Dialogguiden - vilket exempel vill du ha med?
Dialogguiden riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner som ska planera och genomföra medborgardialoger. Den fungerar som ett praktiskt stöd under arbetets gång, men är även tänkt att vara en inspirationskälla. SKL vill nu ha medlemmarnas hjälp med att fylla på med nya exempel på genomförda dialoger.

I den uppdaterade versionen av Dialogguiden finns det ett bra stöd som gör det enkelt att lägga in information om den aktuella dialogen. Skapa ett konto och börja sedan att dela med er av exmpel. Innan exemplen görs publika gör SKL en snabb check att allt väsentligt är ifyllt.
Läs mer om Dialogguiden och börja dela
 
Fullmäktige och revisionen
Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som granskar på fullmäktiges uppdrag. Med sin granskning kan revisorerna bistå fullmäktige i uppdraget att följa upp och utveckla organisationen och verksamheten.

Under vintern 2020 arrangerar SKL fyra konferenser som riktar sig till fullmäktiges presidium och revisionen. Utvecklingsdagen belyser kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.

Konferensen arrangeras på följande platser:
 • Sundsvall, 23 januari
 • Alvesta, 12 februari
 • Skövde, 3 mars
 • Stockholm, 10 mars
 
Strategisk upphandling för förtroendevalda
SKL har tagit fram kortfilmer för dig som har att besluta om upphandlingsfrågor i ditt nämndsarbete:

Vilka strategiska inköpsfrågor bör beaktas inför en upphandling? Hur kan ni i er verksamhet använda upphandling för att nå era mål?
Strategisk upphandling, försörjningsstrategi
Om att ställa miljökrav, att föra dialog med marknaden på kort och lång sikt för att möjliggöra utveckling, samt att formulera kraven utifrån resultat eller funktion så att det öppnar upp för nya lösningar och innovation.
Hållbar upphandling
Om nyttan med att följa upp avtal, behovet att skriva avtalet om möjligt utifrån funktion eller resultatmål för att möjliggöra förbättringar och utveckling under avtalsperioden. I filmen tar vi också upp riskerna med otillräcklig uppföljning, som att kraven inte uppfylls eller att fusk och oegentligheter inte upptäcks.
Uppföljning upphandlingskontrakt, avtalsuppföljning
 
Fullmäktiges presidiekonferens om att stärka de politiska institutionerna
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för den lokala demokratin fordrar att vi som verkar inom den inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Mandatperiodens andra konferensserie för fullmäktigepresidier fokuserar på att stärka de politiska institutionerna. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv? 

Utöver fokus på mutor och jäv kommer konferensen även att beröra
förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn. Digitalisering är en fråga om ledarskap där en viktig del är att digitalisering blir en del i styrningen. Fullmäktige tar beslut om kommunens mål och inriktning. Tydliga målbilder är viktiga för att kunna styra och följa upp arbetet med digitalisering. Det är viktigt att de förtroendevalda är med och sätter dessa mål.

Konferensserien hålls på fyra platser: 
 • 27 november Göteborg
 • 3 december Malmö
 • 5 december Stockholm
 • 10 december Örebro
Anmälan till presidiekonferens
 
Demokratifokus på Kvalitetsmässan 2019
Kvalitetsmässan arrangeras den 12-14 november i Göteborg. Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar och deltar vid flera seminarier och finns även representerade med en monter på mässan.

Besök SKLs monter på kvalitetsmässan.
Du kan komma och samtala med kollegor ute i landet, ta det lugnt en stund och bara samla krafter inför nästa seminarium. Eller så kan du delta i de aktiviteter som finns i montern.

På tisdagen den 12 november kan du lyssna på förtroendevalda som samtalar på temat Framtidens demokrati – måste värnas, diskuteras och utvecklas

På onsdagen den 13 november kan du lyssna live när vi spelar in avsnitt till Demokratiresan – en pod från SKL.

Alla dagar kan du:
 • göra din egen affisch på temat hur din kommun eller region kan verka för fortsatt lokal demokrati i 100 år till?
 • Dela med dig av era framgångar och utmaningar i ert arbete med att bidra till målen i Agenda 2030
Delta på SKL:s seminarier
Du kan även delta på de seminarier som SKL arrangerar med fokus på det politiska uppdraget.
 • Agenda 2030 på lokal och regional nivå - vad innebär det?
 • Mänskliga rättigheter för hög kvalitet, rättssäkerhet och legitimitet
 • Toppolitiker leder för framtidens välfärd och demokrati
 • Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?
 • Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag
 • Vem styr? – om väljare och valda i ett nytt politiskt landskapet
 • Fullmäktige och revisionen - partners för utveckling
 • Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård
 • Medborgarna som en resurs för beslutskraft! Utveckla system för medborgardialog!
 • Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling
 • Hur klarar vi välfärdens kompetensförsörjning?
 • Fokus ekonomiskt bistånd - dags att bryta biståndsmottagande
 
Förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
Förtroendevalda måste ges förutsättningar att verka under trygga förhållanden för att bibehålla en fungerande demokrati. SKL anordnar den 21 november en konferens om att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Målgrupp är förtroendevalda och säkerhetsansvariga i kommun och region. Under dagen presenteras det senaste resultatet från ”Politikernas trygghetsundersökning”, som Brottsförebyggande rådet genomfört för valåret 2018 , samt hur demokrati- och hatgrupperna vid polisen arbetar. Vi möter kommunexempel som berättar om ansvarsfördelning med mandat, roller och ansvar sker när det gäller hot och hat mot förtroendevalda, samt hur arbetet ser ut för att systematiskt förebygga att hot och hat uppstår.

Dagen inleds av SKLs ordförande Anders Knape och på scen medverkar bland annat demokratiminister Amanda Lind och Anna Gavell Frenzel från BRÅ.
Mer information och anmälan
 
Ungas deltagande på MUCF:s rikskonferens
Den 27-28 november arrangerar Myndigheten för ungdomsfrågor- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sin rikskonferensen med temat Ungas inflytande.

Rikskonferensen är en mötesplats för dem som arbetar med frågor eller tar beslut i frågor som rör ungas inflytande och civilsamhällets förutsättningar. I konferensens stora sal talar olika experter inom högaktuella områden som på olika sätt rör ungas inflytande och det civila samhället.
Konferensen erbjuder även 27 valbara seminarium med följande inriktningar:
 • Ledning & styrning
 • Demokrati & inflytande
 • Social inkludering
 • Arbete & utbildning
 • Fritid
 • Psykisk ohälsa
MUCF:s rikskonferens arrangeras i Folkets Hus Stockholm och startar kl. 10 den 27 november. 
Mer information
 
Demokratiresan - en podcast om demokrati  
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

Poddavsnitt 9: Agenda 2030 – Från det lokala till det globala
Arbetet med Agenda 2030 berör oss alla. Det är på lokal nivå som många av målen måste förverkligas. Det är ett gemensamt ansvar från det globala till det lokala att arbeta för en hållbar framtid. Arbetet behöver göras på strukturell nivå men medborgarna behöver involveras om vi ska lyckas.
 
Medverkande är Katarina Sundberg, Ämnesråd på Miljödepartementet, Regeringskansliet.
Samtalet leds av Nils Munthe.

Poddavsnitten går att prenumerera på via skl.se eller följa via poddplattformar. 
Lyssna här
 
Medborgardialog och kommunikation
Kommuner och regioner för dialog med medborgarna kring inriktning och prioritering av verksamheten på ett mer eller mindre systematiskt sätt. Hur kan kommunikation och kommunikatörer stödja processen med att involvera medborgare i samhällets utveckling?

Välkommen till en webbkonferens den 20 november kl. 13.00-16.15 om hur kommunikationsarbetet kan bidra till ökad delaktighet och välfungerande medborgardialog.
 
Eftermiddagen kommer att ägnas åt att ge inspiration och visa på praktiska exempel kring bland annat hur man kan nå målgrupper som är svåra att engagera. Vi pratar också om hur man kan hantera konflikter mellan intressegrupper samt om hur olika kommunikationskanaler kan bidra när man vill använda sig av medborgardialog som kontaktform.

Du får bland annat ta del av:
 • Stockholms stads arbete med att utveckla dialogen i stadsutvecklingen.
 • Stadsdelen Västra Hisingens dialogarbete i Biskopsgården om ett liv utan våld.
 • Region Västernorrland som använder medborgardialog och kommunikation som verktyg i den komplexa situationen där medborgare ockuperar Sollefteå sjukhus.
Därutöver kommer Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare på SKL, ta upp grunderna i medborgardialog och Martin Sande, medgrundare till Dialogues, lyfta vad man behöver tänka på som samtalsledare vid spänningsfyllda samhällsfrågor.
Mer information och anmälan
 
Demokratidagen 2020
Boka redan nu in Demokratidagen 2020 som arrangeras den 21 april på Clarion Stockholm Skanstull. Program kommer längre fram.