Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
November 2019
 

I månadens Nytt om LSS: 
 
  • FUB kräver bindande föreskrifter om personalkompetens
  • Riksrevisionens granskning av ej verkställda beslut enligt SoL & LSS
  • Socialstyrelsens öppna jämförelser - enhetsundersökningen LSS
  • Socialstyrelsens öppna jämförelser - stöd till personer med funktionsnedsättning
  • Information om välfärdsteknik
  • Jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").
 
FUB kräver bindande föreskrifter om personalkompetens

I en skrivelse till riksdagens Socialutskott den 7 oktober, lyfte Riksförbundet FUB problemet med allvarliga missförhållanden i gruppbostäder, som en följd av bristande kompetens hos personalen. För att få politikerna att förstå allvaret bifogades två anhörigberättelser. FUB föreslår att Socialstyrelsen omgående ska få i uppdrag att utfärda bindande föreskrifter om nödvändig kunskap hos baspersonalen. Vi vill även att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska få öronmärkta resurser för att kunna utreda privatpersoners anmälningar.
Eva Borgström och Lena Hallengren.
Den 23 oktober medverkade Eva Borgström, FUB:s intressepolitiska samordnare, i P1 Morgon. Där talade hon om personalkompetens med socialminister Lena Hallengren. Inslaget, som kan höras här, inleddes med en intervju med anhörig Emma Eriksson och IVO:s nationella samordnare för funktionshinder Lennart Wennberg.

 
 
Riksrevisionens granskning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

När en kommun har beviljat en insats enligt LSS ska beslutet verkställas direkt. För att säkerställa att kommunen gör detta har riksdagen infört sanktionsåtgärder i form av en särskild avgift och en rapporteringsskyldighet för kommunen. Riksrevisionens granskning visar att åtgärderna har bidragit till en förbättrad rättssäkerhet för enskilda som beviljats bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS. Fler kommuner rapporterar idag ej verkställda beslut. Merparten av de beslut som rapporteras verkställs inom ett halvår utan att IVO ansökt om särskild avgift. 

 
 
Socialstyrelsens öppna jämförelser Enhetsundersökningen LSS

Enhetsundersökningen LSS bygger på uppgifter som lämnats från verksamheter i landet som erbjuder daglig verksamhet eller bostad med särskild service för vuxna. Det är de vanligaste LSS-insatserna. Öppna jämförelser på enhetsnivå 2019 omfattar 2 086 dagliga verksamheter och 3 628 bostäder med särskild service. Öppna jämförelser på enhetsnivå kan belysa viktiga kvalitetsaspekter och syftar till att vara ett stöd för verksamhetsutveckling på lokal nivå. 
 
Socialstyrelsens öppna jämförelser 2019
- stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS


Årets öppna jämförelser visar att fler kommuner har aktuella rutiner för att årligen pröva möjlighet till arbete för personer med daglig verksamhet. Fortfarande saknas dock sådana rutiner i de flesta kommunerna. 

Den första oktober 2018 hade drygt 20 000 barn och unga upp till 22 år insatser enligt LSS. De flesta tillhör personkrets 1, dvs. barn och unga med utvecklingsstörning, autism eller autism-liknande tillstånd. I en ny kartläggning beskrivs olika hinder för barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS. Många handläggare saknar exempelvis tillräcklig kunskap om funktions-nedsättningar och deras konsekvenser samt om kommunikation med personer med nedsatt kommunikationsförmåga.
 
Information om välfärdsteknik 

Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som "digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller själv-ständighet för en person som har eller löper förhäjd risk att få en funktions-nedsättning". Men det kan ofta vara oklart vem som ansvarar och hur de olika produkterna ska tillhandahållas. Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som ger information om välfärdsteknik. 
 
Jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet

Hjälpmedel förskrivs olika till kvinnor och män. Skillnaderna som har identifierats i olika studier kan delvis ha sitt ursprung i olika behov, men det går inte att utesluta att skillnaderna också kan vara omotiverade. Detta skriver Socialstyrelsen i en redovisning till regeringen: ”De genusstrukturer som finns i samhället medför en risk för förutfattade meningar hos förskrivare, vård och omsorgspersonal med flera, i fråga om vad en person vill och kan utföra på egen hand.” Det är exempelvis vanligare att hushållsnära hjälpmedel förskrivs till kvinnor och att fler män än kvinnor verkar ha tillgång till eldrivna rullstolar.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se