Nyhetsbrev
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Workshop - Att stärka samverkan med hjälp av överenskommelser och SIP
 
Den 2 december bjuder SKL in till en workshop för erfarenhetsutbyte kring samverkansöverenskommelser. Under dagen presenteras en analys av de insamlade överenskommelserna samt en presentation av de preliminära resultaten inom kartläggningen av SIP.

Om du har frågor om workshopen, eller vill veta mer om SIP, ta gärna kontakt med Karin Lindström.  
Webbsändning - Kraftsamling för psykisk hälsa
 
Den 4 december presenterar Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, resultatet från initiativet med Kraftsamlingen som hittills pågått under hösten 2019, samt planerade aktiviteter för 2020.

Ta del av webbsändningen här.
Första Linjekonferensen - Att rusta barn, familjer och oss själva
 
Uppdrag Psykisk Hälsa anordnar en konferens om Första Linjen för barn och unga den 5 december. Syftet med konferensen är att dela perspektiv och kunskap om arbetssätt och insatser på Första Linjen. Föreläsningar och seminarier spelas in och kommer vara möjliga att se i efterhand på vår hemsida
Webbsändning om överenskommelsen, Psykisk hälsa
 
Schizofreni blir ett standardiserat vårdförlopp
 
Arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp (SVF) pågår för fullt. Under våren 2020 kommer minst fem SVF att implementeras i vården, där ett av dem kommer vara schizofreni. Nationellt programområde Psykisk Hälsa ansvarar för SVF schizofreni och arbetet utförs av en nationell arbetsgrupp bestående av olika kompetenser. Syftet är att få en mer jämlik och evidensbaserad vård och ett stöd för alla med psykos, schizofreni och liknande tillstånd.
– Under hösten fokuserar vi på förstagångsinsjuknade i psykos. Psykos är en skrämmande och omvälvande upplevelse, både för individen och de närstående. Förstagångsinsjuknandet sker ofta tidigt i livet och utan rätt vård och stödinsatser finns risk för omfattande problem och utanförskap under en stor del av livet. Förloppet gör det tydligt hur flera verksamheter snabbt behöver ge ett samordnat omhändertagande till personen och dess närstående vid välgrundad misstänkte om psykos. Med det här vårdförloppet vill vi tydliggöra för verksamheter vilka åtgärder som ska erbjudas, av vem och när, säger Louise Kimby, processledare för SVF schizofreni.

Läs mer om arbetet här.
Kontaktcenter för barn och unga vid psykisk hälsa
 
Ett flertal regioner har eller kommer starta upp kontaktcenter för att ha bättre förutsättningar att erbjuda en likvärdig bedömning av barns psykiska hälsa innan man kommer till ett besök i första linjens vård eller till BUP. I kontaktcentrena kommer man använda sig av Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI) och i de flesta fall även Childrens Global Assessment Scale (CGAS), vilka är två metoder som har ett vetenskapligt stöd för att kunna bedöma symtom och kan ge stöd inför en diagnostisk screening.

Ta del av rapporten här.

Vid frågor, kontakta Anna Östbom.
Läkartidningen - Vårdsamordnare för depression