Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt, inspiration från medlemmar samt några axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Efterlysning av styrgruppsdeltagare
 
Upphandling av utredare för projektet om verksamheters digitaliserings påverkan på lokaler med fokus på pedagogiska lokaler pågår och planeras vara klar i november då uppdraget startar.

Läs mer om projektet i föregående nyhetsbrev

Efterlysning: Nu söker vi efter deltagare till styrgrupp för detta intressanta projekt. Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, om du är intresserad eller vill ha mer information om arbetet.
 
Skolbyggande – likheter och skillnader mellan Danmark och Sverige
 
SKL tackar Danmarks Ambassad i Sverige för ett trevligt och givande samarbete!

Danmarks Ambassad bjuder här på två intressanta dokument om en jämförelsestudie gällande skolbyggande i Danmark och Sverige.

Utredningen är utförd av Niras Arkitekter under 2019 på uppdrag av Danmarks Ambassad i Sverige.

En jämförelse av skolbyggnation i Sverige och Danmark (pdf-fil)

Skillnader i byggnadsregler och kultur i byggprocesser – olika arkitektoniska lösningar och gestaltning för jämförbara budgetar (pdf-fil)

Danmarks Ambassad i Sverige har tillsammans med Stockholms stad (SISAB), Göteborgs stad, SKL och Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM anordnat delegationer till Köpenhamn och Århus för inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan Danmark och Sverige inom skolbyggnation och lärmiljöer.

För mer information eller vid intresse av inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyten i Danmark vänligen kontakta Dan Nerén / DANNER@UM.DK, Special Advisor / THE TRADE COUNCIL Danmarks Ambassad i Sverige, Telefon +46 (0)8 406 7500 / Direkt +46 (0)8 406 7511 / WWW.SVERIGE.UM.DK
 
 
Inspiration från medlemmar
 
Region Dalarna – en portal för Regionfastigheter
 
Regionfastigheter inom Region Dalarna har samlat intressant information i sin portal på webben:

Regionfastigheters portal
Digitala anvisningar

Några exempel på andra funktioner i portalen:
  • Möjlighet för hyresgäster att logga in för att få tillgång till sina hyreskontrakt och planlösning för lägenheten. Hyresgästerna lämnar även rapport gällande systematiskt brandskyddsarbete SBA denna väg.
  • Medarbetarinloggning där Regionfastigheter internt samlar styrdokument osv.
Halmstads kommun satsar på smarta lägenheter för äldre
 
Halmstads kommun utsågs till vinnare i kategorin mest samhällsnyttiga e-tjänst under e-förvaltningsdagarna i år. Motivationen löd:

”I Halmstads kommun har det byggts digitaliserade lägenheter för äldre. Alla lägenheter som byggs utrustas med ledbelysningar på väggar, digitala tittögon, spisvakt och automatiska brandlarm etc. Syftet med lägenheterna är att öka trygghet och skapa bättre förutsättningar för äldre att kunna klara sig själva och bo kvar längre i sitt hem. Digitaliseringen frigör behovet av personal vilket gör att man kan lägga mer tid på kärnverksamhet och på alla de som behöver hjälp allra mest.”

Under satsningen på smarta hem för äldre har kommunens hemvårdsförvaltning samarbetat med det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstad Stadsnät, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hälsoteknikcentrum. Det är ett samarbete som kommer att växa framöver.

Mer information på Halmstads kommuns webbplats
 
 
Göteborgs stad – modellförskolan Grönskan och inredningsstödet Pall eller puff?
 
Inspireras gärna av Göteborgs stads modellförskola Grönskan, som bl.a. presenteras med en illustrerande film på webben. Staden har även tagit fram ett internt väl genomarbetat och inspirerande stöddokument för att underlätta för skolors planering och beställning av inredning som stödjer verksamhetens arbete.

Information om modellförskolan Grönskan

Inredningsstödet ”Pall eller puff? En möbelfunktionsguide”
 
 
Mer information från SKL
 
Ekonomirapport oktober 2019
 
– Redan idag har kommuner och regioner stora ekonomiska utmaningar att hantera och det trycket kommer öka när vi nu går in i en period av lägre tillväxt och minskande tillväxt av skatteunderlaget, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Den 16:e oktober presenterade SKL Ekonomirapporten för oktober 2019 som ger en mer detaljerad analys av den ekonomiska utvecklingen och åtgärder som behöver vidtas för en fortsatt god välfärd till den växande andelen barn, unga och äldre.

Ekonomirapport oktober 2019 i webbutiken
 
SKL välkomnar utredning om molntjänster
 
Regeringen har tillsatt en utredning om statliga myndigheters it-drift och rättsliga förutsättningar för att använda privata leverantörer av it-drift.

– Rättsläget kring de här frågorna behöver klarläggas. SKL välkomnar därför utredningen som nu kommer att ge en bredare belysning och bättre vägledning för våra medlemmar i arbetet med utveckling i en digital tid, säger Jenny Birkestad, SKL.

Ett stort steg i rätt riktning
 
Filmer som stöd för strategisk upphandling
 
SKL har tagit fram korta filmer om strategisk upphandling som riktar sig till förtroendevalda i kommuner och regioner. Filmerna handlar bland annat om försörjningsstrategier, om att upphandla hållbart samt om nyttan med att följa upp avtal. 

Öka din kunskap om strategisk upphandling
 
 
Motverka machokulturen på yrkesprogram
 
Fackförbundet Byggnads publicerade i torsdags rapporten En värld för män och inga andra – om värderingar och machokultur på gymnasieskolans yrkesprogram. I rapporten lyfts flera sätt att stoppa machokulturen. Det skriver Per-Arne Andersson, SKL.

Skolbloggen
 
 
Optimera nyttan med digital teknik
 
Hur får man ut bäst nytta vid införande av ny välfärdsteknik? SKL har samlat vägledningar och verktyg för att beräkna nytta samt praktiska tips om hur man kan tänka nyttorealisering inför och under införande.

Nyttorealisering välfärdsteknik
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Ny utlysning från Energimyndigheten
 
Energimyndigheten har en ny utlysning – programmet Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen. Ansökningstiden är 14 oktober 2019-15 januari 2020. Programmet syftar till att bidra till uppsatta energipolitiska mål genom att förstärka befintliga satsningar inom forskning, innovation och affärsutveckling med avseende på att:
  • accelerera utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem
  • adressera nya digitala teknologier med koppling till energisystemet
  • främja interdisciplinära samarbeten

Ökade krav på återvinning av avfall från bygg och rivning
 
För att nå målen i EU:s avfallsdirektiv föreslår regeringen ändringar bland annat i miljöbalken och plan- och bygglagen. Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. Regeringen föreslår därför att ett krav på källsortering för att mer material ska kunna återvinnas införs. För att ge invånarna likvärdig service ska kommunerna ta ansvar för hushållens bygg- och rivningsavfall.

Förslag om krav på återvinning av byggavfall
 
Uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av fuktsäkra byggnader
 
Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat kriterierna för upphandling av fuktsäkra byggnader. Kriterierna är krav på hur risker med fukt ska beaktas i byggprojekt och krav på kompetens. Samtidigt har kriterierna utformats och anpassats till vilken del av byggprocessen som upphandling sker för.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
 
Vägledningar för krigsorganisation och krigsplacering inom kommuner och regioner
 
Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den. MSB har tagit fram vägledningar för arbetet.

Läs mer om krigsorganisation och krigsplacering på MSB:s webbplats
Vägledning för kommuner
Vägledning för regioner

Stödmaterial i klimatanpassningsarbetet
 
Klimatanpassningsportalen är ett stöd för alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Klimatanpassningsportalens startsida
Verktyg för anpassningsområde Byggnader
 
Färre patienter besöker akuten
 
Antalet besök på sjukhusens akutmottagningar minskade förra året. Samtidigt är väntetiderna fortsatt långa. Hälften av besöken 2018 varade i över 3 timmar och 40 minuter. Kvinnor får generellt vänta längre tid innan de får en läkarbedömning än män. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Statistik om sjukhusbundna akutmottagningar
 
Betänkande från Tillitsdelegationen
 
Tillitsdelegationen har lämnat betänkande om tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen. Betänkandet innehåller bland annat förslag på hur utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor bör fortsätta.

Med tillit följer bättre resultat
 
 
Rapport om användande av digitala samhällstjänster
 
Internetstiftelsens årliga studie av svenska folkets internetvanor innehåller i år ett särskilt kapitel om digitala samhällstjänster, exempelvis inom bygglov, kollektivtrafik, vård och skola.  Studien konstaterar att fler än 7 av 10 använder digitala samhällstjänster. Många har nytta av tjänsterna men äldre, lågutbildade och låginkomsttagare riskerar ett digitalt utanförskap.

Svenskarna och internet 2019
 
 
Kommuners och regioners skuldsättning ökar
 
Kommuninvests årliga rapport visar att den kommunala låneskulden fortsätter att öka som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn. Kommuninvest bedömer också att skuldsättningen kommer att fortsätta öka under kommande år.

Den kommunala låneskulden
 
 
Boverket har följt upp stödet till utemiljöer i vissa bostadsområden
 
Boverket har på regeringens uppdrag följt upp satsningen på stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Satsningen pågick under åren 2016-2018. Rapporten tar upp goda exempel med bl.a. mötesplatser, grönskande miljöer och lekplatser som kan ge inspiration.

Rapporten kan läsas på Boverkets webbplats
 
 
Arbetsrättsliga villkor i upphandling för konkurrens på lika villkor
 
Det är viktigt med konkurrens inom offentlig upphandling för att våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Men det måste vara konkurrens på lika och schyssta villkor. Det förekommer idag att företag som vinner upphandlingar anlitar svart arbetskraft eller åsidosätter arbetsrättsliga villkor. Det är inte att använda våra gemensamma resurser effektivt.

Viktigt att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar och att följa upp villkoren -
Upphandlingsmyndigheten
 
 
Resultatkonferens för forskningsprojekt om hållbar renovering
 
Den 5 december slutredovisar Byggherrarna forskningsprogrammet forskarmiljön SIRen – Sustainable Integrated Renovation och presenterar förslag på fortsättning. Projektet har utgått från miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Program och anmälan
 
 
Offentliga fastigheters webbplats
 
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se