Tufft ekonomiskt läge för socialtjänsten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Blogg: Åsa Furén-Thulin
 
Tufft ekonomiskt läge för socialtjänsten
 
 
SKL:s ekonomirapport visar en dyster prognos för socialtjänsten. Kommunerna behöver fortsätta effektivisera, förändra och tänka nytt. Samtidigt måste staten ge rätt förutsättningar.
 
Webbsändningar om socialtjänsten
 
Missa inte SKL:s webbsändningar om socialtjänsten. Möt kommunutredningens Sverker Lindblad och hör Johan Lindström, förvaltningschef i Eskilstuna, berätta om projektet intensiv hemrehabilitering i sändningen om äldre- och funktionshinderfrågor. Du kan också höra mer om systematisk målgruppsbedömning för unga som placeras på institution, när SiS och Stockholms stad gästar sändningen om sociala barn- och ungdomsvården. Se live eller i efterhand.
 
Torsdag 24 oktober
 
10.00–11.00 Sociala barn- och ungdomsvården
13.00–14.00 Agenda för integration
15.30–16:30 Äldre och funktionsnedsättning
 
 
Mer från SKL
 
90 procent vill samverka om kunskapsstyrning
 
En stor majoritet av kommunerna har antagit SKL:s rekommendation att gemensamt finansiera socialtjänstens kunskapsstyrning. Det är en enorm kraft i det, skriver Mari Forslund, sektionschef på SKL.
Socialtjänstbloggen
 
Översyn av gymnasielagen kan inte vänta
 
SKL har länge påtalat otydligheterna i den så kallade gymnasielagen. Reglerna är svårtolkade och får svåra konsekvenser för de unga och för kommunerna. Regeringen måste göra en översyn av lagen. Det skriver SKL:s ordförande Andres Knape i en debattartikel.
Dagens samhälle
 
SKL upphandlar tjänst för brukarundersökningar
 
I höst upphandlar SKL en ny gemensam tjänst för brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet, IFO och ensamkommande ungdomars boende. Det innebär att kommuner som vill ha möjlighet att använda tjänsten under avtalsperioden 2020-2023 behöver lämna en fullmakt för upphandling. Fullmakten ska lämnas till SKL senast 1 november och innebär inte några kostnader eller att man förbinder sig att använda tjänsten.
SKL upphandlar undersökningstjänst
 
Optimera nyttan med digital teknik
 
Hur får man ut bäst nytta vid införande av ny välfärdsteknik? SKL har samlat vägledningar och verktyg för att beräkna nytta samt praktiska tips hur man kan tänka nyttorealisering inför och under införande.
Nyttorealisering välfärdsteknik
 
På Socionomdagarna 20–21 november medverkar SKL med en rad seminarier, bland annat om socialtjänstens digitalisering, den sk. gymnasielagen, barnkonventionen, samverkan kring barn med sammansatt problematik och hur stödet till våldsutsatta kan blir mer hållbart. 
Socionomdagarna 2019
 
Kurser & konferenser
 
8 november
Leda omställning till Nära vård
 
Omställningen till nära vård och omsorg utmanar befintliga strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Hur driver och leder man utveckling i ett komplext system? Hur gör andra? Och vad är ett modigt ledarskap? SKL:s konferens vänder sig till dig i kommun eller region som har uppdrag att leda omställningen till nära vård och omsorg.
Leda omställning till Nära vård
 
13 november
Våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention
 
Förebyggande akuta insatser handlar ofta om att minska risken för ytterligare utsatthet och upprepat våld. Det är viktigt, men ska vi lyckas förändra situationen i grunden behövs mer. Den här dagen tar ett helhetsgrepp om förebyggande arbete och belyser särskilt våld i ungas nära relationer.
Från akuta insatser till prevention
 
 
26 november
Barn som upplever våld 
 
Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka och hjälpa barnen? Välkommen till en heldag om forskning och erfarenhet på området.
Barn som upplever våld
 
 
28 januari 
Prostitution och människohandel
 
Prostitution handlar oftast om tidigare sexuella övergrepp, en svår ekonomisk situation, finansiering av missbruk, eller regelrätt tvång. Människohandel för sexuella ändamål är en av de mest omfattande kriminella verksamheterna i världen, där främst kvinnor och barn utsätts. För de flesta resulterar det i svåra psykiska konsekvenser och stort behov av stöd. Vilken uppgift har socialtjänsten?
Prostitution och människohandel
 
Nytt från omvärlden
 
Personlig assistans – beslut och remiss
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att andning ska ingå som grundläggande behov för personlig assistans. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2019.
Beslut om personlig assistans

Regeringen har även skickat ut en promemoria om andning och sondmatning på remiss. I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande och att föräldraansvaret inte ska gälla för denna insats. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2020. Remisstiden går ut 9 december 2019.
Promemoria personlig assistans

Regeringen tar fram nationell anhörigstrategi
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi för anhöriga som stödjer närstående äldre. Socialstyrelsen ska bland annat kartlägga hur anhörigperspektivet tas tillvara. 
Uppdrag till Socialstyrelsen

Analys av statsbidrag mot våld i nära relationer
Socialstyrelsen har analyserat hur kommuner och regioner har använt de statliga medlen mot våld i nära relationer. Analysen visar att fler arbetar med kompetensutveckling och rutiner för att upptäcka våld.
Våldet mer synligt i kommunerna

Tillitsdelegationen lämnar betänkande
Tillitsdelegationen har lämnat ett betänkande om lärdomar från myndigheters arbete med tillitsbaserad ledning och styrning. Betänkandet föreslår ett stöd till myndigheter så att utvecklingsarbetet i offentlig sektor blir långsiktigt och hållbart.
Betänkande tillitsdelegationen SOU 2019:43

Äldre nöjda med bemötandet i äldreomsorgen
Majoriteten av de som har äldreomsorg tycker att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen, men nästan 6 av 10 upplever att de besväras av ensamhet. Det visar Socialstyrelsens nationella undersökning. Resultatet visar också att det finns stora skillnader mellan kommuner.
Socialstyrelsens nationella undersökning om äldreomsorgen