Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om slutfört FoU-projekt, kommande FoU-projekt kommande arrangemang, inspiration från medlemmar samt några axplock från omvärlden.
 
 
SKL är nu SKR
 
Kongressen har fattat beslut om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med den 27 november 2019 ändrar sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Redan i januari 2019 ändrade de sista landstingen sina namn till regioner, eftersom de också fick ansvar för den regionala utvecklingen. Det är nu dags att kommuner och regioners medlemsorganisation följer efter och tar bort ”landsting” och ändrar till regioner.

Läs mer om namnbytet
 
 
Arrangemang och utbildning
 
Branschdagarna 2020
 
Under konferensen Branschdagarna den 24-25 mars 2019 i Stockholm får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter, ta del av aktuella frågeställningar och intressanta exempel från omvärlden.

2020 års konferens består av gemensamma föreläsningar och parallella spår. Du kan anpassa ditt deltagande och fördjupa din kunskap och ditt nätverkande efter dina behov. I år kommer vi även att ägna tid åt att tillsammans diskutera och påverka den framtida inriktningen för SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Det är en exklusiv mötesplats är för dig som arbetar i en kommun (inklusive kommunens fastighetsbolag) som är medlem i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Anmäl dig här
 
Informationsmöte Säker digital kommunikation
 
Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av erfarenheterna från årets pilotverksamhet och vägen framåt 2020 för projektet Säker digital kommunikation. Projektet har som mål att etablera en standard för säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligt uppdrag.

Välkommen 11 december i Stockholm
 
Om kunskapsbaserad vårdarkitektur under Kvalitetsmässan 2019
 
Tack till Göran Lindahl (Chalmers Centrum för vårdens arkitektur), Helle Wijk (Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet) och Petter Bengtsson (Zynka BIM) för er medverkan under Kvalitetsmässan och tack till er i publiken som tog del av passet!

Vi fick ta del av aktuella och pågående forskningsprojekt kring vårdens fysiska miljöer. Vi diskuterade också möjligheterna med att stödja utvecklingen av ny kunskap med ny teknik, såsom digitala tvillingar där kopior i datormiljö av verkliga eller planerade vårdmiljöer används.

Presentationsbilder kan laddas ner från Kvalitetsmässans dokumentationsportal
 
 
Avslutade FoU-projekt
 
Publicerad rapport: Nationellt centrum för lärmiljöer – genomförd förstudie 2019
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser ett angeläget behov av ett nationellt centrum för lärmiljöer, där berörda statliga myndigheter, kommunala och enskilda huvudmän, fackliga organisationer, intresseorganisationer och forskare tillsammans med konsult-, bygg-, fastighets- och inredningsbranscherna utbyter erfarenheter och utvecklar framtidens lärmiljöer – i såväl befintliga som nya byggnader. Det är väsentligt att planering, byggande och användning av lärmiljöer sker kunskapsbaserat. Det finns därmed ett lika angeläget behov av ett akademiskt tvärvetenskapligt kunskapsnav för lärmiljöer och mer praktiknära forskning kring lärmiljöer för att stödja och följa upp utvecklingsarbetet. SKR har genomfört en förstudie om behovet om ett nationellt centrum för lärmiljöer och ett akademiskt kunskapsnav för lärmiljöer under 2019. Förstudien har finansierats av SKR och SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Rapporten om förstudien kan läsas och laddas ner i SKR:s webbutik
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Kommunernas lokalförsörjningsprocess – lärande exempel och styrgruppsdeltagare sökes
 
Helén Örtegren inom SKR:s fastighetsgrupp kommer att vara utredare och skribent för projektet Lokalförsörjningsprocesser finansierat av SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor under februari-juni 2020.

Hur fungerar lokalförsörjningsprocessen i er kommun? Era processer och dokument för lokalförsörjningsarbetet är av intresse för kollegor runt om i landet att ta del av. Det finns någon enstaka plats kvar i styrgruppen för projektet. Styrgruppen kommer att ha två fysiska möten i Stockholm och ett möte via Skype under våren 2020.

Kontakta Helén via e-post helen.ortegren@skr.se om ni har material från er kommun som skulle kunna vara av intresse för andra kommuner att ta del av och/eller om du vill anmäla ditt intresse att ingå i styrgruppen för projektet.
 
 
Inspiration från medlemmar
 
Vårdbyggnadspriset 2019 – Grattis till Örebro kommun och Hälsostaden Ängelholm!
 
Föreningen Forum Vårdbyggnad har utsett Trädgårdarna vård- och omsorgsboende inom Örebro kommun till vinnare av Vårdbyggnadspriset 2019 i kategorin mindre ombyggnad/litet projekt.

Forum Vårdbyggnad har utsett Hälsostaden byggnad 71 i Ängelholm till vinnare av Vårdbyggnadspriset 2019 i kategorin nybyggnad/större ombyggnad. Hälsostaden Ängelholm AB är ett joint venture mellan Region Skåne, Peab Sverige AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Läs mer om vinnarna av Vårdbyggnadspriset 2019 på Forum Vårdbyggnads webbplats

Läs mer om Trädgårdarna vård- och omsorgsboende på Örebro kommuns webbplats

Läs mer på webbplatsen för Hälsostaden Ängelholm
 
 
Mer information från SKR
 
Vägledning för molntjänster
 
Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.

Läs mer här
 
Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2019
 
Regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden, visar en ny rapport. Se och jämför resultaten för regionerna för sex indikatorer som speglar bredden i deras miljöarbete. För varje indikator presenteras trend, resultat, åtgärder och framgångsfaktorer.

Läs mer om resultatet här

Hela rapporten hittar du här
 
Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling – LOU
 
SKR Kommentus har tagit fram en webbutbildning för offentlig upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. Utbildningen ger en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling.

Du hittar webbkursen här
 
Kommande DIS Solcellssystem
 
Inom SKR Kommentus Inköpscentral pågår upphandling av Dynamiskt inköpssystem, DIS, avseende solcellssystem. Upphandlingsunderlaget har nu gått ut på extern remiss och finns tillgängligt i TendSign. Sista dag att inkomma med synpunkter är den 29 november 2019.

Syftet med den externa remissen är att förankra det underlag som Inköpscentralen avser annonsera och säkerställa att det uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Inom samarbetet Offentliga fastigheter har även rapporten Solceller med tre tillhörande filmer tagits fram. Materialet presenterar exempel och erfarenheter från genomförda solcellsprojekt.

Tendsign

Du hittar rapporten och filmerna här

Kommande ramavtal för fordonshinder
 
SKR Kommentus Inköpscentral förbereder ramavtalsupphandling av fordonshinder. Upphandlingsunderlaget har gått ut på extern remiss och finns tillgängligt i TendSign. Sista dag att inkomma med synpunkter i TendSign är 2019-11-26. Annonsering planeras göras i januari 2020.

TendSign

Läs mer om upphandlingen här

SKR har även tagit fram skriften Skydd mot fordonsattacker vars syfte är att ge ansvariga för utformning och förvaltning av offentliga utrymmen och byggnader stöd och kunskap i överväganden och beslut rörande skydd mot fordonsattacker.

Du hittar skriften Skydd mot fordonsattacker här
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Anmälan öppen för Chalmers vidareutbildningskurs Vårdens lokaler
 
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur i samarbete med föreningen Forum Vårdbyggnad och Program för teknisk standard (PTS Forum) arrangerar vidareutbildningskursen Vårdens lokaler om 7,5 högskolepoäng under våren 2020. Begränsat antal platser.

Sista dag för anmälan: 20 december 2019.

Mer information om kursen Vårdens lokaler
 
Regeringsuppdrag till fyra länsstyrelser att analysera elförsörjningen
 
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län har fått i uppdrag att, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i respektive region. Syftet är att finna möjligheter till bättre samordning mellan regionala och lokala aktörer som kan bidra till en mer effektiv nätförsörjning.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats
 
Ny webbutbildning om totalförsvaret
 
MSB har tagit fram en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Webbutbildningen vänder sig till medarbetare inom organisationer med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen men kan också genomföras av alla som är intresserade.

Läs mer på MSB:s webbplats
 
Inbjudan till Högskolan i Gävles projekt om flexibelt arbete
 
Flexibelt arbete? Möjlighet och utmaning. Att jobba på distans eller att ha flexibla arbetstider. Att ha en tillfällig anställning eller en bemanningsanställning. Hur påverkar detta de anställdas hälsa och är det bra för organisationers hållbarhet? Vad betyder det för arbetsvillkor och arbetsmiljö? Och vilka nya krav ställs på arbetsgivaren och chefsskapet? Behöver nya arbetssätt och policyer utvecklas?

Vid Högskolan i Gävle kommer en forskargrupp att undersöka dessa frågor. Just nu rekryteras
organisationer som vill vara med i forskningsprogrammet. Forskningen finansieras av ett
programanslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Vid intresse att delta eller att få mer information kontakta Gunnar Bergström, professor och programansvarig, gunnar.bergstrom@hig.se eller David Hallman, docent, david.hallman@hig.se

Läs mer om projektet och inbjudan till medverkan
 
 
Offentliga fastigheters webbplats
 
 
 
SKR:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skr.se