Ny rutin för att tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskap, De första vårdförloppen för god och jämlik vård tar form, Kommunerna har beslutat om gemensam utveckling av kunskapsstyrning i socialtjänsten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Ny rutin för att tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskap
 
Styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet (SKS) har beslutat om en rutin för patient- och nätståendemedverkan. Detta som en del i att stärka det centrala målet att tillvarata patienters, brukares och närståendes erfarenheter och kunskap i arbetet med kunskapsstyrning.

Att utveckla kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård handlar om att alla patienter ska få en god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Hälso- och sjukvården ska bland annat vara effektiv, säker, och jämlik över hela landet.

– För att lyckas med detta är en av de viktigaste delarna att ta tillvara den kunskap som patienter, brukare och närstående har, både om sitt eget tillstånd, hälsa och vård, och om hur hälso- och sjukvården kan utvecklas, säger Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen (SKS) för kunskapsstyrningssystemet och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Inom kort kommer rutinen för patientmedverkan att publiceras på webben och i projektplatsen. Uppföljning och utvärdering av rutinen kommer att ske under 2020.

Mer om rutin för patient- och närståendemedverkan på webben
 
 
Förbättringsarbete och patient- och närståendemedverkan i senaste Öppet forum
 
Detta öppet forum tar bland annat upp hur en kan identifiera områden för förbättringsarbete, planera och genomföra insatser samt följa upp effekten av dem. Det tar även upp rutinen för patient- och närståendemedverkan i kunskapsstyrningsarbete, beslutad i styrgruppen (SKS) den 18 oktober.

Gäster i studion var Susanna Lagersten, t.f. chef vid Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm samt Anna Olheden, representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i Nationell arbetsgrupp patientmedverkan och verksamhetsutvecklare i Region Kalmar.

Sändningen och presentationen som visades hittar du på projektplatsen:
Presentation om förbättringsarbete och patient- och närståendemedverkan

Förenklat stöd i förbättringsarbete på projektplatsen:
Från papper till patient
 
Strukturerad vårdinformation på agendan i öppet forum den 29 november klockan 11.00
 

Länk till webbsändning och livechatt uppdateras på sidan för Öppet forum på webben. Där finns alla tidigare och kommande öppet forum. Den 10 december klockan 11.00 är det tema standardiserade vårdförlopp.

Öppet forum
 
 
Allt fler patienter och brukare i styrgrupper för kvalitetsregister visar Nulägesrapport 2019
 
Representanter för patienter och brukare har ökat i styrgrupperna för kvalitetsregister visar ”Nulägesrapport våren 2019”, en sammanställning av de aktiviteter som har genomförts i 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till Nationella Kvalitetsregister (NKR).

– Fler patienter och brukare i styrgrupper för kvalitetsregister är absolut nödvändigt för att kunna utveckla vården i rätt riktning, det är patienter och brukare vi är till för, säger Ann Söderström, ledamot i ledningsfunktionen för NKR och i styrgruppen (SKS) för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

I nulägesrapporten beskrivs arbetet som genomförts inom områden som IT och datainsamling, publicering av kvalitetsregisterdata samt forskning. Här kan en också ta del av exempel på nyttan med de Nationella Kvalitetsregistren.

I en intervju berättar Ann Söderström mer om vad hon tar med sig från 2018 och vad hon ser blir viktigt i arbetet framöver. Där kan du även läsa mer om kommande utbildningar och konferenser inom kvalitetsregister.

Intervju med Ann Söderström

Nulägesrapporten på webben

Utbildningar och konferenser på webben
 
De första vårdförloppen för god och jämlik vård tar form
 
Uppstartsmöte i Nationell arbetsgrupp kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL,  för att ta fram vårdförlopp. Högst upp på tavlan står "Patientresa KOL". Bild: NAG KOL.
Flera nationella arbetsgrupper (NAG) för olika sjukdomsområden har startat upp och börjat ta fram vårdförlopp.

De SVF-grupper som startat är reumatoid artrit, schizofreni, stroke, hjärtsvikt, kritisk ischemi, höftartros, KOL, osteoporos, sepsis och demenssjukdomar. Minst fem av dessa vårdförlopp ska införas under våren 2020.

I NAG schizofreni är syftet att få en mer jämlik och evidensbaserad vård och ett stöd för alla med psykos, schizofreni och liknande tillstånd. Louise Kimby, ordförande i NAG schizofreni, sammanfattar läget.

– Under hösten fokuserar vi på förstagångsinsjuknade i psykos. Förloppet gör det tydligt hur flera verksamheter snabbt behöver ge ett samordnat omhändertagande till personen och dess närstående vid välgrundad misstänkte om psykos. Med det här vårdförloppet vill vi tydliggöra för verksamheter vilka åtgärder som ska erbjudas, av vem och när. 

Mer på webben: De första vårdförloppen för god och jämlik vård tar form

Detta händer nu
 
 • Grupperna tar fram vårdförlopp som både beskriver förloppen och konsekvenser av dem, till exempel påverkan på ekonomi, administration och prioriteringar.
 • Via öppna remissrundor på skl.se kommer det gå att lämna synpunkter på innehållet i ett SVF.
 • I december sker nästa utlysning i vilken nationella programområden ombeds skicka in förslag på nya vårdförlopp att ta fram.
 • I april 2020 tar styrgruppen beslut om vilka SVF, minst fem stycken, som är först ut att införas. Därefter införs de i hälso- och sjukvården.
 • Färdiga vårdförlopp och även vårdprogram publiceras på nationelltklinisktkunskapsstod.se
 
Kommunerna har beslutat om gemensam utveckling av kunskapsstyrning i socialtjänsten
 
I december 2018 rekommenderade SKL:s styrelse kommunerna att gemensamt gå in och finansiera flera brukarundersökningar, de kvalitetsregister socialtjänsten använder samt det stöd och den nationella samordning kring kunskapsstyrningen som SKL ger. Nu har 262 av 290 kommuner tackat ja till rekommendationen vilket innebär att de tillsammans med SKL utvecklar kunskapsstyrning i socialtjänsten.

Mer på webben (stödmaterial, frågor och svar med mera)

Mari Forslund i Socialtjänstbloggen: 90 procent av kommunerna vill samverka om kunskapsstyrning
 
Nya mandatperioder för ledamöter och ordförande i NPO och NSG
 
Vid sitt möte i oktober beslutade styrgruppen (SKS) för kunskapsstyrningssystemet att samtliga ledamöter i nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) förlängs med tre år från och med 1/1-2020. Därefter finns möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Beslut togs också om att ordföranden förlängs med tre år, därefter ska ordförandeskapet rotera.

Varje sjukvårdsregion repektive SKL ska nu i egenskap av värd för grupperna tillfråga alla ledamöter och ordförande om de vill och kan fortsätta sina uppdrag, samt säkra att varje ledamot ges möjlighet från sin arbetsgivare att delta.

Detta gäller inte NSG nationella kvalitetsregister eftersom beslut om ledamöter i den NSG:n tas i särskild ordning.
 
Så blir sammansättningen i NSG forskning och Life Science
 
Nationell samverkansgrupp (NSG) för forskning och Life Science ska vara sammansatt av en ledamot per sjukvårdsregion från nätverket för regionernas Forsknings- och utvecklingschefer (FoU) samt en till två ledamöter från SKL. Det beslutade styrgruppen i kunskapsstyrningssystsmet (SKS) vid sitt möte i oktober.

När ledamöter och ordförande är på plats ska NSG:n i samråd med nätverket för regionernas FoU-chefer ta fram en uppdragsbeskrivning för gruppen. Denna ska presenteras vid styrgruppsmötet i februari 2020.
 
Generiskt ramverk för kunskapsstöd uppdaterat med mall för vårdprogram
 
Nationell samverkansgrupp (NSG) metoder för kunskapsstöd har nyligen uppdaterat det generiska ramverket för att ta fram kunskapsstöd. Det innebär bland annat att alla nationella programområden får tillgång till en generisk mall för att skriva vårdprogram, samt att det tillkommit mallar för bland annat konsekvensbeskrivningar av ett nytt kunskapsstöd.

Nytt i denna version av ramverket är också instruktioner för hur ett nationellt programområde kan ta fram ett kortare kunskapsstöd, en så kallad vårdriktlinje. Inom kort blir den uppdaterade verisonen med nya mallar tillgänglig på projektplatsen.

Generiskt ramverk på projektplatsen
 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd utvecklas på flera sätt
 
Förvaltningsorganisation
 
Dialogen om hur Nationellt kliniskt kunskapsstöds ämnesgrupper ska integreras med nationella programområden fortsätter. Syftet är att hitta en generisk modell för förvaltning och produktion av alla kunskapsstöd som programområdena har styr- och ledningsansvar för.

I arbetet ingår även att jämföra behov och förutsättningar för en decentraliserad respektive en mer central organisation. I höst genomförs intervjuer med företrädare för ämnesgrupper, sjukvårdsregionerna, beredningsgruppen, nationella stödfunktionen vid SKL, Inera och Regionala cancercentrum i samverkan (RCC). Ett förslag till beslut ska lämnas till styrgruppen (SKS) för kunskapsstyrningssystemet i januari-februari 2020.

I november träffas ämnesgrupperna för erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete med de nationella rekommendationerna. Workshopen är en av flera insatser för att stödja sjukvårdsregionerna att klara revideringsmålet för 2019.

Mer i nyhetesbrevet från september om målet att revidera befinltiga rekommendationer
 
Vårdprogram och vårdförlopp
 
Visningsytan för Nationellt kliniskt kunskapsstöd kommer att användas för att sprida de nya vårdprogram och standardiserade vårdförlopp som tas fram inom ramen för kunskapsstyrningssystemet. Dokumenten publiceras i pdf-format. Det betyder att visningsytan kommer att innehålla både det befintliga kunskapsstödet anpassat för patientmötet i primärvård och dokument för att användas i regionernas arbete med att implementera gemensam kunskap.
 
Nyligen reviderade och publicerade rekommendationer
 
Reviderade rekommendationer, publicerade 15 oktober:
 • Primär immunbrist (tidigare titel ”Primär immunbrist (PID) hos vuxna”)
 • Långvarig smärta (ersätter tidigare titlar ”Centralt störd smärtmodulering”, ”Neuropatisk smärta” och ”Smärtanalys”)
 • Svår smärta och opioidbehandling (tidigare titel ”Långvarig icke cancerrelaterad smärta och opioidbehandling”
Nästa datum för att publicera 12 november
 
Då förväntas bland andra följande rekommendationer publiceras:
 • Bältros (ersätter tidigare titlar ”Herpes zoster/bältros” och ”Vaccination mot bältros”)
 • Skelett- och mjukdelsarkom (tidigare titel ” Skelett- och mjukdelsarkom hos vuxna, standardiserat vårdförlopp”)
 • Tillväxtrubbningar hos barn (tidigare titel ” Tillväxt hos barn och ungdomar”)
Om Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan hälso- och sjukvårdens personal och invånare. Bakom kunskapsstyrningsystemet står Sveriges regioner i samverkan.

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, 
registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben