Ekonomiska utmaningar för kommuner och regioner
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ekonomiska utmaningar för kommuner och regioner
 
Höstens Ekonomirapport visar att de ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga. Orsaken är framförallt att antalet yngre och äldre i Sverige ökar de kommande 15 åren, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

− Skatteintäkterna kommer att öka väsentligt långsammare än de har gjort de senaste åren samtidigt som trycket från en ökande andel barn och äldre är stort, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Minskad statlig detaljstyrning behövs framöver
 
 
Seminarium om friskare arbetsplatser
 
13 november anordnas ett webbseminarium som rör samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner.

Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Ingen föranmälan behövs.

Caroline Olsson, sektionschef, uppmanar chefer och fackliga företrädare att samlas i central samverkansgrupp, titta på seminariet och diskutera det tillsammans efteråt.

Se filmen med Caroline Olsson
Välfärdens medarbetare riskerar lägre tjänstepension
 
Staten höjer pensionsåldrarna för att fler ska jobba längre. Samtidigt vill man införa krångliga pensionsregler som riskerar lägre tjänstepensioner för anställda i kommuner och regioner.

Regeringens förslag till nya pensionsregler strider dels mot grundtanken med den svenska modellen, dels riskerar de att göra det oattraktivt att arbeta i välfärdsyrken.

Det skriver Agneta Jöhnk, SKL, och Lenita Granlund, Kommunal gemensamt i en debattartikel.

Debattartikel i sin helhet
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter
Kommunernas ekonomi är hårt ansträngd. Nästan en av tre kommuner beräknas redovisa underskott 2019, och fyra av fem ekonomichefer i kommunerna tror att ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020.

Det blir allt mer uppenbart att kommunerna behöver fortsätta se över hur verksamheterna organiseras och hur chefer och medarbetare kan förändra sina arbetssätt. Det skriver Agneta Jöhnk i ett nytt inlägg på Arbetsgivarbloggen.
 
 
Notiser
 
 
Rapport om förskolans kompetensförsörjning
Rekryteringsbehoven till förskolan är stora men varierar mellan olika delar av landet.

En ny SKL-rapport visar hur dessa skillnader ser ut och vilka åtgärder som krävs för att möta behoven av utbildade förskollärare och barnskötare.

Läs rapporten
 
 
Lagstiftning från EU
EU har kommit överens om fyra lagstiftningsakter som rör arbetsrätt. Akterna har sin grund i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Akterna rör bland annat ett arbetsvillkorsdirektiv samt inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet.

SKL kommenterar lagstiftningen
 
 
Språkutveckla arbetsplatsen
Det finns många fördelar med att utveckla språket på arbetsplatsen. Bättre arbetsmiljö, ökad trygghet och färre missförstånd i arbetsgruppen är några av vinsterna.

Handboken ”Lyft språket på jobbet!” är framtagen av Vård- och omsorgscollege i samarbete med SKL och ett av flera stöd för att skapa språkutvecklande arbetsplatser.
Suntarbetslivs artikel om att språkutveckla arbetsplatsen
 
 
Tidig lokal omställning, TLO-KL
Det finns fortfarande medel att söka för att genomföra tidiga lokala omställningar som ska stärka de anställdas kompetens och möta verksamhetens förändrade behov.

TLO-KL handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och minimera riskerna för arbetsbrist.
Kom i mål med TLO-KL
 
 
Konferenser inför Avtalsrörelsen 2020
Under hösten arrangerar SKL tre konferenser med fokus på nästa års avtalsrörelse. Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i kommande avtalsförhandlingar.

Det finns platser kvar att anmäla sig till konferenserna 11 november i Malmö samt 15 november i Stockholm.
Anmäl mig till någon av avtalskonferenserna
 
 
Grundkurs om arbetslivsinriktad rehabilitering
När behov av rehabilitering uppstår, är det viktigt att vara trygg i rehabiliteringsprocessen. SKL Kommentus erbjuder kurser inom arbetsrätt som rör arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Kursen ger dig kunskap om vad som gäller arbetsrättsligt utifrån arbetsgivarens ansvar. Kursen anordnas 9 december.

Anmäl mig till kursen
 
 
Sobonas Ledarskapsdagar 6-7 november
När samhället förändras, vilka krav ställer det på organisationer och ledarskapet? Vad behöver ledarskapet präglas av för att uppnå önskad effekt?

Sobonas ledarskapdagar ger dig möjlighet att fördjupa dig i dessa frågor.

Anmäl mig till Ledarskapsdagarna
 
Platser kvar till kurser och konferenser
Det finns platser kvar till några av novembers kurser eller konferenser, till exempel:

Allmänna Bestämmelser med HR-inriktning (7-8 nov)
Arbetsmiljörätt -  arbetsgivarens arbetsmiljöansvar  (21 nov).
Lärarområdets anställningstider och anställningsförhållanden, Bilaga M (21 november)
Se listan över samtliga kurser i höst