inom omsorgen. Myndigheten ska också analysera hur välfärdstekniska lösningar påverkar kostnader och effektiviteten i omsorgen.
Kunskap om personer med funktionsnedsättning i relation till välfärdsteknik
 
Ja till nytt vårdval i Stockholm
Regionpolitikerna i Stockholm har sagt ja till att införa vårdval inom reumatikervården, trots starka protester från yrkesverksamma och patientorganisationer.
Ska bli en mer heltäckande vård för länets reumatiker - Dagens Arena
 
Pedagogisk personal i fristående verksamheter i 90 procent av Sveriges kommuner
I 31 st, av landets kommuner, dvs endast 10 procent, är all pedagogisk personal anställd i offentligt driven verksamhet. Den pedagogiska personalen inom privat sektor utgör ca 55 000 av totalt 327 000 personer i hela landet. Friskolornas riksförbund presenterar nu ”Kommunkartan” för 2019 där du kan se friskolornas representation i varje kommun.
Kommunkartan för 2019 - Friskolornas Riksförbund
 
Nytt webbstöd om statsstöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
Upphandlingsmyndigheten bygger ut informationen om statsstödsreglerna med webbstöd om statsstödsregler som kan användas när kommuner och regioner finansierar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster som riktar sig till medborgarna och som marknaden inte skulle erbjuda utan offentlig finansiering.
Även finansieringen av verksamhet som en kommun eller region bedriver i egen regi kan omfattas av statsstödsreglerna
 
Nu lanseras ett inköpsstöd för att vässa skolans IT-beställarkompetens
Skolans digitala ekosystem är komplext och ställer stora krav på huvudmännens beställarkompetens, liksom på leverantörskompetens.
Samarbete centralt kring upphandling och it-standarder i skola - IT-pedagogen
 
Aktuell debatt
 
 
"Är Sverige på väg att missa e-hälsotåget?"
Införandet av nya digitala teknologier inom hälso- och sjukvården framhålls ofta som lösningen på många av de utmaningar som vården står inför. Men förhoppningarna är orealistiska och bygger på felaktiga premisser och bristande förståelse för vården och dess förutsättningar.
Digitaliering är inte en lösning på ett enskilt problem - Debattartikel från Nationalekonomiska föreningens Ekonomisk debatt
 
"Hälsoval för tandvård ger en mer jämlik vård"
Hälsovalet för tandvården skulle innebära en utökad möjlighet för vårdnadshavare och unga att själva välja vilken tandläkare man vill besöka. Samtidigt skulle det ge betydligt bättre förutsättningar för regionen att ställa krav, få insyn och följa upp verksamheterna på ett mer tillfredsställande och kvalitetssäkrande sätt.
Utökad möjlighet att själv välja vilken tandläkare man vill besöka - Debattartikel från Norran
 
"Regeringen förstärker skillnader mellan skolor"
Regeringen dubblerar det orättvisa statsbidraget till lärarassistenter och lägger pengar på ett likvärdighetsprogram som ökar skillnaderna mellan skolor. Budgeten för 2020 måste göras om för att inte bryta mot januariöverenskommelsens skrivelse om likvärdighet inom välfärden.
Likvärdighetsbidraget fortsätter också att rullas ut - debattartikel från Friskolornas Riskförbund