Demokratijubileet  2018-2021
För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. 1919 hölls således de första kommunalvalen med en allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

På webbplatsen Demokrati100.se kan du lära dig mer om vägen till allmän och lika rösträtt. Demokrati100.se är en satsning för att öka kunskapen om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan. Demokratijubileet firas under åren 2018–2021.
 
Bakom projektet står Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond. Utgivare för sidan är Kungliga biblioteket. Bakom webbplatsen Demokrati100.se står ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare som vill uppmärksamma demokratijubileet.
 
Det övergripande syftet med projektet Demokrati100 är öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst i Sverige 1918–1921 – om den historiska processen och människorna som skapade den.
Läs mer på Demokrati100.se
 
Fullmäktige och revisionen
Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som granskar på fullmäktiges uppdrag. Med sin granskning kan revisorerna bistå fullmäktige i uppdraget att följa upp och utveckla organisationen och verksamheten.

Under hösten arrangerar SKL tre konferenser som riktar sig till fullmäktiges presidium och revisionen. Utvecklingsdagen belyser kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.

Konferensen arrangeras på följande platser:
 • Alvesta, 16 oktober
 • Luleå, 22 oktober
 • Stockholm, 21 november
 
Våldsbejakande extremism med fokus på juridik
Mycket har hänt inom området våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet har utvecklats på lokal nivå och i och med det upptäcks juridiska aspekter avseende bland annat lokaluthyrning, bidragsgivning och sekretess.

Den 10 oktober 2019 kl. 10-16 på SKL, Hornsgatan 20 bjuder SKL in  både förtroendevalda och tjänstepersoner till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. SKL och företrädare från Segerstedtsinstitutet och Länsstyrelsen Dalarna kommer att lyfta juridik inom området och visa på lokala exempel och arbetssätt.
För mer information och anmälan
 
Fullmäktiges presidiekonferens om att stärka de politiska institutionerna
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för den lokala demokratin fordrar att vi som verkar inom den inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Mandatperiodens andra konferensserie för fullmäktigepresidier fokuserar på att stärka de politiska institutionerna. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv? 

Utöver fokus på mutor och jäv kommer konferensen även att beröra
förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn. Digitalisering är en fråga om ledarskap där en viktig del är att digitalisering blir en del i styrningen. Fullmäktige tar beslut om kommunens mål och inriktning. Tydliga målbilder är viktiga för att kunna styra och följa upp arbetet med digitalisering. Det är viktigt att de förtroendevalda är med och sätter dessa mål.

Konferensserien hålls på fyra platser: 
 • 27 november Göteborg
 • 3 december Malmö
 • 5 december Stockholm
 • 10 december Örebro
Anmälan till presidiekonferens
 
Det politiska uppdraget på Kvalitetsmässan 2019
Kvalitetsmässan arrangeras den 12-14 november i Göteborg. Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar och deltar vid flera seminarier och finns även representerade med en monter på mässan.

Kvalitetsmässan arrangeras vartannat år och 2017 lockade mässan många människor till Svenska Mässans lokaler i Göteborg, 4 500 konferensdeltagare och totalt 7 300 besökare. Dessutom fanns 150 utställare på plats. 

SKL arrangerar bland annat 12 seminarier med fokus på det politiska uppdraget.
 • Agenda 2030 på lokal och regional nivå - vad innebär det?
 • Mänskliga rättigheter för hög kvalitet, rättssäkerhet och legitimitet
 • Toppolitiker leder för framtidens välfärd och demokrati
 • Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?
 • Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag
 • Vem styr? – om väljare och valda i ett nytt politiskt landskapet
 • Fullmäktige och revisionen - partners för utveckling
 • Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård
 • Medborgarna som en resurs för beslutskraft! Utveckla system för medborgardialog!
 • Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling
 • Hur klarar vi välfärdens kompetensförsörjning?
 • Fokus ekonomiskt bistånd - dags att bryta biståndsmottagande
 
Förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
Förtroendevalda måste ges förutsättningar att verka under trygga förhållanden för att bibehålla en fungerande demokrati. SKL anordnar den 21 november en konferens om att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Målgrupp är förtroendevalda och säkerhetsansvariga i kommun och region. Under dagen presenteras det senaste resultatet från ”Politikernas trygghetsundersökning”, som Brottsförebyggande rådet genomfört för valåret 2018 , samt hur demokrati- och hatgrupperna vid polisen arbetar. Vi möter kommunexempel som berättar om ansvarsfördelning med mandat, roller och ansvar sker när det gäller hot och hat mot förtroendevalda, samt hur arbetet ser ut för att systematiskt förebygga att hot och hat uppstår.

Dagen inleds av SKLs ordförande Anders Knape och på scen medverkar bland annat demokratiminister Amanda Lind och Anna Gavell Frenzel från BRÅ.
Mer information och anmälan
 
Ledarprogram för toppolitiker
Ett etablerat program för kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd. Fokus är att stärka uppdraget som politisk ledare i att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin. Målet är att ge stöd för att öka genomslag och resultat av politiken.
 
 • 16-17 januari 2020 - Styrning och ledning
 • 5-6 mars 2020 - Samspel och kommunikation
 • 2-3 april 2020 - Det politiska ledarskapet
 • 14-15 maj 2020 - Uppdraget och omvärlden
Sista anmälningsdag 29 november.

Den 12 september 2019 startar det sjätte Ledarprogrammet med 18 medverkande toppolitiker.
Mer information
 
Nätverk för toppolitiker om uppdraget 
En arena där vi arbetar med aktuella teman utifrån ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller region samt att stärka demokratin. Vi bestämmer teman tillsammans. I nätverket ges möjligheten att utbyta erfarenheter, coacha varandra, få stöd, reflektera och delta i inspirerande föreläsningar för att skapa framtiden. Målet är att öka genomslag och resultat av politiken.
 • 6–7 februari 2020
 • 27 -28 augusti 2020
 • För år 2021 och 2022 bestämmer vi datum tillsammans.
Sista anmälningsdag är den 13 december.
Läs mer om nätverket
 
Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare
För varje mandatperiod ska fullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Det innebär att ett nytt eller uppdaterat program ska tas fram för perioden 2019-2022.

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska genomföras och vad det ska innehålla.

Kontaktpersoner på SKL är Karin Tengdelius och Lars Kolmodin.
Information och stödmaterial
 
Nylansering av MR-plattformen
I Sverige spelar kommuner och regioner en viktig roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. För att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i den svenska lokala och regionala kontexten tog SKL fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling redan 2017.

Tanken är att plattformen ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter.

Att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken betyder att man måste våga testa nya sätt att planera, genomföra och följa upp kommunala verksamheter med rättighetsbäraren i centrum. MR-plattformen har varit ett viktigt verktyg för att systematisera arbetet, och i syfte att testa och förbättra den drev SKL ett nätverk utifrån dess innehåll under 2018-2019. Arbetet följdes noga av Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt (RWI), som bedrev följeforskning. Plattformen har nu reviderats utifrån de lärdomar som kommit med arbetet.
Reviderad plattform för verksamhetsutveckling inom MR
 
MR-dagarna i november
I år arrangeras MR-dagarna i Linköping den 14-16 november. Temat är rätten till hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting är en av samarbetsorganisationerna och är med och arrangerar flera seminarier. 

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för frågor som rör mänskliga rättigheter. För anställda och förtroendevalda inom offentlig
sektor erbjuder dagarna ett ypperligt tillfälle för kompetensutveckling.
Mer information och anmälan
 
Demokratidagen 2020
Boka redan nu in Demokratidagen 2020 som arrangeras den 21 april på Clarion Stockholm Skanstull. Program kommer längre fram.
 
Stöd och utbildning för nyvalda politiker
 
I samband med valet kommer SKL att lansera en portal med stödmaterial och utbildningar, för  nyvalda eller omvalda förtroendevalda, inom olika områden som rör det politiska uppdrag. Även den som är utbildningsansvarig i kommun, landsting eller region kan ta del av materialet för sin utbildningsplanering för kommande mandatperiod.

Materialet som presenteras i denna ingång är på grundläggande basnivå innehåller bland annat:
 • kostnadsfria webbutbildningar och kunskapsfilmer
 • erbjudande om grundutbildningar
 • publikationer och annat material att ladda ned eller beställa