Miljönytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.
Information finns även på www.skl.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

Trevlig höst!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn
08-452 78 63, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
 
Energi & klimat
 
Samling för nätkapacitet – Initiativ från energiföretagen Sverige
 
Problemet med effektbrist och nätkapacitet har på kort tid blivit akut i flera svenska storstadsområden och regioner, främst i Skåne och stora delar av Mälardalen. SKL deltar i Energiföretagens Samling för nätkapacitet, som hade ett avslutande möte den 7 oktober då man överlämnade förslag till nya styrmedel till ansvarig statssekreterare.

SKL har i flera tidigare yttranden lyft fram att kraftvärme och fjärrvärme behöver bättre konkurrensvillkor i relation till sin nytta för samhälle och energiförsörjning. Istället har regeringen ökat skattebördan för kvarvarande fossil del trots att utfasning pågår och aviserat en ny skatt på avfallsförbränning. Därtill behövs en mängd insatser inom både regelverk, marknad, teknik och planering för både produktion, distribution och konsumtion för att matcha utbud och efterfrågan, kapa effekttoppar etc.

Samling för nätkapacitet och dess förslag

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
Vägledning för uppföljning av energiprestanda i bygglovsprocessen
 
Lågan och sex regionala kluster för energieffektivt byggande driver under 2019 ett projekt för att ta fram vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen enligt PBL. SKL är projektägare och har sedan tidigare med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. Projektet har lämnat en slutrapport med förslag. I nästa fas planeras kontakter med leverantörer av energiberäkningsprogram för att ta fram ett standardiserat uttagsformulär samt test av formulär och vägledning i några kommuner.

Rapport om vägledning och formulär för beräknad energiprestanda

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
 
Hållbarhet
 
Glokala Sverige
 
2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. År 2019 är 81 kommuner och 15 regioner med i projektet. Fram till den 25 november är det möjligt för nya kommuner att anmäla sitt intresse för att vara med i Glokala Sverige.

Ansökan finns här

Utifrån de kunskaper som vunnits från projektet hittills har SKL tagit fram en digital skrift utifrån en modell från OECD som bygger på åtta framgångsfaktorer för att implementera Agenda 2030 lokalt och regionalt.

”Ledarskap för hållbar utveckling – Agenda 2030 i kommuner och regioner"

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Åtgärdswebb för miljömål
 
Länsstyrelsen i Skåne, Västra Götaland, Dalarna och Jönköpings län har lag ut information om länens åtgärder för att nå miljömålen. Åtgärderna utgår från regionala åtgärdsprogram. Programmen sträcker sig över en längre period. I rapporten markeras hur stor andel som avslutats, pågår eller som inte påbörjats. Ni som verkar i andra län: Fråga hur långt er länsstyrelse kommit.

Exempel från länsstyrelsen i Skåne

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Luft
 
Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet
 
Miljödepartementet har skickat ut en promemoria om föreslagna ändringar i luftkvalitetsförordningen (2010:477) i syfte att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (luftkvalitetsdirektivet).

Remissvaren finns här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning
 
Miljödepartementet har skickat Naturvårdsverkets rapport på remiss där verket förslår etappmål och styrmedel för att minska utsläppen från småskalig vedeldning.

SKL:s yttrande finns här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Taxefrågor
 
Webbsända föreläsningar om behovsstyrd taxa
 
Vi genomför just nu en ny satsning på information om behovsstyrd taxa, planering av tillsyn och finansiering av tillsynen. För att göra det lättare för kommunerna att ställa frågor direkt till oss genomför vi under hösten webbsända föreläsningar. Vi kommer att utvärdera hur denna informationskanal fungerar, så vi behöver input från er. Ta chansen att delta på nätet! Du kan se innehållet i efterhand under två veckor från sändningsdatum.

Måndag 14 oktober, Finansiering av tillsynen
Måndag 4 november, Räkna ut handläggningskostnad per timme
Tisdag 3 december, Fylla i bilaga 1, 2 och 3 i excel

Skicka gärna in frågorna i förväg! Du kan anmäla dig här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
och Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se
 
Hemsida om enkätsvar och taxestatistik
 
Vilka kommuner använder SKL:s olika taxeunderlag? Vi kommer senare under hösten redovisa detta och fler resultat från den stora enkäten om taxa och organisation från 1 januari 2019. I somras lade vi ut de första resultaten. Läs mer här om hur kommuner samverkar med varandra och hur stor spridningen i handläggningskostnad per timme egentligen är.

Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se
och Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
Nya taxeunderlag för tobak och livsmedel
 
Livsmedel
Den 14 december 2019 träder en ny EU-förordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan i kraft. Lag- och förordningsförändringar dröjer men SKL har nu tagit fram uppdaterade underlag för taxa och delegationsordning.

Ni hittar vårt cirkulär här

SKL kommer under 2020 att genomföra en slutlig revidering av taxeunderlagen inom livsmedelsområdet (beräkning av handläggningskostnad och underlag för taxa inom livsmedelskontrollen) mot bakgrund av kontrollförordningen. Underlagen behöver uppdateras och kompletteras med alla nya definitioner som ännu inte hunnit införlivas i livsmedelslagen med tillhörande förordningar.

Slutligen informerar vi om att den nya kontrollförordningen även innebär att det behöver tas fram taxeunderlag för kontroll av ABP och växtskyddsmedel. Även detta är något som SKL kommer att se över under 2020. Håll utkik på SKL:s hemsida efter våra nya underlag!

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se

Tobakslagen
Nya tobakslagen (Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)) började gälla 1 juli 2019. Den innehåller nya tillsynsuppdrag och därmed behöver även ny taxa fastställas av respektive kommun.

Ni hittar vårt cirkulär här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
och Anna Marcusson, Förbundsjurist, tfn 08-452 75 49, anna.marcusson@skl.se
 
Ny digital lösning för bättre statistik och spårbarhet för farligt avfall
 
EU:s nya ramdirektiv för avfall kräver att medlemsstaterna har system för att spåra farligt avfall. Naturvårdsverket utvecklar just nu en gemensam digital lösning för alla aktörer i Sverige, oavsett om man producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall. Aktörerna ska kunna använda en enklare e-tjänst eller ansluta sina produktionssystem direkt till den digitala tjänsten.

Den 5 september redovisade Naturvårdsverket regeringsuppdraget om rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall. I de förslag till författningsändringar som presenterades föreslås Naturvårdsverket hålla ett nationellt register över farligt avfall. Verket blir arkivansvarig myndighet, men kommuner och länsstyrelser kan genom att ansluta sitt verksamhetsstödssystem eller manuell hantering få del av de delar av registret som berör deras tillsynsuppdrag. Författningsändringarna ska ut på remiss under hösten och SKL tar gärna emot era synpunkter.

Läs mer om uppdraget här

Kontakt: Maja Högvik, tfn 08-452 76 71, maja.hogvik@skl.se
 
 
Tillsyn
 
Avtalssamverkan – nytt underlag från SKL
 
För att klara uppdraget inom miljönämndens område behöver kommuner samarbeta mer. Genom avtalssamverkan kan en kommun överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Det är ett utmärkt sätt att arbeta tillsammans inom avgränsade områden och samtidigt behålla kontrollen över verksamheten.

SKL har tagit fram en rapport om avtalssamverkan inom tillsyn och prövning som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Innehållet i skriften behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan.

Du hittar rapporten här

Kontakt: Maja Högvik, tfn 08-452 76 71, maja.hogvik@skl.se
 
Avfall
 
Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i en fråga om hur visst fettavfall ska karaktäriseras: som hushållsavfall eller verksamhetsavfall. Detta är en principiellt mycket viktig fråga som avgör vilket ansvar kommunen har för avfallsfraktionen och vad verksamhetsutövare får göra med avfallet utan kommunens inblandning.

Bakgrunden är att miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm 2018 beslutade att förbjuda verksamhetsutövaren att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den transportör som omfattas av en dispens som meddelats. Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt beslutade att fettavfallet ska karaktäriseras som hushållsavfall och upphävde länsstyrelsens beslut.

Ni kan hitta domen här

Kontakt: Anna Marcusson, Förbundsjurist, tfn 08-452 75 49, anna.marcusson@skl.se
 
 
Övrigt
 
Konferenser och seminarier
 
Tillsynsdagarna 2019 – SKL:s mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll
 
Varmt välkommen till SKL:s tillsynsdagar för de kommunala miljökontoren. Konferensen går av stapeln 20-21 november i Stockholm och fokuserar på en rad aktuella teman och frågeställningar. Vi kommer bland annat diskutera hur kommuner kan driva en proaktiv tillsyn med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler, hur ridanläggningar påverkar spridningen av mikroplaster, vilka förändringar den nya kontrollförordningen innebär för livsmedelskontrollen, hur avtalssamverkan egentligen fungerar, hur vi bättre ska integrera vattenfrågor i samhällsplaneringen och mycket, mycket mer.

Läs mer och säkra din plats senast den 21 oktober här

Kontakt: Maja Högvik, tfn 08-452 76 71, maja.hogvik@skl.se
och Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se
 
 
Låt staden grönska! Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer, Nationell konferens 5-6 december i Stockholm
 
Senast 2025 ska, enligt ett av etappmålen under God bebyggd miljö, en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. SKL är medarrangör av konferensen som Boverket arrangerar. Varmt välkomna till konferensen.

Inbjudan finns här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnadsnämnder 23-24 mars 2020 i Stockholm
 
Boka in dessa dagar. Vi kommer inom kort komma ut med en flyer och därefter ett översiktligt program. Varmt välkomna till Stockholm dessa dagar.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
 
Nätverkskonferens med miljöstrateger 14-15 september 2020
 
Boka gärna in 14-15 september lunch-till-lunch på SKL. Program och anmälan kommer. Tema är miljöstrategens roll och tvärsektoriellt arbete i kommunen, samt aktuella frågor och verktyg.
 
 
Dokumentation
 
Nätverkskonferens med miljöstrateger 11–12 september 2019
 
Den 11-12 september bjöd SKL in till lunch-till-lunchkonferens med kommunala miljöstrateger. Fokus var på frågor såsom lokala verktyg, hållbar konsumtion, Agenda 2030, klimatsmart upphandling och indikatorer.

Dokumentationen finns här
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor

Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Fredrik Bäck 08-452 7714, fredrik.back@skl.se (föräldraledig t om 2020-03-01)
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se (jobbar 50 %)
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Maja Högvik, tfn 08-452 7671, maja.hogvik@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se