SKL:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken
 
I samband med höstens budgetproposition föreslår regeringen att riksdagen ändrar målet för den regionala tillväxtpolitken. Nuvarande mål är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Förslaget till nytt mål är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Ändringen av målet följer de förslag som Agenda 2030-delegationen lade fram gällande hur den regionala tillväxtpolitiken kan bidra till de 17 målen som agendan bygger på.  Ändringen av målformuleringen bidrar även till samstämmighet mellan målen för den regionala tillväxtpolitken och den nationella landsbygdspolitiken, såväl som den nya generationen regionala utvecklingsstrategier, som nu tas fram runt om i landet.

Ta del av regeringens budgetproposition gällande regional tillväxt här
 
 
Nya satsningar inom ramen för landsbygdspropositionen
I höstens budgetproposition presenterade regeringen ett antal nya satsningar inom ramen för den landsbygdsporposition som lades fram förra året. Bland annat utökas driftsstödet till kommersiell service i landsbygder, järvägs-och vägunderhållet i landsbygder utökas och Livsmedelsstrategin förstärks genom ett så kallat bondepaket. 
Regeringen har sedan tidigare aviserat att man även avser öppna nya servicekontor för att stärka den statliga närvaron. Fyra av dessa nya kontor är beslutade och kommer att lokaliseras till Torsby, Vansbro, Åsele och Storuman.

Ta del av regeringens satsningar på landsbygd här
 
Investeringsfrämjandet i fokus
Sverige har presterat sämre än jämförbara länder sett till antalet utländska investeringar de senaste tio åren. Av den anledningen tillsattes utredningen SOU 2019:21 Effektivt invsteringsfrämjande för hela Sverige, vars slutbetänkande överlämnades till regeringen i april. Utredningen föreslår bland annat  hur berörda myndigheter och offentliga aktörer kan samordnas bättre, samt lägger fram förslag avseende målformulering, ansvarsfördelning och resurser.

SKL är positiva till utredningens förslag och menar att det är viktigt att landets samtliga regioner och kommuner ges förutsättningar att bidra till att locka och hantera utländska investeringar.

Här kan du ta del av SKL:s remissvar

Här kan du ta del av slutbetänkandet

 
Ny modell för bredbandsstöd på gång
I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi satsar regeringen 150 miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Förslaget innebär även att regeringen beräknar tillföra det nya stödsystemet 200 miljoner kronor för 2021 och 300 miljoner kronor för 2022. Post- och Telestyrelsen har ett pågående uppdrag att föreslå ett ny nationell modell för bredbandsstöd. Förslaget ska överlämnas till regeringen senast januari 2020.

SKL har tidigare påpekat vikten att att en ny stödmodell utlyser på ett sätt som är konkurrensneutralt mellan privata och offentliga aktörer.

Här kan du ta del av budgetpropositionen

Här kan du läsa mer om Post-och telestyrelsens uppdrag
 
 
På gång inom EU är här
En av SKL:s mest uppskattade publikationer är äntligen här - På gång inom EU.  Skriften kommer ut en gång per termin och i den hittar du information om det senaste som hänt och pågår inom EU som påverkar kommuner och regioner.

I denna upplaga kan du bland annat läsa om den nya mandatperioden i EU, förslaget till EU:s nästa långtidsbudget, programmering av framtida sammanhållningspolitik och inrättandet av en europeisk arbetsmarknadsmyndighet.

Lär mer och ladda ner På gång inom EU här 
 
 
Säkra din plats till konferensen Agenda för integration 6-7 november
Konferensen riktar sig till dig som jobbar med nyanländas etablering och integration. Utöver intressanta föreläsningar i plenum erbjuds ett brett utbud av valbara seminarier där du kan fördjupa dig inom aktuella frågor. Kom för att byta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap. Medverka gör bland annat SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog och fd ordförande för FN:s generalförsamling Jan Eliasson.

Mer information och anmälan
 
Nu är det snart dags - Nästa vecka är Innovationsveckan!
Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt, Innovationsveckans program skapar vi tillsammans, på plats och på webben.  Veckan samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova.

Läs mer om Innovationsveckan här
 
Sista chansen för anmälan - Stora Landsbygdskonferensen 2019
Den 15 oktober anordnar Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket Stora Landsbygdskonferensen på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Programmet tar sin utgångspunkt i den nya nationella landsbygdspolitiken, där ett antal  myndigheter såsom Post-och Telestyrelsen, Kulturrådet och Trafikverket har nya uppdrag. Under konferensen sker även fördjupningsseminarier med fokus på områden som kompetensförsörjning, digitalisering, besöksnäring och samhällsplanering. 

Tag chansen att få reda på det senaste inom landsbygdspolitiken, samtidigt som du får möjlighet att nätverka med kollegor och likasinnade från hela landet!

Mer information och anmälan