Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
förbundsdirektören har ordet
Vad kan Stockholmskommunerna lära sig av London?
 
I dagarna reser 20 stycken kommunstyrelseordföranden och styrelseledamöter från Storsthlm till London för att se hur staden arbetar med frågor som kollektivtrafik, hållbarhet, förebyggande av gängvåld, företagande och handel.

Studieresan sker i skuggan av Brexit. Risken att Storbritannien kraschar ut ur EU utan ett avtal i slutet av oktober blir allt större. Hur kommer relationen mellan Sverige och Storbritannien samt mellan Stockholmsregionen och Londonregionen att påverkas vid utträdet ur EU? Många storstockholmare och stockholmsföretag har starka band till London och vice versa.

Om detta kommer länets ledande kommunalpolitiker att prata med bland andra Svenska ambassaden i Storbritannien, Swedish Chamber of Commerce, London & Partners och Greater London Authority, den myndighet som styr både Storlondon och London stad med samma borgmästare.
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör
Det är alltid nyttigt att utbyta erfarenheter med en annan storstadsregion, och London är såklart särskilt intressant att besöka i dessa Brexit-tider. Hela utträdesprocessen sätter fingret på hur viktigt det är att hitta rätt nivå för samverkan. Ska man ingå ett djupare partnerskap, en union, eller ska samverkan vara uppbyggd kring frivilliga avtal och överenskommelser?

I vårt län har kommunerna valt att hantera samverkan sinsemellan genom att bilda förbundet Storsthlm. I det beslutet ligger två viktiga principer. Den ena är att den kommunala självstyrelsen är viktig och ska stärkas. Den andra är att vi ska samverka om de frågor som vi gör bättre tillsammans. Eftersom kommungränserna går mitt i människors liv, betyder det att många frågor måste lösas över gränserna. Det gäller inte minst samarbetet med Region Stockholm, där vården måste fungera för den enskilda individen, alldeles oavsett om det är kommunen eller regionen som är huvudman. På så vis får kommunerna bättre möjlighet att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör
Utbildning och arbetsmarknad
Gymnasieantagningen Storsthlm lanserar nytt antagningssystem
Den 1 oktober lanserades det nya antagningssystemet som möjliggör en mer digitaliserad antagning i länet. Detta bidrar till högre effektivitet, rättssäkerhet och användarvänlighet.

Det nya systemet eliminerar mycket av den mellanhandshantering som i dag sker mellan kommuner, skolor och kanslier. Systemet skickar automatiskt ut arbetsuppgifter till de som är ansvariga för det momentet, vilket ger kortare handläggningstid och minskar risken för fel. 


Läs mer om det nya antagningssystemet
Intervju med Henrik Thunes, Sollentuna kommun
Digitaliseringen viktig för att lyckas med välfärdsuppdraget
 
Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun,  pratar om den nära förestående utvecklingen i kommunen, från uppbyggnaden av Södra Häggvik till Tvärbanans Kistagren. Det viktigaste samverkansområdet för honom är digitalisering, vilket han ser som en förutsättning för att säkra välfärden.
Stinsen i Häggvik är ett spännande exempel på hur ett gammalt handelsområde kan omvandlas till en ny kvartersstad med plats för 1 200 bostäder. Varför gör ni den satsningen?
– När det gäller bostadsförsörjning har Sollentuna i stort liknande utmaningar som andra kommuner i regionen. Lägg därtill att vi är Sveriges sjunde minsta kommun till ytan och har bullerutmaningar med E4:an, stambanan och inflygningar till Arlanda. Vi har dock en uttalad strategi om hur vi bygger samhälle i Sollentuna. Det handlar om att bevara och utveckla. Vi månar om kommunens grönytor och karaktär av trädgårdsstad, samtidigt som vi vill förtäta där det är lämpligt, som i anslutning till pendeltågsstationerna. Just Södra Häggvik står inför en omvandling av ett omfattande slag. Den klädsamma mixen av ett stort antal tillkommande bostäder, nya grönområden, betydande inslag av handel och påtaglig närhet till både kollektivtrafik och de stora trafiklederna som förbinder Stockholms län, gör området till ett av de mer spännande i vår region. Den potentialen vill vi ta tillvara.

Hur bidrar projektet till att utveckla Sollentuna kommun?
– Hela utvecklingen av södra Häggvik kommer att skapa ett levande, tryggt och aktivt område med olika rörelsemönster stora delar av dygnet. I planerna för nuvarande Stinsen-området ingår kommunal service med inslag av skola, förskola och idrottshall, vilket är efterfrågat och nödvändigt i takt med att Sollentuna växer. Projektet kommer att bidra till att ytterligare sätta Sollentuna på kartan och visa på framväxten av en ny kommundel med en spännande kombination av handel, hotell, bostäder, samhällsservice och företagande.

Läs hela intervjun med Henrik Thunes
utbildning och arbetsmarknad
Skolpolitiker träffas för att utveckla gymnasieregionens utbudsplanering
 
Christina Eklund (M), Huddinge
Lotta Edholm (L), Stockholms stad
Det regionala arbetet med att möta de växande elevkullarna till gymnasiet fortsätter. Nyligen träffades 22 nämndordföranden från kommunerna i länet för att ta konkreta steg mot en samplanering som möter utmaningarna.

– Många skolpolitiker har lång erfarenhet av själva sakfrågorna, men har inte tidigare träffats för att diskutera frågorna ur ett regionalt perspektiv. Det finns ett stort värde i att få en samlad bild över nuläget och utmaningarna framåt, så att vi kan samplanera bättre, säger Christina Eklund (M), ordförande i styrgruppen för gymnasieregionen samt kommunalråd i Huddinge.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern beräknas öka från drygt 80 000 till 102 000 personer mellan 2018 och 2027. Ökningen innebär att det kommer att krävas cirka 22 000 nya gymnasieplatser fram till 2027. Enbart kostnaderna för den förväntade elevökningen beräknas stiga med 5 till 6 miljarder. Ökningen kan även uttryckas i ett behov av 20 nya gymnasieskolor och 1 500 nya lärare.

– Det är nödvändigt att vi samverkar över kommungränserna kring dimensioneringen, så att vi inte dubbelarbetar utan är effektiva i planeringen. Stockholms stad har naturligtvis en central roll, men ska vi klara utmaningen så måste alla kommuner ta sitt proportionerliga ansvar, något annat är otänkbart, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms stad och ledamot i styrgruppen för gymnasieregionen.

Läs hela artikeln på Storsthlms webbplats
 
Utbildning och arbetsmarknad
Regional mätmetod för uppföljning av vuxenutbildningar
 
Under våren utförde Storsthlm en kartläggning av kvalitetsarbetet inom kommunala yrkesvuxenutbildningar. Nu fortsätter arbetet med att ta fram ett regionalt överförbart system för att mäta anställningsbarhet efter genomförd utbildning.

Arbetet är en del av ESF-projektet Kompetensarena Stockholm, som bland annat syftar till att anpassa vuxenutbildningar efter arbetsmarknadens behov, exempelvis genom att förstärka samverkan mellan utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och näringsliv. Storsthlm ansvarar för det delprojekt som ska förbättra kvaliteten på länets yrkesutbildningar.

Läs mer om delprojektet på Storsthlms webbplats
Social välfärd och hälsa
Samverkan mellan kommun och region om vård och omsorg
 
Foto: Bengt Säll
Storsthlm bjöd den 22 augusti in till dialog om samverkan inom vård och omsorg mellan kommunerna och Region Stockholm. Deltog gjorde 26 kommundirektörer och åtta sjukvårdsdirektörer och VD:ar från Region Stockholm. 

Hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring där samverkan mellan kommuner och region kring individen blir central.Bland annat berättade Anna Nergårdh om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Under dagen fördjupades dialogen kring hur parterna gemensamt tar nästa steg för att få hälso- och sjukvården att fungera med individen i centrum, oavsett vem som är huvudman. 
Social välfärd och hälsa
Nya stimulansmedel för att stärka och utveckla området hälsa
 
Regeringen och SKL tilldelar nya stimulansmedel till länets kommuner för arbetet med psykisk hälsa på länsgemensam nivå och för att förbättra för vårdens medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård.

Den 19 juni antog SKL två nya överenskommelser som ligger till grund för de nya stimulansmedlen. Utöver 80 miljoner, som även tilldelades 2018 till länets kommuner, tilldelas ytterligare 27 miljoner kronor till kommuner och Region Stockholm gemensamt för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän, samt 23 miljoner till RSS
(Regionala Samverkans- och Stödstrukturer) för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer om de nya stimulansmedlen och utvecklingsarbetet
Samhällsbyggnad och miljö
Kommuner får hjälp att undvika brist på el
Tillgången till el i Stockholmsregionen kan komma att minska de närmaste åren, främst som en följd av en snabb utbyggnad av infrastruktur, verksamheter och bostäder, men också på grund av elektrifiering av fordonsflottan. Lokal elproduktion vid kraftvärmeverk fasas dessutom ut av åldersskäl. Inmatningen av el till regionen kan då få svårt att täcka de nya behoven. Problemen uppstår när elanvändningen är som störst och kallas för effektbrist. 

Energikontoret Storsthlm startar därför ett projekt för att öka kunskap om effektbrist och om vilka möjliga åtgärder som kommunerna kan sätta in för att motverka detta.

Läs mer om projektet Eleffektiv kommun på Storsthlms webbplats.
Social välfärd och hälsa
Samtliga kommuner har antagit överenskommelsen om spel om pengar
Nu har samtliga kommuner i länet och Region Stockholm antagit överenskommelsen om samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar, vilken är ett tillägg i befintliga överenskommelser om samverkan kring missbruk, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Bakgrunden till överenskommelsen är att hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för stöd och behandling till personer med missbruk av spel om pengar.

Det regionala samrådet för missbruk och psykiatri ansvarar för att följa upp överenskommelsen och på regional strategisk nivå verka för att den efterlevs. De lokala samråden inom missbruk/psykiatri som finns runt om i länet är i sin tur viktiga arenor för implementering av överenskommelsen.


Överenskommelsen börjar gälla 30 september.

Spel om pengar

Regional överenskommelse kring spel om missbruk
Samhällsbyggnad och miljö
Projektet om öppna data en av 24 finalister i RegioStars
Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS är nominerade till den prestigefyllda tävlingen RegioStars, som belönar Europas mest innovativa regionala projekt. Målet är att inspirera andra regioner och projektledare inom hela Europa.

ÖDIS har nominerats i kategorin Främja digital omvandling, som en av 24 finalister av totalt 199 bidrag. Vinnaren kommer att presenteras den 9 oktober under
European Week of Regions and Cities.
– I år var det fler bidrag i tävlingen än någonsin och därför är det extra kul att ÖDIS uppmärksammas. Nomineringen är ett kvitto på att vi är starkare tillsammans och att våra gemensamma ansträngningar skapar stor nytta för invånarna, säger Beatrice Sablone, projektledare på Storsthlm.

ÖDIS är finalist i tävlingen RegioStars

Läs mer om ÖDIS
Beatrice Sablone, projektledare och digital strateg på Storsthlm
storsthlms styrelse
Sammanfattning från styrelsemötet
På styrelsemötet den 26 september godkändes bland annat ett yttrande över remissen Reviderad Klimat- och energistrategi. Styrelsen informerades också om flera överenskommelser som länets kommuner har gjort eller har för avsikt att göra med Region Stockholm.

Läs protokollet i sin helhet
Kalendarium
På gång i Storsthlm
3 oktober
4 oktober
8 oktober
8 oktober
10 oktober
18 oktober

21 oktober
22 oktober
22 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
30 oktober


Se hela kalendariet
Studieresa för KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott
Kommundirektörsmöte
VISSA – Vård i samverkan
Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott
Studie- och yrkesvägledarkonferens
Framtidens bostadsmarknad – hur matchar vi utbud med efterfrågan?
VIS – Vård i samverkan
Politisk styrgrupp vuxenutbildning och arbetsmarknad
Möte med Storsthlms arbetsutskott
Strategiskt nätverk för socialtjänst
Strategiskt nätverk för utbildning
Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad
Strategiskt nätverk för arbetsmarknad & tillväxt