Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
förbundsdirektören har ordet
Vad gör man åt grus i maskineriet?
 
Att leda en kommun är att ständigt balansera medborgarnas behov med verksamhetens utmaningar. För att lyckas måste man arbeta med kvalitet, utveckling och förnyelse.

Ett sätt är att leta efter gruset i maskineriet och se vad man kan göra åt det. Behöver kugghjulen smörjas upp, eller behöver man hitta nya och smartare sätt att arbeta?
 
Utan tvekan är digitalisering ett viktigt strategiskt verktyg för att klara det framtida kommunala uppdraget, oavsett om det handlar om att göra samma saker på ett smartare sätt eller att hitta helt nya sätt att arbeta på. På Storsthlm ser vi en ökad efterfrågan på samverkan kring digitalisering inom alla våra strategiska områden.
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör. Foto: Bengt Säll
Det handlar både om att leverera den samhällsservice som medborgarna efterfrågar, men rent krasst också om att klara grunduppdraget när ekonomin blir kärvare och tillgången till arbetskraft sinar.
 
Att arbeta framgångsrikt med digitalisering och verksamhetsutveckling kräver både benchmarking och omvärldsspaning. I våra strategiska nätverk ges möjlighet till att dela erfarenheter, både misstag och framgångar. På så vis kan kommunerna dra nytta av det andra har gjort, men också få syn på gruset i maskineriet och samverka kring möjliga lösningar framåt.

Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör
Erik slottner, trygghetsborgarråd, och Jan jönsson, socialborgarråd
Brottsförebyggande och trygghetsskapande i Stockholms stad
Erik Slottner (KD) Foto: Lieselotte van der Meijs
Jan Jönsson (L) Foto: Lieselotte van der Meijs
Trygghetsfrågorna är högt prioriterade i Stockholms stad och dessa skär rakt igenom organisationen och även mellan samhällets aktörer.

– Målet är att vi till 2025 har halverat otryggheten och fått bort stadens särskilt utsatta områden från polisens lista. Ska vi lyckas med det måste vi jobba på bred front, och samverka båda internt i staden och med andra aktörer, inte minst med polisen, säger Erik Slottner, trygghetsborgarråd (KD).

Trygghetsarbetet handlar både om att skapa trygga miljöer och platser och att arbeta långsiktigt med sociala och preventiva insatser. Staden har under hösten arbetat med att fram en strategi för det förebyggande arbetet.

– Det handlar om att ta fasta på de insatser som vi vet ger god effekt. Till exempel har vi tillsammans med Region Stockholm utarbetat ett hembesöksprogram till nyblivna föräldrar i Rinkeby, som vi nu breddar till andra områden, eftersom forskning visar att programmet ger mycket god effekt över tid, säger Jan Jönsson.

Läs intervjun med borgarråden om hur staden arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor
Social välfärd och hälsa
Kommuner i Skåne inspirerar till innovation och samverkan
 
Digitalisering och brukarinvolvering stod på agendan när Helsingborgs stad och Kommunförbundet Skåne bjöd in socialcheferna i Stockholms län till att berätta om hur de har hittat innovativa vägar framåt i sina utvecklingsarbeten och hur de ser på samverkan.
De fick bland annat se likheter och skillnader mellan hur de olika länen samverkar mellan kommunerna i socialtjänstfrågor, men också hur man samordnar samverkan med Region Skåne genom en övergripande hälso- och sjukvårdsöverenskommelse.

– Flera av ämnena som berördes under de här dagarna gav direkt input på hur socialtjänsterna i Stockholms län kan arbeta vidare med såväl länssamverkan i stort, som verksamhetsutveckling genom digitalisering och i samarbetet med Region Stockholm, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef för välfärdsutveckling på Storsthlm.

Så arbetar Helsingborgs stad med digitalisering inom socialtjänsten
utbildning och arbetsmarknad
Stockholmskommuner söker EU-medel när Arbetsförmedlingen reformeras
 
Ett femtiotal besökare från 20 kommuner, samordningsförbund och andra organisationer fyllde mobiliseringsworkshop med strukturfondspartnerskapet och ESF. Under dagens workshop med temat "Öka övergångarna till arbete" kom deltagarna med många bra idéer. 

– Det är av stor vikt att länets kommuner samhandlar i ansökandet för ESF-medel, för att kunna inkludera de som står längst bort från arbetsmarknaden, nu när Arbetsförmedlingen drar sig ifrån den lokala arenan, menar David Norman, processledare på området utbildning och arbetsmarknad och Storsthlms representant i Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp.

Nu är det hög tid att ansöka om medel. Utlysningen för Eruf är öppen fram till den 13 december och ESF kommer att öppna sin utlysning i december. 

Tre bra idéer på hur övergångarna till arbete kan öka
Social välfärd och hälsa
Specialregler för folkbokföring vid särskilt boende för äldre
 
Enligt folkbokföringslagen ska den som vistas på ett särskilt boende för äldre som huvudregel vara folkbokförd i samma kommun som boendet ligger i.
 
I folkbokföringslagen finns, sedan januari 2016, däremot ett undantag för boende på ett särskilt boende i en annan kommun än hemkommunen. Om hemkommunen beviljar särskilt boende som finns i en annan kommun behöver inte folkbokföringsadressen ändras till den kommun dit personen har flyttat.

Exempel på de specialregler som gäller för folkbokföring vid särskilt boende för äldre
Social välfärd och hälsa
Systematisk uppföljning av våld mot kvinnor
 
Det nationella projektet för utveckling av systematisk uppföljning av våld mot kvinnor väcker stort intresse bland länets kommuner. Sex av länets kommuner, två stadsdelar och en kvinnojour ansökte och blev antagna som piloter i projektet som leds av SKL och samordnas av länets utvecklingsledare.

Läs mer om länets satsning på att stärka kvinnofridsarbetet
Samhällsbyggnad och miljö
Digitalisering hjälper Örebro med stadsutveckling
 
Örebro kommun har länge arbetat med att digitalisera sin samhällsbyggnadsprocess. De har kommit långt med projektet Digital tvilling - en digital kopia av staden som bland annat kan användas för att visualisera stadsbyggnadsprojekt. De har också arbetat mycket med digitala bygglov och hur AI kan användas för att skapa bättre processer.

I oktober reste närmare 50 chefer inom kart- och mätning, GIS, samhällsbyggnad, planering och bygglov, från kommunerna i Stockholms län till Örebro, för att inspireras av deras digitala utvecklingsarbete. Till exempel besökte de Tamarinden, ett stadsbyggnadsprojekt där kommunen har använt den digitala tekniken med visualisering i 3D och i utformningen av transporter, energieffektivitet och kvartersstrukturer.

Läs mer om Örebros digitala utveckling inom samhällsbyggnadsområdet
Vinnare på kVALITETSMÄSSAN 2019
Stort grattis till Sollentuna och Lidingö!
 
Sollentuna kommun tar emot utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun av prisutdelare Veronica Magnusson
Lidingö stad tar emot utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun av prisutdelare Anders Ygeman
Sollentuna kommun tilldelas utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2019. Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av de faktorer som lyfts fram i juryns motivering. Prisutdelningen ägde rum under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan under tisdag kväll.

Även Lidingö stad tilldelas en utmärkelse, Sveriges DigitaliseringsKommun 2019, för att i ord och handling ha visat att det går att balansera effektivitet och innovation. Lidingö stad höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Så här sa kommunerna om arbetet som lett fram till vinst
gymnasieantagningen Storsthlm
Nu blir nya antagningssystemet Indra publikt
 
Den 4 november lanserades den publika delen av Indra. Nu kan elever och allmänheten gå in och ta del av utbildningsutbudet och 2020 års sökbara utbildningar vid gymnasie- och gymnasiesärskolorna.

Det pågår nu överföring och inregistrering av elevuppgifter till Indra, nästa överföring som ska göras är höstterminsbetygen från mitten av december.

Läs mer om Indras publika del
storsthlms styrelse
Sammanfattning från styrelsemötet
På styrelsemötet den 7 november godkände Storsthlms styrelse den nya serviceavgiften som innebär en sänkning av avgiftsuttaget från 0,42 till 0,40 promille. Eftersom avgiften baseras på kommunernas skatteunderlag så blir avgiften för medlemmarna relativt oförändrad från 2019. För Storsthlm innebär det att serviceavgiftsintäkterna för 2020 landar på 46,7 miljoner kronor, jämfört med 46,9 miljoner kronor föregående år.

Under mötet godkände styrelsen även tertialuppföljning 2 för 2019. Övriga frågor gällde bland annat beslut om Storsthlms samordnande roll kring länets kunskapsstyrning och ett yttrande över en regional plan för infrastruktur till Länsstyrelsen.

Läs hela sammanfattningen från styrelsemötet i november
Kalendarium
På gång i Storsthlm
15 november
15 november
20 november
22 november
22 november
22 november
22 november
26 november
26 november
27 november
29 november
29 november
29 november


Se hela kalendariet