EU:s nästa institutionella cykel, Agenda 2030, kommunala partnerskap och mycket mer
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: ©European Union/EP, 2019
En ny kommission
tar form
 
Den 16 juli röstade Europaparlamentet, med svag majoritet, för Ursula von der Leyen som ordförande för nästa kommission. Den tyske kristdemokraten blir således – sent om sider – den första kvinnan på posten. Ett viktigt, och av SKL välkomnat, steg i unionens jämställdhetsarbete.von der Leyen lade i samband med omröstningen fram sitt förslag till politiska riktlinjer för nästa kommission. Inom klimatområdet presenterades en europeisk grön giv, med målet att Europa ska vara den första klimatneutrala kontinenten år 2050. I linje med detta presenterades även en fond för rättvis omställning, som ska stödja de människor och regioner som är mest utsatta.

Vidare lyfte von der Leyen det sociala området, där kommissionen avser arbeta för att fullt ut genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Som en del i detta föreslog hon ett europeiskt system för arbetslöshetsersättning samt harmoniserade minimilöner inom EU. Inom migrationsområdet uppmärksammades de svårigheter och splittringar som hittills präglat diskussionerna, och att kommissionen måste ta ett helhetsgrepp i migrationsfrågan. von der Leyen vill därför se en ”nystart”, bland annat genom införandet av en ny migrations- och asylpakt.

Den 10 september presenterades förslaget till kommissionärer för nästa mandatperiod. Ylva Johansson tilldelades ansvaret för migration och inrikesfrågor, och får således i uppgift att driva den omtalade nystarten av unionens migrationspolitik. En tuff uppgift måhända, men också en tung och betydelsefull post i den nya kommissionen – som tillträder 1 november. Innan dess ska det dock hållas utfrågningar av de nominerade kommissionärerna i Europaparlamentet, varefter kommissionen som helhet kan godkännas. Senare i november presenterar kommissionen sitt politiska arbetsprogram, som kommer att innehålla både lagstiftande och icke-bindande åtgärder.

SKL välkomnar Ylva Johanssons tilldelade portfölj, inte minst eftersom ett hållbart asyl- och flyktingmottagande är ett av förbundets prioriterade EU-frågor. Därtill är flertalet av von der Leyens politiska riktlinjer och hittills presenterade förslag viktiga frågor för SKL:s vidkommande. Förbundet fortsätter att aktivt intressebevaka frågor av vikt för svenska kommuner och regioner.

Mer information:
Den nya kommissionen
SKL: Välkommen EU-portfölj till Ylva Johansson
 
 
 
Ökad polarisering en av utmaningarna för det finländska ordförandeskapet
 
Finland övertog den 1 juli ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Detta i ett på många sätt brännande läge - i startgroparna för EU:s nästa institutionella cykel. Under det finländska ordförandeskapet tillträder de nya toppnamnen i EU:s institutioner och nästa mandatperiods prioriteringar ska mejslas fram. Samtidigt präglas unionen av en alltmer komplex och oförutsägbar omvärld, med tilltagande politisk polarisering och utmanandet av konventionella internationella regelbaserade normer och principer. Därtill är en av medlemsstaterna på väg att lämna - med eller utan avtal.
 
Mot bakgrund av detta ligger unionens enighet högt på det finländska ordförandeskapets dagordning. Likaledes värnandet av rättsstatsprincipen, medborgarnas säkerhet samt miljö- och klimatfrågor, vilket återspeglas i mottot för ordförandeskapets sexmånadersprogram: "Ett hållbart Europa - En hållbar framtid".

Mer information:
Finlands EU-ordförandeskap
 
 
 
Förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget fortsätter
 
Europeiska rådet valde att i juni notera det rumänska ordförandeskapets arbete med långtidsbudgeten och uppmanade det tillträdande finländska ordförandeskapet att presentera en uppdaterad förhandlingsbox, med målsättning om att nå en överenskommelse innan årsskiftet.

Ordförandeskapet har distribuerat en enkät med frågor om långtidsbudgeten till alla medlemsstater och hållit bilaterala möten på ministernivå. Detta för att kunna förbereda ett ordförandeskapsdokument inför Europeiska rådet i oktober. Med ledning av diskussionen i oktober har ordförandeskapet som ambition att ta fram en siffersatt förhandlingsbox. Parallellt kommer arbetet med att förhandla sektorsförslagen att fortsätta.

Med 90 dagar kvar krävs samarbetsvilja för att ro förhandlingarna i hamn.

Mer information:
Förhandlingsläget i rådet
 
 
SKL och regeringen förbereder sig för hård Brexit
 
Den nya premiärministern Boris Johnson har aviserat att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober, utträdesavtal eller ej. Regeringen förbereder för ett oordnat utträde. SKL har i det förberedande arbetet deltagit i arbetsgrupper vid departementet, om exempelvis patienters fortsatta rätt till vård, tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter.

Mer information:
 
 
SKL deltar på SDG Summit 24 september
 
2019 är ett särskilt spännande år för Agenda 2030 i FN. Detta eftersom det, i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling den 24 september, kommer att hållas ett toppmöte för stats- och regeringschefer om agendan – SDG Summit. Året markerar slutet av den första fyraåriga cykeln av globala agendan, och utöver Agenda 2030 ska även Addis-agendan om utvecklingsfinansiering samt Parisavtalet följas upp.
 
SKL kommer vara på plats i New York under SDG Summit och bland annat delta på ett forum för lokala och regionala myndigheter, med fokus på målupplevelsen av Agenda 2030 på lokal och regional nivå.
 
Mer information:
 
 
Kommunbesök från Colombia - med medborgardeltagande
i fokus
 En colombiansk delegation, med representanter från fyra kommuner och ett regionalt kommunförbund, besökte i början av september Sverige för att ta del av svenska kommuner och regioners erfarenheter av medborgardialog. Besöket anordnades inom ramen för SKL:s projekt FOINCIDE, som genomförs av SKL International med finansiering av Sida.

I projektet kommer deltagarna bland att arbeta med att själva genomföra medborgardialogsprocesser i sina kommuner. Detta som ett verktyg för att inhämta medborgarnas synpunkter och idéer kring exempelvis upprustningen av kommunala parker och kommunernas arbete mot våld mot kvinnor. Verktyg och metoder hämtade från SKL:s skrift Medborgardialog i styrning samt lärdomar från svenska kommuner och regioner utgör en central del av projektet.

Mer information:
FOINCIDE
 
 
Kommunala Partnerskap – Ansök nu!
 
Ett kommunalt partnerskap är en spännande möjlighet för kommuner och regioner att hitta innovativa demokratiska lösningar på globala utmaningar. Partnerskapets syfte är att bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka och utveckla lokala och regionala politiskt styrda organisationer, i såväl samarbetsländer som i Sverige.
 
Över 40 kommuner och regioner deltar idag i ett kommunalt partnerskap. Exempelvis arbetar Arvika tillsammans med Moi's Bridge i Kenya för en jämlik och rättvis tillgång till vatten. Kalix och Masaka i Uganda arbetar med barn- och ungdomsinflytande och Borlänge och Lodwar i Kenya tar sig an sina olika, men ändå liknande, migrationsutmaningar.
 
Det finns just nu flera internationella kommuner och regioner som aktivt söker en svensk partner. Är din kommun eller region en potentiell partner? Ansökan stänger den 15 oktober.
 
Mer information:
 
 
EU-forum för ökad delaktighet
 
Den 23 oktober bjuder EU-minister Hans Dahlgren in till ett EU-forum i Stockholm. Inbjudan riktar sig till de 77 aktörer i Sverige som ingått EU-handslag för att bidra till att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor. EU-ministern vill följa upp de åtaganden som hittills gjorts och diskutera hur aktörer tillsammans, på nationell, regional och lokal nivå, kan fortsätta verka för stärkt delaktighet samt engagera fler.

Mer information:
Ökad delaktighet i EU
 
 
 
Nytt nummer av På gång inom EU - ute nu!
 
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

I denna utgåva kan du bland annat läsa om den nya mandatperioden i EU, förslaget till EU:s
nästa långtidsbudget, programmering av framtidens sammanhållningspolitik och inrättandet
av en europeisk arbetsmarknadsmyndighet.

Läs här!
 
 
Pågående EU-samråd
 
Utvärdering av regler om statligt stöd till hälso- och sjukvård och sociala tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
År 2012 antog kommissionen ett paket för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012 års SGEI-paket). Kommissionen vill med detta samråd insamla synpunkter för att utvärdera om reglerna för hälso- och sjukvård samt sociala tjänster av allmänt ekonomiskt intresse uppfyller målen i paketet. Sista svarsdag är 6 november.
Delta i samrådet

Utvärdering av validering av icke-formellt och informellt lärande
Utvärderingen handlar om kommissionens och medlemsstaternas arbete för att understödja individers dokumentering av färdigheter erhållna vid sidan av formella utbildningar. Kommissionen vill nu samråda med berörda aktörer för att ta reda på hur länderna genomför 2012 års rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande i praktiken, och om den har gjort det lättare för människor att få sina färdigheter validerade. Sista svarsdag är 13 november.
Delta i samrådet

Utvärdering av EU:s handikappstrategi 2010–2020
Kommissionen vill samla in allmänhetens och aktörernas synpunkter på EU:s insatser sedan 2010 för att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU och för att bättre hjälpa funktionsnedsatta att integreras i samhället. Insatserna har genomförts genom flera olika initiativ inom EU:s handikappstrategi 2010–2020. Sista svarsdag är 23 oktober.
Delta i samrådet
 
 
Mötesplats Agenda 2030
 
Den 25 september håller Glokala Sverige en stor konferens i Stockholm

PROGRAM OCH DELTAGANDE
SKL:s internationella dag
 
Den 29 januari 2020 anordnas SKL:s internationella dag. Årets tema är Agenda 2030 och internationella partnerskap. Program kommer under hösten.
 
 
Så här hanterar SKL dina personuppgifter

Sedan den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL.

Längst ned på sidan avregistrerar du dig för utskick från detta nyhetsbrev.

Dina rättigheter som registrerad
 
 
 
Följ oss på twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu
 
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu