Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt, kommande arrangemang, inspiration från Kalmar samt några axplock från omvärlden.
 
 
Stort tack till Region Kalmar län och Kalmar kommun för studiebesöket!
 
SKL:s sektion för infrastruktur och fastigheter hade förmånen och nöjet att få besöka Region Kalmar län och Kalmar kommun under september. Vi fick information om aktuella frågor och utmaningar inom de båda organisationerna.
 
Vi gjorde ett platsbesök i Region Kalmars kommande nya psykiatribyggnad inom länssjukhuset i Kalmar. Den nya psykiatribyggnaden kommer att ha en yta på 25 000 kvm bruttoarea. Verksamheten flyttar in i sina nya lokaler under våren 2022.

Projektet har ett tydligt fokus på läkande miljöer med attraktivitet, tillgång till natur med såväl två välkomnande innergårdar som en trivsam takterrass, dagsljus och förutsättningar för god orientering i byggnaden.

Med bärande ytterväggar utan pelarkonstruktion finns förutsättningar för god anpassningsbarhet inför eventuella framtida förändrade verksamhetsbehov.

Bilden är ett utsnitt från byggnadens fasad.

Läs mer om projektet på Region Kalmar läns webbplats
 
Vi gjorde även ett platsbesök i Kalmar kommuns nya bygggnad för Djurängsskolan. Den ursprungliga skolbyggnaden från 1970-talet revs med anledning av byggnadstekniska brister. Den befintliga idrottsbyggnaden har bevarats och upprustats.

Den nya huvudbyggnaden är anpassad för en tvåparallellig skola för förskoleklass till årskurs sex och fyra förskoleavdelningar. Skolan har ett eget tillagningskök.

De pedagogiska verksamheterna flyttar in i sina nya trivsamma och ljusa lokaler och utemiljöer under vecka 44 i år.

Läs mer om projektet på Kalmar kommuns webbplats
 
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Hyresvärdsupphandling – processbeskrivning och upphandlingsmallar
 
SKL:s båda FoU-fonder för kommunernas respektive regionernas fastighetsfrågor finansierar ett fristående uppföljningsprojekt till den nyligen publicerade vägledningen ”Gäller LOU vid hyra av lokal?”. Vi kommer under hösten 2019 och våren 2020 att ta fram en processbeskrivning och mallar för upphandling inför medlemmarnas upphandlingar av inhyrningsavtal för anpassade verksamhetslokaler i externt ägda byggnader, kallad hyresvärdsupphandling.

Efterlysning: Om din kommun eller regioner har tagit fram en processbeskrivning/checklista och/eller mallar för hyresvärdsupphandling, är vi intresserade av att få ta del av detta material till projektet.

Frågor om projektet och försändelse av referensmaterial – kontakta Helén Örtegren, helen.ortegren@skl.se.

Gäller LOU vid hyra av lokal? kan du läsa och ladda ner i SKL:s webbutik

Nytt projekt avseende verksamheters digitaliserings påverkan på lokaler
 
Inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter har beslut fattats om att genomföra ett projekt avseende hur verksamheternas digitalisering påverkar lokalerna – fokus pedagogiska miljöer.

Syftet med projektet är att ta reda på hur den pågående och kommande digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer påverka lokalernas utformning och behov av fastighetstekniska lösningar. Effektmål för projektet är:
  • Mer hållbara lokaler som möter upp verksamheternas behov på ett bättre sätt.
  • Genom att ta fram framtida behov från verksamheterna (behovsanalys) och alternativa lösningar (förstudie) skapas förutsättningar för att de lokaler som byggs, inkl. de fastighetstekniska lösningar som krävs, byggs rätt från början.
Under hösten kommer en utredare handlas upp vars uppgift är att samla kunskap genom att göra en omvärldsanalys samt under våren 2020 genomföra två workshops; en för behovsanalys och en för förstudie.

Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, om du är intresserad av att delta i projektet.
 
 
Uppdatering av gränsdragningslistor för kommuner och regioner
 
SKL:s båda FoU-fonder för kommunernas respektive regionernas fastighetsfrågor finansierar ett uppdateringsprojekt för de tidigare publikationerna Här går gränsen! Gränsdragningslista för regioner och landsting (SKL 2011) och Gränsdragningslista för kommuner. Vi kommer under senhösten 2019 och våren 2020 att ta fram nya gränsdragningslistor för fördelning av ansvaret och kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av kommunernas och regionernas verksamhetslokaler.

Efterlysning : Om din kommun eller region har tagit fram en gränsdragningslista och/eller mallar, är vi intresserade av att få ta del av detta material till projektet.

Efterlysning 2: Vi efterfrågar förslag på lämplig utredare för projektet. Uppdraget kan genomföras som konsultutredning alternativt för dig som idag har anställning inom kommunal/regional verksamhet; som så kallat tidsbegränsat medlemsinlån.

Frågor om projektet, uppdraget, förutsättningar för medlemsinlån samt försändelse av referensmaterial – kontakta Bo Baudin, bo.baudin@skl.se.
 
 
E-vård – Hur påverkar vårdens digitala utveckling behovet av lokaler och utformningen av dem?
 
SKL:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor har givit Chalmers Centrum för vårdens arkitektur i samarbete med Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet i uppdrag att i en pilotstudie skapa en nationell överblick över hur regionerna arbetar med vårdens digitala utveckling och dess påverkan på behovet och utformningen av de fysiska miljöerna.

Man kan ställa sig frågan: Vart tar vården vägen när digitala resurser och tekniker utvecklas? Vi kommer alltid att behöva förhålla oss fysiskt till vården. Mest tydligt naturligtvis när vi är i behov av akut vård eller av mer komplexa behandlingar. Intensivvård och vissa behandlingar kommer troligen alltid att utföras i en sjukhusmiljö medan öppenvård och slutenvård kan utföras i andra lokaler. Men även när vi går till apoteket och köper receptfria läkemedel eller sitter hemma och mejlar en vårdgivare använder vi lokaler. Vården och vår relation till den är alltid rumslig, den sker någonstans där vi är. Antingen tillsammans (då vi är på samma plats), samtidigt (på olika platser) eller samordnat (kan vara olika platser och olika tider). Det finns därför en rad behov relaterade till denna utveckling.

Att våra vårdbyggnader inte kommer att behövas är inte troligt utan snarare kommer vi att behöva en rad olika typer av nya, förändrade lokaler och rum liksom att e-vård kommer att använda rum som ursprungligen är tänkta för annat. Här finns en utmaning för fastighetssidan att möta den förändring, flexibilitet och de nya behov som e-vård innebär. Med en tydligare uppföljning av lokalutnyttjande skapas en överblick över ledig tid i olika typer av rum, följdfrågan är sedan hur lokaler ska utformas så att den flexibilitet som är möjlig faktiskt kan utnyttjas.

En sammanställning av en översikt över aktuell svensk forskning med en internationell utblick kommer att ingå i studien.

Helén Örtegren, helen.ortegren@skl.se, är kontaktperson för detta projekt.
 
 
Arrangemang och utbildning
 
Uppdaterat program – Politikerutbildning 2019, Scandic Foresta, Lidingö, 15-16 oktober
 
”Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?” En politikerkurs om att förvalta och utveckla lokaler och fastigheter.

Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en bra arbetsmiljö för personalen. Som förtroendevald har du ett avgörande ansvar för att lokaler och fastigheter förvaltas och utvecklas på ett sätt som är kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Sveriges kommuner äger och förvaltar tillsammans cirka 56 miljoner kvadratmeter verksamhetslokaler. För en kommun kan kostnaden för lokaler ligga på runt 20 procent av skatteintäkterna. En strategiskt genomtänkt utveckling av fastigheterna är därför en viktig faktor i hanteringen av kommunernas ekonomi. Det är även en betydande klimat- och energifråga – med stor potential!

Arrangör är SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Målgrupp: Politiker med ansvar för kommunens fastighetsverksamhet. Du som politiker får även ta med dig din ansvariga tjänsteman. Kursen är både för dig som är ny i ditt politiska uppdrag och för dig som vill utveckla din kunskap ytterligare.

Kostnad: 7500 kronor/person exklusive moms för medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. 8500 kronor/person exklusive moms för icke medlemmar i FoU-fonden – förutom 2 dagars konferensprogram ingår även måltider inklusive hotellrum för en natt på Scandic Foresta.

Program och anmälan: Programmet är uppdaterat. Läs mer och anmäl dig här.
Det finns platser kvar – så länge länken fungerar går det bra att anmäla sig. Därefter går det bra att skicka förfrågan till konferens@skl.se. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Information: För frågor om utbildningens innehåll: Leif Walterum, leif@walterum.se. För frågor kring anmälan SKL Resurs- och konferenssektion, konferens@skl.se, 08-452 70 00. För frågor rörande medlemskap i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor kontakta Bo Baudin, SKL, bo.baudin@skl.se.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Bo Baudin, bo.baudin@skl.se, för politikerkursen ”Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? 2019"
 
 
Seminarium: Framväxt av ett gemensamt forskningsområde – exemplet Room4Birth, rum för födande
 
Just nu utvecklas en unik kombinerad kompetens!

Kom och ta del av när samarbetet mellan Vårdmiljöforskargruppen vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Sahlgrenska Akademin/GU och Centrum för vårdens arkitektur, CVA, vid Chalmers presenteras och diskuteras. Institutionerna arbetar tillsammans och fokuserar på lärande samt användande och utveckling av ny kunskap. Arbetet sker i samverkan med involverade aktörer för att ge effektivt stöd för utveckling och forskning om vård- och omsorgsmiljöer. Målet är att samverkan ska bli nationellt ledande och internationellt respekterat.

Under dagen presenteras bland annat ett konkret exempel; studien “Room4birth”. Forskare, verksamhet, arkitekter och förvaltare berättar om hur de tillsammans utvecklar fysisk miljö, bemötande och vårdverksamhet i förlossningsrummet.

22 oktober kl. 13:00-17:00. Plats: Scaniasalen, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Det bjuds på fika. Anmälan: senast 16 oktober.

Mer information, program och länk till anmälan
 
 
Mer information från SKL
 
Nytt ramavtal för förhyrning av flyttbara moduler – klart för avrop
 
Behovet av tillfälliga lokaler är stort ute i landet. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ett nytt ramavtal som ger kommuner och regioner möjlighet att enkelt hyra flyttbara moduler för tillfälligt behov.

Ramavtalet omfattar tillfälliga moduler för förskola, skola, kontor, bostäder, dusch, omklädningsrum, vårdboende och äldreboende. Dessa monteras och hyrs ut till beställaren utifrån dennes behov. Ramavtalet omfattar även tillhörande utrustning och anpassning av modulerna och det går även att beställa markförberedande arbeten. Välkommen med er avropsanmälan på ramavtalet Hyresmoduler 2018! Du som upphandlingsansvarig gör alltid avropsanmälan på ramavtalet först, därefter kan beställare i din organisation börja avropa.

Läs mer om ramavtalet och gör avropsanmälan

Telefonkonferens om det nya ramavtalet den 8 oktober – Klockan 09.00 den 8 oktober informerar SKL Kommentus Inköpscentral om avtalet i en telefonkonferens. Berätta gärna för andra berörda så de också kan anmäla sig.

Anmäl dig till telefonkonferensen

Kontaktperson för ramavtalet: Sara Baggström, e-post sara.baggstrom@sklkommentus.se telefon 08-709 55 72, kategoriansvarig Bygg och fastighet inom SKL Kommentus Inköpscentral.
 
 
Pedagogiska fördelar med entrézoner i förskolan
 
Flera förskolor i Värmdö kommun har installerat så kallade entrézoner och upplever stora fördelar med det. Förskolerektor Lotta Österman Eriksson berättar i en intervju om sina erfarenheter apropå att SKL Kommentus Inköpscentral nu genomför en nationell upphandling av de nya entrélösningarna.

Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats
 
 
Anders Knape
Investeringsstöd till hyresbostäder behöver förbättras
 
”Bostadsbristren är ett av de största hindren för utveckling i Sverige. Investeringsstödet kan vara ett stöd i arbetet med att få fram fler bostäder med överkomliga hyror, men då måste det blir bättre utformat” säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer
 
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Tillväxtverket: Krav på medfinansiering tas bort
 
Det ska bli lättare för regioner och mindre kommuner att ta del av Tillväxtverkets bidrag för regional utveckling. I våras gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet och avsatte 108 miljoner kronor för ändamålet mellan 2019-2022. Den förordning som styr uppdraget anger att Tillväxtverket inte får bekosta mer än 50% av de utgifter som finns inom projekt och insatser. För att möjliggöra för fler att ta del av satsningen har man därför valt att tillfälligt ändra förordningen, vilket gör att Tillväxtverket har möjlighet att bekosta upp till 100 % av projekt och insatser som genomförs inom ramen för uppdraget.

Ny poddserie om åldersvänliga städer i Norden
 
Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Detta ställer krav på våra samhällen – alltifrån hur vi planerar utemiljöer, bostäder och kommunikationer till hur vi motverkar ofrivillig ensamhet och skapar gemenskap.

Om detta handlar en ny poddserie – Den åldersvänliga staden – som nu finns tillgänglig i sex avsnitt. Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet står bakom serien.

Podcastserien behandlar följande ämnen:
  • Ålderism/attityder till äldre människor
  • Gemenskap och att motverka ensamhet
  • Medborgardialog
  • Välbefinnande
  • Samhällsplanering
  • Bostäder
I podden medverkar politiker, forskare, arkitekter, tjänstemän och representanter för ideella organisationer. Frågeställningar som tas upp är hur vi vill bli bemötta som äldre, hur vi vill bo, vad som är viktigt att ha i närområdet, vad vi vill kunna bestämma över. Intervjuer om hur vi vill åldras har också gjorts med ”människor på gatan” i nordiska städer.

Syftet med poddserien är att förmedla kunskap om åldersvänliga städer i Norden och att skapa intresse och engagemang kring det arbete som pågår.

Podden vänder sig till politiker, tjänstemän i kommuner, pensionärsrörelsen och till en intresserad allmänhet.

Du finner programmen här

Boverkets vägledning om förskolor och skolors lokaler och utemiljöer
 
Boverket har publicerat information om en förskola och två grundskolor i sin exempelsamling på sin webbplats som en del i regeringsuppdraget om gestaltade livsmiljöer och deluppdraget att utforma en vägledning för förskolors och skolors fysiska miljöer. De första exemplen är Brogårda skola i Bjuv, Landmäreskolan i Göteborg och Hedlunda förskola i Umeå.

Läs mer på Boverkets webbplats

Praktisk tillämpning av barnrättsperspektivet
 
Boverket har fått i uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen. Uppdraget till Boverket består av två delar. Den ena handlar om myndighetens interna arbete för att öka de anställdas kunskap om barns rättigheter, om barnkonventionen och hur båda dessa ska tas hänsyn till vid beslut och åtgärder. I detta arbete erbjuds Boverket stöd av Barnombudsmannen (BO). Den andra delen handlar om att undersöka hur kommuner och länsstyrelser arbetar med att efterleva barnkonventionen i samhällsplaneringen.

Läs mer på regeringens webbplats
 
 
Offentliga fastigheters webbplats
 
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se