Arbetsmarknadspolitiken måste fungera nu och i framtiden
 
Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer att minska antalet kontor. Fler förändringar är på väg. SKL har lämnat sina synpunkter på den kommande processen.
När det gäller förslaget på ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem som SKL lämnade in till regeringen innan sommaren så har ingen återkoppling skett än, men dialog och intressebevakning pågår.
 
Kommunernas ansvar för arbetsmarknadsinsatser ökar
 
Kommunerna gör allt större insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, både vad gäller fler deltagare och anställda. Det visar den senaste sammanställningen från SKL.
 
Risk för försvagad arbetsmarknad framöver
 
SKL bedömer i årets tredje prognos över skattunderlagets utveckling och makroanalys att arbetsmarknaden kan komma att försvagas under 2019 och 2020.
 
Välkommen till idékonferensen: En väl fungerande och inkluderande arbetsmarknad
 
SKL arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen en idékonferens som genomförs vid två tillfällen med samma program. Den 23 och 27 september. Konferensen fokuserar på samverkan och kommunernas framtida roll utifrån nya förutsättningar inom arbetsmarknadspolitiken. Lokala exempel, information och diskussion om regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen och dess konsekvenser. Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning.
 
Agenda för integration
 
Konferens den 6-7 november
Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället? Kom till konferensen Agenda för integration den 6-7 november för att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap.
Webbsändning: den 28 augusti 
Sändningen tar bland annat upp aktuella frågor kring den så kallade gymnasielagen och statlig ersättning. En lägesrapportering kring SKL:s arbete med boendefrågan och ett lokalt exempel på samverkan med det civila samhället  från Östersunds kommun.
 
Utveckla det förebyggande arbetet mot studieavbrott
 
För att stötta lokal och regional utveckling erbjuder SKL ett utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete för huvudmän och deras verksamheter. Deltagarna får att ta del av kunskap och ges stöd i att utveckla den egna verksamheten.
 
Fördjupad kunskap om FINSAM
 
Nu kan man ta del av ett webbinarium om Finsam. Webbinariet är en kortversion av en heldagsutbildning som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en fördjupad kunskap om Finsam.
 
Nöjda deltagare på webbutbildning
 
För snart ett år sedan startade en webbutbildning för yrkesverksamma inom ekonomiskt bistånd som SKL finaniserat. Omdömet från de som har gått kursen har genomgående varit positivt. Under sommaren 2019 har utbildningen uppdaterats med en föreläsning om barnrättsperspektiv och barnkonventionen. Ett aktuellt tema då barnkonventionen blir svensk lag 2020.
 
 
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad