SKL:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Stora Landsbygdskonferensen 2019
 
Den 15:e oktober arrangerar SKL tillsammans med Tillväxtverket Stora Landsbygdskonferensen. Där kommer vi ta temperaturen på den nya landsbygdspolitiken genom samtal med representanter från regeringen, nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle. Vi kommer även att fördjupa oss i frågor som rör företagsklimat, digitalisering, kompetensförsörjning, fysisk planering och mycker mer!

Missa inte detta tillfälle att uppdatera dig på den nya landsbygdspolitiken, samtidigt som du får möjlighet att träffa ansvariga myndigheter, kollegor och andra intresserade av landsbygdspolitik.

Mer information och anmälan finner du här   
 
Regeringen lanserar fyra nya samverkansprogram
 
Den 25 juli aviserade regeringen att man tagit beslut om fyra nya samverkansprogram för perioden 2019-2022, för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. Samverkansprogrammen bygger på den gemensamma målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna.

De fyra nya samverkansprogrammen:
  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och Life Science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Mer information hittar du här
 
Krav på medfinansiering tas bort
Det ska bli lättare för regioner och mindre kommuner att ta del av Tillväxtverkets bidrag för regional utveckling. I våras gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet och avsatte 108 miljoner kronor för ändamålet mellan 2019-2022. Den förordning som styr uppdraget anger att Tillväxtverket inte får bekosta mer 50% av de utgifter som finns inom projekt och insatser. För att möjliggöra för fler att ta del av satsningen har man därför valt att tillfälligt ändra förordningen, vilket gör att Tillväxtverket har möjlighet att bekosta upp till 100% av projekt och insatser som genomförs inom ramen för uppdraget.

Lär mer om uppdraget här
SKL går mot kongress
Den 27-28 november håller SKL sin ordinarie kongress, denna gång i Linköping. På kongressen kommer ombud från Sveriges kommuner och regioner gemensamt fatta beslut om vilka prioriteringar och mål organisationen ska arbeta med kommande mandatperiod.

SKL:s medlemmar, i form av fullmäktige i kommunen eller regionen, samt de utsedda ombuden, har rätt att skriva motioner till kongressen, för att på så vis påverka SKL:s framtida inriktning.

Dessa motioner ska vara inskickade senast den 26 september.

Läs mer om kongressen här

 
 
 
Vem ansvarar för servicen på landsbygden år 2030?
Projektet Service i samverkan har pågått i snart två år i sex regioner och elva kommuner, under ledning av organisationen Hela Sverige ska leva. Den 16 oktober kommer projektet att arrangera en spridningskonferens på Arlanda Hotellby, där man kommer att diskutera lösningar utifrån de erfarenheter man fått genom projektet. Syftet med projektet och med spridningskonferensen är att hitta nya lösningar för framtidens servicebehov i landsbygder.

Mer information och anmälan finner du här
 
Besöksnäring på agendan - Nationell dialog om samhällets roll för utveckling
Den 4:e december samlas politiker och ledande tjänstepersoner från hela Sverige för att diskutera turismpolitiska utmaningar och offentliga aktörers roll för en hållbar utveckling av besöksnäringen.

I Sverige och norden formas nu en ny turismpolitik. Vilka mål och insatser är viktiga utifrån ett samhällsperspektiv?

Årets konferens sätter fokus på hållbar utveckling i relation till turism - hur går vi från globala mål till lokala strategier och genomförande? Vi gör internationella utblickar och djupdyker i lokala initiativ på hemmaplan. Vi kommer också att ta del av kunskap från forskare och praktiker och lyfta de dilemman och målkonfliker vi står inför.

Varmt välkomna till Stockholm den 4:e december!

Mer information och anmälan finner du här
 
Tips!
SKL har fler olika nyhetsbrev som går ut till våra medlemmar och andra intresserade aktörer. Kika in på länken nedan för att se om det finns några områden du tycker verkar intressanta att följa!

Här finner du SKL:s samtliga nyhetsbrev