Aktuellt inom det regionala BUS-arbetet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Aktuellt inom det regionala BUS-arbetet
 
Lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 
En enkät har skickats ut till samtliga av länets barn- och ungdomsenheter inom socialtjänsten i syfte att inventera kännedom om lagstiftning, regionala riktlinjer och rutiner samt förekomst av inskrivningsmeddelanden som ska skickas vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i enlighet med lagstiftningen. En inventering har också gjorts inom hälso- och sjukvårdsverksamheter. Det har framkommit ett behov av att arbeta vidare med frågan om tillämpning av lagen inom länets barnverksamheter. Dialogmöten kommer att hållas med företrädare för social barn- och ungdomsvård under november.

Du kan ta del av regionalt material här

Vid frågor, vänligen kontakta Tina Trygg, tina.trygg@storsthlm.se
 
Framtagande av riktlinjer för Samordnad individuell plan
 
Under hösten har ett arbete påbörjats med att ta fram regionala riktlinjer för användande av Samordnad individuell plan (SIP). Det är viktigt att förväntningarna mellan BUS-aktörerna i SIP-arbetet är tydliga för att kunna möjliggöra att de barn och unga som är i behov av samordnade insatser också får det. Dialogmöten hålls med elevhälsochefer och chefer inom den sociala barn- och ungdomsvården under hösten för att inventera behov inför skrivande av kommande riktlinjer.

En dialog förs också med hälso- och sjukvårdsverksamheter i regi av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Riktlinjerna planeras gå ut på remiss till samtliga lokala BUS-grupper och därefter ska beslut tas i BUSSAM under våren 2020.

Sammanställningen av 2018 års BUS-avvikelser visade att SIP var en av de vanligaste anledningarna till rapportering, en trend som verkar hålla i sig under 2019.

Här kan du ta del av sammanställningen av 2018 års BUS-avvikelser

Vid frågor, vänligen kontakta Elin Fischer, elin.fischer@storsthlm.se
 
Överenskommelse barn som vårdas utanför det egna hemmet
 
Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Under tiden som framtagande pågår gäller befintliga samverkansrutiner vars syfte är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan berörda verksamheter i kommuner och landsting.

Ta del av de befintliga samverkansrutiner som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen

Den 15 april 2017 trädde nya lagbestämmelser i kraft. Bestämmelserna skärper kraven på huvudmännen att ta fram samverkansöverenskommelser som möjliggör att placerade barn och unga erbjuds hälso- och sjukvård i samma utsträckning som övriga barn.

Läs om de nya lagbestämmelserna här

Den 1 januari 2020 träder också nya föreskrifter och allmänna råd kring hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, i kraft.

Läs om de nya föreskrifterna och allmänna råden

Vid frågor, vänligen kontakta Elin Fischer, elin.fischer@storsthlm.se eller Margareta Cassel margareta.cassel@sll.se
 
Särskild undervisning på sjukhus
 
En uppdatering har gjorts av befintligt avtal för kostnadsfördelning mellan kommunerna. Avtalet innehåller också rutiner för kontakter. Kommunerna bedömer att avtalet fortfarande fyller sin funktion men avsnittet om rutinerna behöver anpassas till ny lagstiftning om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS (se ovan).

Ta del av avtalet för kostnadsfördelning mellan kommunerna

Vid frågor, vänligen kontakta Karin Soffiantini-Yildiz, karin.soffiantini-yildiz@storsthlm.se
 
Första linjen psykisk ohälsa
 
HSF har ett budgetuppdrag att ta fram ett förslag på en förstärkt första linje för psykisk ohälsa för alla målgrupper och åldrar. Jämlik och tillgänglig vård ska främjas. Utgångspunkten är fortsatt uppdrag till husläkarmottagningarna. En förstudie är framtagen och publicerad.

Här hittar du den framtagna förstudien

Vid frågor, vänligen kontakta Andreas Falk, andreas.falk@sll.se
 
Habiliteringsenheten skola integreras med lokala habiliteringscenter
 
Habiliteringsenheten skola integreras med tre lokala habiliteringscenter för barn från och med höstterminen 2019. Anledningen är att eleverna på skolorna lättare ska få tillgång till hela det utbud som finns på Habilitering & Hälsas lokala habiliteringscenter, exempelvis psykolog och kurator. Eleverna kommer precis som tidigare att få insatser på skolan, men medarbetarna byter arbetsplats. Samarbetet gäller barn med rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning. 
”En väg in” – en ny verksamhet under utveckling inom BUP Stockholm
 
En ny fysisk enhet kommer inom kort att startas upp i Stockholm. Enheten ”En väg in” blir då en gemensam remissingång för BUP Stockholms patienter. Verksamheten ska erbjuda rådgivning, hänvisning och triagering för barn, unga, vårdnadshavare och samverkanspartners och kommer till en början att bemannas med en enhetschef och en medicinskt ansvarig läkare. Målet med en gemensam remissingång är minskade kötider, en likvärdig vård och en likvärdig första bedömning – oavsett var i länet man bor.
 
Kartläggning av vårdkedjan för barn med ASD och ADHD
 
Sammanställning av materialet gällande kartläggningen pågår för fullt. Rapporten ska först presenteras för politiker i Region Stockholm innan den blir officiell.
 
Remissgrupper
 
Remissgrupperna är omgjorda och har startats upp, läs mer här
 
BanyanCenters avtal
 
Kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn med AST” upphör den sista december 2021. Verksamhet kommer successivt överföras till Habilitering & Hälsa. Inga nya remisser tas emot av BanyanCenter utan skickas istället till Habilitering & Hälsa.
 
Omvärldsbevakning
 
Uppdrag psykisk hälsa nationellt - SKL
 
Under hösten 2019 genomför SKL en inventering i syfte att identifiera hinder och framgångsfaktorer för SIP genom att kartlägga användning av SIP och av överenskommelser för individer med behov av samordning och integrerade verksamheter.

Här hittar du överenskommelsen kring psykisk hälsa i sin helhet
 
Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län
 
Sedan 2017 bidrar Region Stockholm och länets 26 kommuner med 4 procent av sina stimulansmedel till gemensamt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. Sedan 2018 ligger ett särskilt fokus på insatser för barn och unga. Nu finns bland annat en artikelserie med goda exempel på tidiga och förebyggande insatser till barn och unga och en forskningsöversikt om ungas skolnärvaro. RSMH har också genomfört en brukarrevision på BUP Handen.

Goda exempel på tidiga och förebyggande insatser till barn och unga

Ny forskningsöversikt om ungas skolnärvaro

Läs mer på Uppdrag psykisk hälsas hemsida

Nytt stöd i arbetet med FN:s barnkonvention
 
Regeringens har tagit fram en ny vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Läs regeringens vägledning här

Regeringen uppdrar också åt Barnombudsmannen att under perioden 2019–2020 genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Här kan du läsa mer om utbildnings- och spridningsinsatserna
 
Nästa nyhetsbrev
 
Nyhetsbrevet ges ut av BUS-sekretariatet cirka två gånger per år. Nästa nyhetsbrev kommer i mars 2020. Har du frågor eller något du tycker ska finnas med i nyhetsbrevet? Kontakta BUS-sekretariatet.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet kan du göra det på Storsthlms hemsida